Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XV/78/2012 Rady Gminy Rachanie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-04-20
Organ wydający:Rady Gminy Rachaie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1454
Hasła:inkaso

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 1454

UCHWAŁA NR XV/78/2012 RADY GMINY RACHANIE z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm. ), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 95 poz.613 z późn. zm.), art.6 ?b? ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 roku Nr 136 poz. 969 z późn. zm.) i art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym( Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada Gminy Rachanie uchwala, co następuje: § 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ? od osób fizycznych na terenie gminy Rachanie w drodze inkasa. § 2. 1) Pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych dokonywany będzie w drodze inkasa przez sołtysów. 2) W przypadku czasowej nie możności poboru podatku przez sołtysa wsi Wożuczyn inkasentem będzie Pani Małgorzata Pukaluk. § 3. Określa się następujące wysokości wynagrodzenia inkasentów: 1) W podatku od nieruchomości - 9% zainkasowanych kwot 2) W podatku rolnym - 9% zainkasowanych kwot 3) W podatku leśnym - 9% zainkasowanych kwot § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rachanie. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Gryglicki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.12.282

  uchwała nr L/545/10 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.117.1797

  uchwała nr XI/106/11 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.55.1146

  uchwała nr LVI/613/10 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 4 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.18.613

  uchwała nr 9/III/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.897

  uchwała nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny - zgłoszenie

  Kupiłam działkę rolną w mieście. Czy powinnam sama zgłosić się z zapytaniem o wysokość podatku, czy też zostanę o nim powiadomiona?

 • Opodatkowanie sprzedaży runa leśnego

  W wielu publikacjach czytałam, że sprzedaż runa leśnego przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej jest wolna od podatku dochodowego. Są to jakieś (...)

 • Sprzedaż działki leśnej a podatek

  Czy sprzedaż działki leśnej jest zwolniona z 10% ryczałtowego podatku dochodowego?

 • Koszty uzyskania przychodu w PIT-8C

  Co jest kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia akcji? Czy koszt zakupu praw poboru jest kosztem?

 • Dochody zwolnione a zeznanie roczne

  Czy w rozliczeniu rocznym do urzędu skarbowego występuje obowiązek wykazania pobrania dopłat bezpośrednich? Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 116 ustawy o podatku dochodowym (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr X/118/12 Rady Gminy Milejów z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Milejów w 2012 r.

 • uchwała nr XVI/76/2012 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ruda-Huta, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego

 • uchwała nr XVII/102/2012 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzówek w 2012 roku

 • uchwała nr XVIII/73/2012 Rady Gminy Fajsławice z dnia 15 marca 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Fajsławice i nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym spółdzielni na rzecz spółdzielni mieszkaniowych

 • uchwała nr XII/79/12 Rady Gminy Hańsk z dnia 13 marca 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze światlic wiejskich, stanowiących mienie gminy Hańsk


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.