Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVIII/73/2012 Rady Gminy Fajsławice z dnia 15 marca 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Fajsławice i nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym spółdzielni na rzecz spółdzielni mieszkaniowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-04-20
Organ wydający:Rada Gminy Fajsławice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1450
Hasła:nieruchomości

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 1450

UCHWAŁA NR XVIII/73/2012 RADY GMINY FAJSŁAWICE z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Fajsławice i nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym spółdzielni na rzecz spółdzielni mieszkaniowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Rada Gminy Fajsławice uchwala, co następuje: § 1. 1. Stawka procentowa bonifikaty od ceny sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym nieruchomości pozostających w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych wynosi 40%. 2. Bonifikata, o której mowa w ust. 1 może być stosowana, jeżeli: a) sprzedaż następuje w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych lub przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali, b) zapłata ustalonej ceny sprzedaży następuje maksymalnie w dwóch ratach. § 2. Traci moc uchwała Nr IX/39/2011 Rady Gminy Fajsławice z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Fajsławice i nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym spółdzielni na rzecz spółdzielni mieszkaniowych § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fajsławice. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Wójcik
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/39/2011 Rady Gminy Fajsławice z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Fajsławice i nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym spółdzielni na rzecz spółdzielni mieszkaniowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.138.262

  uchwała nr 126/VIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Sosnowiec i nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym spółdzielni na rzecz spółdzielni mieszkaniowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.138.262

  uchwała nr 125/VIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Sosnowiec na rzecz spółdzielni mieszkaniowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.209.6463

  uchwała nr 210/XXXV/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie udzielenia bonifikaty Spółdzielni Mieszkaniowej w Przasnyszu przy sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.107.177

  uchwała nr LIV/1252/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XII/79/12 Rady Gminy Hańsk z dnia 13 marca 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze światlic wiejskich, stanowiących mienie gminy Hańsk

 • uchwała nr XIII/69/2012 Rady Gminy Wyryki z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 • uchwała nr XVIII/157/2012 Rady Miasta Świdnik z dnia 1 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Świdniku.

 • uchwała nr XII/85/2012 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 16 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/130/09 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania oraz ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży.

 • uchwała nr XII/84/2012 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 16 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/138/09 z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.