Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1601

Tytuł:

uchwała nr 135/6/XVI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2015

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-08-28
Organ wydający:Rada Miejska w Iłowej
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1601
Hasła:

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 sierpnia 2012 r. 11:49:35

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2015 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)) i art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Rady Miejskiej w Iłowej Nr 83/6/IX/11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2015 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 129, poz. 2421) wprowadza się następujące zmiany: 1) § 5 otrzymuje brzmienie: ?§ 5. W latach 2012-2015 w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy, będą zlecane do realizacji zadania publiczne należące do Gminy w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego o charakterze gminnym dzieci i młodzieży.?; 2) w § 10 skreśla się pkt 1. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Józef Brzezicki

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241 i Nr 209, poz. 1244.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/26/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXI/140/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 czerwca 2012r. o zmianie uchwały Rady Powiatu Słubickiego  w sprawie uchwalenia Programu Współpracy  Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/80/11 Rady Gminy Brody z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012r. uchwala się, co następuje:

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.4634

  uchwała nr VI/22/2011 Rady Gminy Lutocin z dnia 15 marca 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Lutocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.219.6626

  uchwała nr XVII/98/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia ?Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Warka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2013?

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1600

  uchwała nr XIX/188/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1599

  uchwała nr XXII/220/12 Rady Gminy Żary z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Żary

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1598

  uchwała nr 391/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 22 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1597

  aneks nr 1 do porozumienia nr DT-D/3448/11 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 14 maja 2012r. w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych Legnica - Żary, Żary - Węgliniec oraz przekazania dotacji związanej z realizacją tego zadania

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1596

  zarządzenie nr 29/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Nietoperek?.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.