Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIV/94/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 maja 2012r. o zmianie uchwały Nr XI/51/07 Rady Gminy Trzebiel z dnia 12 grudnia 2007r. w sprawie regulaminu gminnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży dla uczniów klas trzecich szkoły gimnazjalnej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-06-04
Organ wydający:Rada Gminy Trzebiel
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1143
Hasła:szkoły,dzieci

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

13:08

o zmianie uchwały Nr XI/51/07 Rady Gminy Trzebiel z dnia 12 grudnia 2007r. w sprawie regulaminu gminnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży dla uczniów klas trzecich szkoły gimnazjalnej Na podstawie art.90t ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (j.t.Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr XI/51/07 Rady Gminy Trzebiel z dnia 12 grudnia 2007r. w sprawie regulaminu gminnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży dla uczniów klas trzecich szkoły gimnazjalnej § 6 otrzymuje brzmienie : 1. Stypendium przysługuje w kwocie 150 zł za osiągnięcie z egzaminu wyniku w przedziale 70% - 85% lub 250 zł za osiągnięcie wyniku 86% - 100% . 2. Na wynik egzaminu gimnazjalnego składa się średnia liczona z sumy wyników wyrażonych w procentach: z części humanistycznej (z obu zakresów), z części matematyczno-przyrodniczej (z obu zakresów), z części z języka obcego (poziom podstawowy). § 2. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Trzebiel. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?2?

Poz. 1143

Uzasadnienie Począwszy od roku szkolnego 2011/2012 wyniki egzaminu gimnazjalnego będą przedstawiane w skali procentowej. Zmiana sposobu przedstawiania wyników egzaminu gimnazjalnego została wprowadzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 156 poz. 1046). Zgodnie z § 48 ust. 51a ww. rozporządzenia wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej. W związku z powyższym zmiany wymaga regulamin gminnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży dla uczniów klas trzecich szkoły gimnazjalnej w zakresie kwalifikowalności wyników ucznia do otrzymania stypendium. Niniejszy zapis zmiany określa wartości wyniku z egzaminu w skali procentowej zamiast dotychczasowej punktowej. Pozostałe zapisy regulaminy pozostawia się bez zmian.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4909

  uchwała nr XVIII/140/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy uczniom szkół dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez powiat żuromiński, w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.87.2790

  uchwała nr VIII/40/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie : przyjęcia ,,Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat gostyniński ".

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.15

  uchwała nr XLIII/274/10 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży będącej uczniami zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez powiat iławski

 • DZ. URZ. 2011.36.831

  uchwała nr IV/30/2011 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży powiatu bytowskiego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/180/2008 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 października 2008r. w sprawie przyznawania stypendiów w ramach ?Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej na lata 2008/2011?

porady prawne online

Porady prawne

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

 • Używanie telefonów komórkowych na terenie szkoły

  Czy dyrektor szkoły może uczniom zabronić wnoszenia na teren szkoły telefonów komórkowych? Proszę o podstawę prawną. Czy prawo zezwala uczniowi na używanie telefonu (...)

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

 • Tworzenie klas integracyjnych

  Jaka jest procedura tworzenia klas integracyjnych w szkolę masowej? Proszę też o podanie podstawy prawnej.

 • Ocena z zachowania a ukończenie szkoły

  Uczennica trzeciej klasy gimnazjum w ubiegłych latach dwukrotnie otrzymała końcoworoczną ocenę naganną z zachowania. W tym roku najprawdopodobniej ponownie otrzyma końcoworoczną (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIV/90/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli logopedów i pedagogów

 • uchwała nr XIV/88/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uznania za pomnik przyrody

 • uchwała nr XX/165/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • uchwała nr XX/100/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 maja 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Babimost.

 • uchwała nr XXIX/149/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Gminie Witnica

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.