Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XX/127/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-06-04
Organ wydający:Rada Powiatu Słubickiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1144
Hasła:pomoc społeczna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

13:07

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej Na podstawie art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity ? Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. § 2. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić na wniosek zobowiązanego lub z urzędu, w sytuacji gdy: 1) dochód przypadający na jednego członka rodziny zobowiązanego wynosi nie więcej niż 600 PLN ? w przypadku dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo ? wychowawczej, 2) dochód przypadający na jednego członka rodziny zobowiązanego wynosi nie więcej niż 500 PLN ? w przypadku dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej. 2. Odstąpienie od ustalenia opłaty, poza sytuacjami określonymi w ust. 1 może nastąpić na wniosek zobowiązanego, również w następujących przypadkach: 1) niepełnosprawności zobowiązanego w stopniu znacznym lub umiarkowanym, 2) ponoszenia odpłatności przez zobowiązanego za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację oraz w pieczy zastępczej, 3) długotrwałej choroby zobowiązanego, 4) bezdomności zobowiązanego, 5) znacznych strat materialnych powstałych w wyniku klęski żywiołowej, 6) posiadania statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy. 3. We wniosku należy podać okoliczności uzasadniające zastosowanie ulgi wraz z dokumentami potwierdzającymi te okoliczności. § 3. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż jeden rok.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?2?

Poz. 1144

§ 4. Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wraz z odsetkami, może nastąpić z urzędu lub na wniosek osób zobowiązanych w następujących sytuacjach: 1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub egzekucja został umorzona, 2) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogłoby prowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, 3) osobą zobowiązaną do zapłaty należności jest osoba, która osiągnęła pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, odpłatność dotyczy jej pobytu i spełnia ona kryteria do otrzymania pomocy, o której mowa w art. 142 ustawy z dnia 9 czerwca o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 ze zm.). § 5. 1. Umorzenie w części należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić z urzędu lub na wniosek osób zobowiązanych w sytuacji spełnienia przynajmniej 2 z poniższych przesłanek: 1) dochód przypadający na jednego członka rodziny zobowiązanego wynosi nie więcej niż 800 PLN ? w przypadku dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo ? wychowawczej, a w przypadku dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej nie więcej niż 700 PLN, 2) osoby zobowiązane realizują ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 ze zm.) lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 Nr 149, poz. 887 ze zm.), 3) osoby zobowiązane wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką, 4) osoby zobowiązane ponoszą odpłatności za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację oraz w pieczy zastępczej, 5) długotrwała choroba, bezdomność, niepełnosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej, zobowiązany jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy. 2. Umorzenie części należności może dotyczyć zarówno całego okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej, jeżeli został zakończony oraz wybranego okresu pobytu w pieczy, w tym okresu aktualnego pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 3. Przy ustaleniu wysokości części należności podlegającej umorzeniu uwzględnia się aktualną sytuację dochodową osób zobowiązanych. § 6. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności opłat następuje na wniosek zobowiązanego na okres nie dłuższy niż jeden rok, w przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub w części oraz zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 1) osoby zobowiązane do ponoszenia opłat współpracują z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego, 2) osoby zobowiązane realizują ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 ze zm.) lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 Nr 149, poz. 887 ze zm.), 3) osoby zobowiązane ponoszą odpłatności za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację oraz w pieczy zastępczej, 4) długotrwała choroba, bezdomność, niepełnosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej, zobowiązany jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?3?

Poz. 1144

§ 7. Traci moc uchwała Rady Powiatu Słubickiego Nr XX/90/04 z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletnie w rodzinie, która sprawowała funkcję rodziny zastępczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletniości oraz uchwała Rady Powiatu Słubickiego Nr XXXVII/117/05 z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo ? wychowawczej. § 8. Traci moc uchwała Rady Powiatu Słubickiego Nr XVIII/110/12 z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słubickiego. § 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodnicząca Rady Kazimiera Jakubowska
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV.10.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3698

  uchwała nr XVI/120/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3387

  uchwała nr 123/XVI/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3619

  uchwała nr XV/98/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków ustalenia odpłatności, umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4731

  uchwała nr XII/121/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków ustalenia odpłatności, umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIV/94/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 maja 2012r. o zmianie uchwały Nr XI/51/07 Rady Gminy Trzebiel z dnia 12 grudnia 2007r. w sprawie regulaminu gminnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży dla uczniów klas trzecich szkoły gimnazjalnej

 • uchwała nr XIV/90/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli logopedów i pedagogów

 • uchwała nr XIV/88/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uznania za pomnik przyrody

 • uchwała nr XX/165/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • uchwała nr XX/100/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 maja 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Babimost.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.