Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVII/102/2012 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzówek w 2012 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-04-20
Organ wydający:Rada Gminy Zakrzówek
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1451
Hasła:zwierzęta

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 1451

UCHWAŁA NR XVII/102/2012 RADY GMINY ZAKRZÓWEK z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzówek w 2012 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) i art. 11 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) Rada Gminy Zakrzówek uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzówek w 2012 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzówek § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zakrzówek Stanisław Staroch

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?2?

Poz. 1451

Załącznik do Uchwały Nr XVII/102/2012 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 21 marca 2012 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzówek

?Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę."

(art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?3?

Poz. 1451

§1 1. Celami Programu są: 1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy o ochronie zwierząt, 2) zapobieganie bezdomności zwierząt; 2. Wykonawcami Programu są: 1) Gmina Zakrzówek, 2) Schronisko dla zwierząt ? na podstawie zawartej przez Gminę umowy zlecenia, 4) podmioty świadczące usługi lekarsko-weterynaryjne na podstawie zawartej przez Gminę umowy, 3) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy, 3. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Referat Gospodarki i Rozwoju Urzędu Gminy w Zakrzówku. Referat współpracuje w tym zakresie z organami

Inspekcji Weterynaryjnej i samorządem lekarsko ? weterynaryjnym oraz wykonawcami programu.

§2 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt gmina realizuje poprzez umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt, na podstawie zawartej umowy przez Gminę Zakrzówek. 2. W przypadku braku miejsca w schronisku dla zwierząt o których mowa w ust. 1, odłowione bezdomne zwierzę zostanie umieszczone w innych schroniskach na podstawie podpisanej przez Gminą Zakrzówek odrębnej umowy.

§3 Opieka nad kotami wolnożyjącymi realizowana jest poprzez: 1. ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolnożyjące; 2. w miarę możliwości zapewnianie dokarmiania oraz wody pitnej w miejscach uzgodnionych z zarządca nieruchomości na których przebywają; 3. w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy;

§4 1. Na terenie Gminy wprowadza się okresowe odławianie bezdomnych zwierząt po każdorazowym zgłoszeniu takiej potrzeby przez pracownika urzędu, najpóźniej w terminie 48 godzin po otrzymaniu zgłoszenia.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?4?

Poz. 1451

2. Odławianiem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku, do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu

i bezpieczeństwu ludzi. 3. Odławianiem i zapewnieniem opieki (do czasu dostarczenia do schroniska) nad bezdomnymi zapewni podmiot prowadzącym działalność w tym zakresie, z którym Gmina podpisze stosowną umowę. Jego adres podany zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zakrzówku oraz na stronie internetowej Gminy. 4. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia. 5. Odłowione zwierzęta będą niezwłocznie odwożone do schroniska o którym mowa w § 2, specjalnie do tego przystosowanym samochodem zapewniającym bezpieczny i humanitarny przewóz zwierząt (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

§5 1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku, o którym mowa w § 2 dla zwierząt na zasadach ustalonych z właścicielem schroniska. 2. Zabiegi sterylizacji i kastracji są przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii. 3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli. 4. W przypadku odebrania przez właściciela odłowionego zwierzęcia, schronisko ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie pracownika urzędu, podając dane personalne oraz aktualny adres zamieszkania właściciela.

§6 Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez: 1) Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy w tym na stronach internetowych, 2) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi poprzez prowadzenie akcji adopcyjnychi promocyjnych zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?5?

Poz. 1451

§7 1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić w schronisku dla zwierząt bezdomnych, o którym mowa w § 2. 2. Fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji prowadzonej przez schronisko. 3. Uśmiercanie ślepych miotów będzie odbywać się w sposób humanitarny, z zadawaniem jak najmniejszego cierpienia fizycznego i psychicznego ? przez podanie środka usypiającego przez lekarza weterynarii.

§8 1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich następuje na podstawie umowy - zlecenia zawartej przez gminę z wybranym właścicielem gospodarstwa. 2. Zakres umowy określający gotowość zapewniania opieki zwierzętom bezdomnym gospodarskim ustalany będzie indywidualnie w zależności do potrzeb. 3. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie gmina podejmie starania

w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt zgodnie z § 6.

§9 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych

z udziałem zwierząt realizowane jest przez podmioty świadczące całodobowo usługi lekarskoweterynaryjne na podstawie zawartej przez Gminę umowy.

§ 10 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Zakrzówek ze środków własnych, które wydatkowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Wysokości środków przeznaczonych w roku bieżącym na realizację programu zostanie określona w uchwale budżetowej na rok 2012 i wyniesie: 6 000,00 złotych.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zakrzówek Stanisław Staroch
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2753

  uchwała nr XXII / 252 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/79/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puławy Nr XIV/72/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1550

  uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerzno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1387

  uchwała Nr XXIII/292/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek.

 • DZ. URZ. 2012.2255

  uchwała nr XV/89/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2012 rok"

porady prawne online

Porady prawne

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki (...)

 • Znęcanie się nad zwierzętami

  Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi (...)

 • Kopanie psa

  Mam nieszczęście mieszkać na parterze, przed balkonem którego wyprowadzane przez wlaścicieli psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Nie pytam, co im grozi, bo (...)

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVIII/73/2012 Rady Gminy Fajsławice z dnia 15 marca 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Fajsławice i nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym spółdzielni na rzecz spółdzielni mieszkaniowych

 • uchwała nr XII/79/12 Rady Gminy Hańsk z dnia 13 marca 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze światlic wiejskich, stanowiących mienie gminy Hańsk

 • uchwała nr XIII/69/2012 Rady Gminy Wyryki z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 • uchwała nr XVIII/157/2012 Rady Miasta Świdnik z dnia 1 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Świdniku.

 • uchwała nr XII/85/2012 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 16 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/130/09 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania oraz ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.