Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1602

Tytuł:

uchwała nr XXIII/145/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 sierpnia 2012r. o zmianie uchwały Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-08-28
Organ wydający:Rada Powiatu Słubickiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1602
Hasła:

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 sierpnia 2012 r. 11:49:13

o zmianie uchwały Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity ? Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 ? 2, art. 214 pkt 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik Nr 1 ? Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2012r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) załącznik Nr 2 ? Wydatki budżetu Powiatu Słubickiego na 2012r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, 3) załącznik Nr 12 ? Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, § 2. W wyniku dokonanych zmian: 1) plan dochodów budżetu wynosi 2) plan dochodów bieżących 3) plan dochodów majątkowych 4) plan wydatków wynosi 5) plan wydatków bieżących 6) plan wydatków majątkowych 7) plan rozchodów budżetu wynosi 8) razem 9) nadwyżka budżetu wynosi 47.856.776zł, 45.591.776zł, 2.265.000zł, 41.041.776zł, 38.776.776zł, 2.265.000zł, 6.815.000zł, 47.856.776zł, 6.815.000zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?2?

Poz. 1602

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Stefania Jodlińska ? Puziuk

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?3?

Poz. 1602

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/145/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 sierpnia 2012r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2012r.

Dział 801 80120 0970 80130 0970 852 85201 0960 853 85333 0970 854 85403 0970 Rozdział Paragraf Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Wpływy z różnych dochodów Szkoły zawodowe Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy Wpływy z różnych dochodów Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno ? wychowawcze Wpływy z różnych dochodów Treść Przed zmianą 745 500,00 600,00 0,00 326 200,00 4 000,00 1 396 010,00 911 800,00 0,00 772 766,00 390 010,00 0,00 128 300,00 104 200,00 0,00 Zmiana 3 500,00 2 500,00 2 500,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 1 080,00 1 080,00 1 080,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 Po zmianie 749 000,00 3 100,00 2 500,00 327 200,00 5 000,00 1 399 010,00 914 800,00 3 000,00 773 846,00 391 090,00 1 080,00 130 800,00 106 700,00 2 500,00

Razem:

47 846 696,00

10 080,00

47 856 776,00

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?4?

Poz. 1602

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/145/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 sierpnia 2012r. Wydatki budżetu Powiatu Słubickiego na 2012r.

Dział 750 75020 6050 801 80120 4270 80130 4210 851 85195 4307 4309 852 85201 4210 4300 853 85333 Rozdział Paragraf Administracja publiczna Starostwa powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Zakup usług remontowych Szkoły zawodowe Zakup materiałów i wyposażenia Ochrona zdrowia Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo ? wychowawcze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy Treść Przed zmianą 8 495 475,00 5 445 675,00 188 950,00 9 990 207,00 1 975 834,00 12 600,00 6 250 152,00 49 030,00 1 309 000,00 60 000,00 42 500,00 7 500,00 4 714 662,00 1 731 140,00 53 000,00 81 530,00 2 106 400,00 1 669 324,00 Zmiana - 20 910,00 - 20 910,00 - 20 910,00 3 500,00 2 500,00 2 500,00 1 000,00 1 000,00 - 50 000,00 - 50 000,00 - 42 500,00 - 7 500,00 3 000,00 3 000,00 2 100,00 900,00 1 080,00 1 080,00 Po zmianie 8 474 565,00 5 424 765,00 168 040,00 9 993 707,00 1 978 334,00 15 100,00 6 251 152,00 50 030,00 1 259 000,00 10 000,00 0,00 0,00 4 717 662,00 1 734 140,00 55 100,00 82 430,00 2 107 480,00 1 670 404,00

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?5?

Poz. 1602

4270 854 85403 4210 4300 6050 926 92605 4217 4219 4300 4307 4309 4437 4439 92695 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217

Zakup usług remontowych Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno ? wychowawcze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia

7 800,00 3 999 335,00 2 506 589,00 20 000,00 113 600,00 0,00 151 900,00 151 900,00 15 856,00 2 798,00 9 000,00 62 425,00 11 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 080,00 23 410,00 23 410,00 500,00 2 000,00 20 910,00 50 000,00 665,00 2 600,00 460,00 665,00 - 3 354,00 - 594,00 754,00 134,00 49 335,00 1 026,00 180,00 149,00 27,00 5 909,00 1 044,00 1 882,00

8 880,00 4 022 745,00 2 529 999,00 20 500,00 115 600,00 20 910,00 201 900,00 152 565,00 18 456,00 3 258,00 9 665,00 59 071,00 10 422,00 754,00 134,00 49 335,00 1 026,00 180,00 149,00 27,00 5 909,00 1 044,00 1 882,00

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?6?

Poz. 1602

4219 4307 4309 4437 4439

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

334,00 32 708,00 5 769,00 259,00 48,00

334,00 32 708,00 5 769,00 259,00 48,00

Razem:

41 031 696,00

10 080,00

41 041 776,00

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?7?

Poz. 1602

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/145/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 sierpnia 2012r. Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012r.

Dział 750 75095 6639 754 75405 3000 801 80120 2540 80130 2320 2540 852 85201 2320 85204 2320 853 85311 2310 921 92116 2310 Rozdział Paragraf Administracja publiczna Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Szkoły zawodowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo ? wychowawcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Treść Wartość 21 800,00 21 800,00 21 800,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 153 900,00 111 900,00 111 900,00 42 000,00 42 000,00 0,00 344 700,00 90 700,00 90 700,00 254 000,00 254 000,00 49 320,00 49 320,00 49 320,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Razem:

604 720,00
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/177/09 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słubickiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/67/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słubickiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 246/08 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słubickiego w 2009 roku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXI/140/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 czerwca 2012r. o zmianie uchwały Rady Powiatu Słubickiego  w sprawie uchwalenia Programu Współpracy  Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/22/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 stycznia 2011r. o zmianie uchwały Nr II/12/10 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2011-2026

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1601

  uchwała nr 135/6/XVI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2015

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1600

  uchwała nr XIX/188/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1599

  uchwała nr XXII/220/12 Rady Gminy Żary z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Żary

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1598

  uchwała nr 391/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 22 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1597

  aneks nr 1 do porozumienia nr DT-D/3448/11 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 14 maja 2012r. w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych Legnica - Żary, Żary - Węgliniec oraz przekazania dotacji związanej z realizacją tego zadania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.