Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1603

Tytuł:

uchwała nr 138/6/XVI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-08-30
Organ wydający:Rada Miejska w Iłowej
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1603
Hasła:drogi,nadanie nazwy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 sierpnia 2012 r. 10:57:39

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Drodze oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 1196 w obrębie Iłowa, nadaje się nazwę: ulica Bema. 2. Mapa z zaznaczonym przebiegiem ulicy stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała stanowi podstawę do wprowadzenia zmian do ewidencji ludności oraz ewidencji gruntów i budynków. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Józef Brzezicki

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?2?

Poz. 1603

Załącznik do uchwały Nr 138/6/XVI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23.08.2012r. Mapa z zaznaczonym przebiegiem ulicy Bema
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 236/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 235/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 234/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/396/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Puławy.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 330/5/XXXIX/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Iłowa

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Miejsce rejestracji spółki cywilnej

  Dwie osoby fizyczne, jedna z nich mieszka w mieście A, druga w mieście B. Postanawiają uruchomić działalność - spółkę cywilną. Jedna z tych osób posiada dodatkowo (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1602

  uchwała nr XXIII/145/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 sierpnia 2012r. o zmianie uchwały Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1601

  uchwała nr 135/6/XVI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2015

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1600

  uchwała nr XIX/188/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1599

  uchwała nr XXII/220/12 Rady Gminy Żary z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Żary

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1598

  uchwała nr 391/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 22 sierpnia 2012r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.