Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVI/76/2012 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ruda-Huta, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-04-20
Organ wydający:Rada Gminy Ruda-Huta
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1452
Hasła:wierzytelności

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 1452

UCHWAŁA NR XVI/76/2012 RADY GMINY RUDA-HUTA z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ruda-Huta, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwała określa: 1) szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Ruda-Huta lub jej jednostkom podległym, mających charakter cywilnoprawny (zwanych dalej należnościami), 2) warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, 3) organy i osoby uprawnione do udzielania ulg (umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty) w spłacie należności pieniężnych przypadających Gminie Ruda-Huta mających charakter cywilnoprawny. § 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) należnościach ? rozumie się przez to wymagalną należność pieniężną Gminy Ruda-Huta lub jednostki podległej Gminie Ruda-Huta obejmującą należność główną, odsetki od należności głównej jak również należności uboczne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego i inne) o charakterze cywilnoprawnym, 2) dłużniku ? rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który posiada zaległości z tytułu należności cywilnoprawnych, 3) uldze ? rozumie się przez to umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej. § 3. 1. Należności pieniężne przypadające Gminie Ruda-Huta lub jej jednostkom podległym mogą być umarzane z urzędu w całości, jeżeli: 1) dłużnik - osoba fizyczna ? zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł, 2) dłużnik - osoba prawna ? została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?2?

Poz. 1452

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne, 4) dłużnik - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji, 5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny ? stanowi pomoc de minimis. 2. Umorzenie należności, za które odpowiada więcej niż jeden dłużnik może nastąpić tylko wówczas, gdy przesłanki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych. 3. Podjęcie decyzji o umorzeniu należności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże istnienie przynajmniej jednej z przesłanek umorzenia wskazanych w ust. 1. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 umorzenie należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli. § 4. 1. Należności pieniężne mogą być, na wniosek dłużnika, w całości lub w części umarzane, ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym? stanowi pomoc de minimis. 2. Udzielanie ulg, o których mowa w ust. 1 następuje w formie pisemnej poprzez zawarcie porozumienia (ugody) między dłużnikiem a organem lub osobą uprawnioną wskazaną w § 7 niniejszej uchwały. 3. Odmowa udzielenia ulg, o których mowa w ust. 1 następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez organ lub osobę uprawnioną wskazaną w § 7 niniejszej uchwały. 4. Okres odroczenia terminu spłaty należności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. 5. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące. 6. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub którą rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia zawarcia porozumienia (ugody) do terminu zapłaty. 7. Należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty w przypadku gdy zostanie ustalone, że: 1) dowody, na podstawie których organ lub osoba uprawniona udzieliła ulgi, okazały się fałszywe, 2) dłużnik wprowadził organ lub osobę uprawnioną w błąd co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi, 3) dłużnik nie dotrzymał terminu płatności odroczonej spłaty należności pieniężnej bądź terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona spłata należności pieniężnej. § 5. 1. Wniosek o udzielenie ulgi dłużnik składa do organu lub osoby uprawnionej wskazanej w § 7 niniejszej uchwały. 2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać informacje dotyczące wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 1 uchwały, opis aktualnej sytuacji finansowej i okoliczności uzasadniających składany wniosek. 3. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi organ lub osoba uprawniona wymieniona w § 7 uchwały wzywa dłużnika do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 4. Nie uzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia. § 6. 1. Organy lub osoby uprawnione wskazane w § 7 niniejszej uchwały mogą, na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, udzielać ulg określonych w niniejszej uchwale, które: 1) nie stanowią pomocy publicznej(tj. §3 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4) 2) stanowią pomoc de minimis w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Unii Europejskiejdotyczących pomocy w ramach zasady de minimis (tj. §3 ust. 1 pkt 5 i §4 ust. 1) 2. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy, zaświadczeń

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?3?

