Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1600

Tytuł:

uchwała nr XIX/188/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-08-28
Organ wydający:Rada Powiatu Zielonogórskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1600
Hasła:drogi

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 sierpnia 2012 r. 11:49:51

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm., oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawyz dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) uchwala się co następuje: § 1. 1. W uchwale nr VIII/57/11 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w § 4 uchyla się ust. 2 w brzmieniu: ?2. Natomiast za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości: 1) za 1 m2 powierzchni reklamy - 2,50 zł 2) za każdy następny (nawet niepełny) - dodatkowo - 2,50 zł? 2. § 4 otrzymuje brzmienie: ?§ 4 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1m2 powierzchni: 1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego: - poza terenem zabudowanym - 0,50 zł - w terenie zabudowanym - 0,60 zł 2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,60 zł 3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) - 0,60 zł 4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe - 0,90 zł 2. Natomiast za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości za 1 m2 powierzchni reklamy - 2,50 zł? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zielonogórskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?2?

Poz. 1600

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego Edwin Łazicki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.396.2792

  uchwała nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.712.6085

  uchwała nr XLIX/485/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budzetowej

 • DZ. URZ. 2010.25.147

  uchwała nr XXXI/285/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2123

  zarządzenie nr 247(96)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 września 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 227(76)/08 z dnia 21 lipca 2008r. zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 222(71)/08 z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 211(60)/08 z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy kwoty długu gminy Wiązowna na rok 2008 i lata następne

 • DZ. URZ. 2010.629.5101

  uchwała nr XLVI/739/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010

porady prawne online

Porady prawne

 • Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

  Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego ustalając ostateczny termin wykonania tej uchwały np. na 10 miesięcy później? Czy każdy (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Zaskarżenie uchwały właścicieli lokali

  Czy istnieje możliwość odwołania/mediacji z zarządcą nieruchomości w sprawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nakładającej obowiązek "składki" na budowę dodatkowych (...)

 • Brak oddania głosu w sprawie uchwały w obiegu

  Jeden ze współwłaścicieli we Wspólnocie w drodze indywidualnego zbierania głosów w sprawie uchwały przez dwa tygodnie nie ustosunkował się do uchwały. Czy brak (...)

 • brak zmiany KRS a decyzje zarządu

  Na walnym zgromadzeniu został wybrany cały nowy zarząd spółki z o.o. (zmieniony cały skład osobowy). Od tego czasu minęły już 3 miesiące jednak stosowna zmiana (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1599

  uchwała nr XXII/220/12 Rady Gminy Żary z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Żary

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1598

  uchwała nr 391/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 22 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1597

  aneks nr 1 do porozumienia nr DT-D/3448/11 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 14 maja 2012r. w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych Legnica - Żary, Żary - Węgliniec oraz przekazania dotacji związanej z realizacją tego zadania

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1596

  zarządzenie nr 29/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Nietoperek?.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1595

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.280.2012.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 22 sierpnia 2012r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.