Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XII/79/12 Rady Gminy Hańsk z dnia 13 marca 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze światlic wiejskich, stanowiących mienie gminy Hańsk

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-04-20
Organ wydający:Rada Gminy Hańsk
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1449
Hasła:lokale

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 1449

UCHWAŁA NR XII/79/12 RADY GMINY HAŃSK z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze światlic wiejskich, stanowiących mienie gminy Hańsk Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się zasady itryb korzystania ze świetlic wiejskich, stanowiących mienie gminy Hańsk. § 2. Przez świetlice wiejskie, o których mowa w § 1, rozumie się świetlice, istniejące wnastępujących sołectwach gminy: 1) Bukowski Las, 2) Kulczyn, 3) Kulczyn Kolonia, 4) Macoszyn Mały, 5) Osowa, 6) Rudka Łowiecka, 7) Stary Majdan, 8) Ujazdów, 9) Żdżarka. § 3. Szczegółowe cele działania świetlic wiejskich to: 1) integracja środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi, 2) rozwój działalności społeczno-kulturalnej, adresowanej do różnych grup wiekowych społeczności wiejskiej, 3) podejmowanie działań rekreacyjnych oraz promowanie sportu na wsi, 4) organizowanie imprez typu festyny, uroczystości dla mieszkańców wsi, 5) organizowanie spotkań sołtysa i rady sołeckiej ze środowiskiem lokalnym, 6) organizowanie spotkań organizacji lokalnych działających na terenie gminy np. organizacje pozarządowe, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, 7) popularyzacja amatorskich form artystycznych, 8) promocja miejscowości i całej gminy. § 4. 1. Kontrolę i nadzór nad działalnością świetlic sprawuje Wójt Gminy Hańsk.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?2?

Poz. 1449

2. Koordynatorem działalności świetlic jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Hańsku. 3. Godziny otwarcia świetlic ustala koordynator działalności świetlic zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. 4. Do obowiązków koordynatora działalności świetlicy należy: 1) dbanie o czystość obiektu i przyległego terenu, 2) dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy oraz na przyległym terenie, 3) utrzymywanie stałego kontaktu z Wójtem Gminy Hańsk w zakresie funkcjonowania świetlicy, 4) udostępnianie świetlicy zgodnie z zapotrzebowaniem, 5) zgłaszanie usterek, awarii, a także szkód wyrządzonych w trakcie użytkowania obiektu. 5. Koordynator działalności świetlicy ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony mu sprzęt i urządzenia, stanowiące wyposażenie świetlicy. § 5. 1. Wynajem świetlic odbywa się odpłatnie. Stawki za wynajem określa Wójt Gminy Hańsk stosownym zarządzeniem. Odpłatne wynajęcie świetlicy innym podmiotom może nastąpić w wypadku, gdy nie jest ona wykorzystywana do realizacji celów o których mowa w § 3. 2. Ze świetlic wiejskich korzystają mieszkańcy gminy, nieodpłatnie na określonych zasadach: 1) dzieci i młodzież - w ramach zajęć prowadzonych przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Hańsku, bądź spędzania czasu wolnego pod opieką osoby dorosłej, w godzinach otwarcia świetlicy, 2) Rady Sołeckie i Sołtysi - zgodnie ze statutem sołectwa, 3) radni Rady Gminy Hańsk w związku z pełnieniem funkcji społecznej, 4) członkowie klubów sportowych - w ramach prowadzonych imprez i wydarzeń sportowych, 5) członkowie Kół Gospodyń Wiejskich, zespołów, kół zainteresowań itp. - zgodnie z harmonogramem zajęć, 6) członkowie OSP gminy Hańsk - w ramach działalności statutowej OSP, 7) mieszkańcy miejscowości - w ramach zorganizowanych inicjatyw lokalnych: imprezy kulturalne, sportowe, działania szkoleniowe, spotkania integracyjne itp. 3. Osoby korzystające ze świetlicy zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu Uczestnika oraz przepisów bhp, ppoż., dotyczących porządku publicznego oraz przepisów sanitarnych. § 6. 1. Utrzymanie świetlic wiejskich finansowane jest bezpośrednio z budżetu gminy. 2. Gmina ponosi koszty utrzymania świetlic w zakresie: 1) remontów i modernizacji, 2) ogrzewania, dostaw energii elektrycznej i wody, 3) odbioru ścieków i odpadów, 4) wyposażenia świetlic. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hańsk. § 8. Uchwała wchodzi w Województwa Lubelskiego. życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?3?

Poz. 1449

Przewodniczący Rady Gminy Hańsk Wojciech Grunwald
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/90/12 Rady Gminy Hańsk z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Hańsk

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/45/11 Rady Gminy Hańsk z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie określenia przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Hańsk w miejscowości Dubeczno

 • Dziennik Urzędowy

  uchwala nr XXX/218/10 Rady Gminy Hańsk z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy Hańsk.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/85/12 Rady Gminy Hańsk z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu w Dubecznie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVII/202/10 Rady Gminy Hańsk z dnia 29 marca 2010r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Hańsk oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata iub na czas nieoznaczony

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIII/69/2012 Rady Gminy Wyryki z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 • uchwała nr XVIII/157/2012 Rady Miasta Świdnik z dnia 1 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Świdniku.

 • uchwała nr XII/85/2012 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 16 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/130/09 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania oraz ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży.

 • uchwała nr XII/84/2012 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 16 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/138/09 z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży.

 • uchwała nr XII/83/2012 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 16 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy, psychologa i pedagoga szkolnego, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.