Poz. 1452

i oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 404 z późn. zm.). Udzielanie pomocy de minimis będzie następować zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006. 3. Łączna wartość pomocy udzielonej podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowi Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L z 2006 roku Nr 379 strona 5). 4. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu, niezależnie od organu, który tej pomocy udzielił. § 7. 1. Uprawnionymi do udzielania ulg, o których mowa w niniejszej uchwale są: 1) kierownicy jednostek podległych Gminie Ruda-Huta w odniesieniu do należności przypadającej tej jednostce, jeżeli wartość należności pieniężnych nie przekracza 6.

000 zł od jednego dłużnika, 2) Wójt Gminy Ruda-Huta w przypadku należności przypadających gminie lub jej jednostkom podległym, jeżeli wartość należności pieniężnej nie przekracza kwoty 15.000 zł od jednego dłużnika, 3) jeżeli należności przekraczają kwotę 15.000zł od jednego dłużnika, Wójt Gminy Ruda-Huta umarza należność po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji Rady Gminy Ruda-Huta właściwej ds. budżetu. § 8. 1. Ulga udzielana dłużnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą stanowi pomoc deminimis i udzielanajestzgodnie z przepisami ustawyz dnia30 kwietnia 2004r. opostępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 zpóźn. zm.). 2. Dłużnik, o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem: 1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w ciągu roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311). W/w załącznik stanowi Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. 3. W przypadku, kiedy udzielenie ulgi stanowiącej pomoc de minimis nie jest możliwe z uwagi na przekroczenie pułapu dopuszczalnej pomocy lub z uwagi na niedopełnienie obowiązku określonego w ust.2, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. § 9. Traci moc Uchwała Nr XXIX/135/2001 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 31 sierpnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ruda-Huta. § 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?4?

Poz. 1452

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Śliwa
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.138.1557

  uchwała nr V/40/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania , odraczania terminu spłat oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 0siek , jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego .

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.4636

  uchwała nr VIII/44/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Krasnosielc oraz jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

 • DZ. URZ. 2011.106.836

  uchwała nr V /15/ 2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odroczenia terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Michałowice i jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/116/12 Rady Gminy Marcinowice z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/99/12 Rady Gminy Marcinowice z dnia 9 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Marcinowice, jak również jednostkom podległym.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr II/ 6 /2010 Rady Gminy Wymiarki z dnia 13 grudnia 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania,odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wymiarki lub jej jesdnostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Umorzenie i rozłożenie na raty zaległości do ZUS

  Mam zaległości wobec ZUS (składki), czy jest jakaś szansa by wystąpić o umorzenie ich lub rozłożenie na raty? W jakim trybie i na jakich warunkach można to zrobić?

 • Odroczenie zapłaty wpisu sądowego

  Czy jest możliwość, by wpis sądowy w sprawie gospodarczej z powództwa cywilnego o zapłatę uiścić w przedłużonym terminie np. po 6 miesiącach od daty wyznaczonej (...)

 • Rozłożenie na raty kosztów sądowych

  Czy po otrzymaniu postanowienia o częściowym zwolnieniu od kosztów sądowych tj. "od wpisu od pozwu ponad 1000 zł", mam obowiązek niezwłocznej wpłaty w/w kwoty, czy (...)

 • Umorzenie kosztów leczenia

  Dziecko - obywatel Ukrainy nagle zachorowało i została wezwana karetka pogotowia, która zabrała je do szpitala na oddział zakaźny, gdzie spędziło 10 dni. Koszt leczenia (...)

 • Niezapłacenie raty leasingu w terminie

  Posiadam auto w leasingu w EFL S.A. Spoźnilem się z opłatą raty i po trzech dniach od terminu zapłaty firma wystawiła mi monit i zarządała 25 zł. zwrotu kosztów (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVII/102/2012 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzówek w 2012 roku

 • uchwała nr XVIII/73/2012 Rady Gminy Fajsławice z dnia 15 marca 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Fajsławice i nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym spółdzielni na rzecz spółdzielni mieszkaniowych

 • uchwała nr XII/79/12 Rady Gminy Hańsk z dnia 13 marca 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze światlic wiejskich, stanowiących mienie gminy Hańsk

 • uchwała nr XIII/69/2012 Rady Gminy Wyryki z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 • uchwała nr XVIII/157/2012 Rady Miasta Świdnik z dnia 1 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Świdniku.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.