Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXI/103/12 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 24 lutego 2012r. zmieniającą uchwałę w sprawie lokalizacji targowisk miejskich i ich regulaminu oraz innych miejsc handlowych na terenie miasta Włodawa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-03-29
Organ wydający:Rada Miejska we Włodawie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1307
Hasła:woda i ścieki,regulaminy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

?

Lublin, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 1307

zmieniającą uchwałę w sprawie lokalizacji targowisk miejskich i ich regulaminu oraz innych miejsc handlowych na terenie miasta Włodawa Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 11, art. 18 ust. 1, art.40 ust.2. pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska we Włodawie uchwala, co następuje: § 1. W regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały nr XVIII/117/2008 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 26 marca 2008r. w sprawie lokalizacji targowisk miejskich i ich regulaminu oraz innych miejsc handlowych na terenie miasta Włodawa (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 6 czerwca 2008r. Nr 63, poz. 1893) wprowadza się następujące zmiany: 1) § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?Opłatę targową pobierają wyznaczeni inkasenci, którzy zobowiązani są do wydawania pokwitowań według ustalonego wzoru? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Włodawy § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Włodawie Tomasz Korzeniewski
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/49/11 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk miejskich i ich regulaminu oraz innych miejsc handlowych na terenie miasta Biała Podlaska

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/421/2010 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę Nr VII/74/2003 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk miejskich i ich regulaminów oraz innych miejsc handlowych na terenie miasta Tomaszów Lubelski

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1134

  uchwała nr XXIII/241/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwała Nr XXII/ 346/2008 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu targowisk Gminy Miasta Dębica

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.46.718

  uchwała nr 0150/XL/913/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XXXVI/683/05 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu targowisk miejskich w Tychach

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.55

  uchwała nr Nr VI/39/2011 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/285/2009 z dnia 04 listopada 2009 r w sprawie ustalenia Regulaminu Targowisk Miejskich oraz innych miejsc wyznaczonych do handlu.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXI/102/12 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 • postanowienie nr OLB-4210-41(13)/2011/2012/174/IX/MSZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 marca 2012r. w sprawie sprostowania decyzji z dnia 3 lutego 2012 r. nr OLB-4210-41(9)/2011/2012/174/IX/MSZ w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: DALKIA Kraśnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kraśniku.

 • sprawozdanie nr 414-1 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2011 r.

 • informacja nr 1 Burmistrza Miasta Krasnystaw z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Miasta Krasnystaw

 • uchwała nr XII/73/2012 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Siennica Różana lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.