Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXVI/210/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-06-29
Organ wydający:Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1284
Hasła:nauczyciele

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

12:34

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 czerwca 2012 r. Anna Zacharia; LUW Poz. 1284

UCHWAŁA NR XXVI/210/12 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH z dnia 27 czerwca 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) uchwala się co następuje: § 1. W Uchwale Nr XLII/290/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2009r. Nr 95, poz. 1296), § 4 otrzymuje brzmienie: ?§ 4. 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla: 1) pedagoga szkolnego ? 26 godzin, 2) logopedy ? 26 godzin, 3) psychologa ? 26 godzin. 2. Dla ustanowienia tygodniowego wymiaru zajęć przez godzinę zajęć rozumie się 60 minut.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Elżbieta Łabędź
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/40/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.194.2

  uchwała nr XXVI/157/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 sierpnia 2009r. w zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opikuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1771

  uchwała nr XXIV/162/2012 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dzikowiec

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.203.6100

  uchwała nr 51/XII/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 września 2011r. w sprawie zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli , dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów .

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.103.3259

  uchwała nr IV/34/2011 Rady Gminy Łąck z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łąck

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXI/171/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/43/2007 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym i motywacyjnym dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Rzepin.

 • uchwała nr XXI/172/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie

 • uchwała nr 0007.176.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.

 • uchwała nr 0007.174.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • uchwała nr 0007.173.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.