Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1604

Tytuł:

uchwała nr 137/6/XVI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Iłowej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-08-30
Organ wydający:Rada Miejska w Iłowej
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1604
Hasła:regulaminy,cmentarze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 sierpnia 2012 r. 10:57:23

w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Iłowej Na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Cmentarz Komunalny w Iłowej, zwany dalej ?Cmentarzem?, zlokalizowany jest przy ulicy Biskupa Wilhelma Pluty. 2. Cmentarz jest obiektem niestrzeżonym. § 2. 1. Cmentarzem zarządza Burmistrz Iłowej zwany dalej Zarządcą. 2. Burmistrz Iłowej może zlecić zarządzanie Cmentarzem innemu podmiotowi zwanemu Administratorem. § 3. Na Cmentarzu dokonuje się pochówku osób zmarłych w grobach ziemnych lub w grobach murowanych. § 4. Osoby przebywające na terenie Cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz dbania o porządek i czystość. § 5. 1. Cmentarz jest otwarty: 1) w dniach od 4 listopada do 31 marca od godziny 7:00 do godz. 17:00; 2) w dniach od 1 kwietnia do 29 października od godziny 6:00 do godz. 22:00; 3) w dniach od 30 października do 3 listopada całą dobę. 2. Przebywanie na cmentarzu poza godzinami otwarcia jest zabronione. § 6. 1. Ceremonie pogrzebowe odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach ustalonych z Zarządcą lub Administratorem. 2. Wszelkie prace związane z wykopaniem grobu i zasypaniem, a także wymurowaniem grobu wykonuje Zarządca lub Administrator. § 7. Na terenie Cmentarza zakazuje się:

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?2?

Poz. 1604

1) przebywania osób w stanie nietrzeźwym i spożywania alkoholu; 2) przebywania dzieci do lat 7 bez opieki osób dorosłych; 3) deptania po grobach i nagrobkach oraz ich niszczenia; 4) wprowadzania zwierząt; 5) wyrzucania śmieci w miejsca do tego nieprzeznaczone; 6) niszczenia zieleni; 7) umieszczania tablic reklamowych (zakaz obejmuje również ogrodzenie); 8) prowadzenia działalności gospodarczej, w tym handlu; 9) żebractwa. § 8. Bezwzględnej zgody Zarządcy lub Administratora wymagają następujące czynności: 1) przygotowywania kwater grzebalnych; 2) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi, nie dotyczy wózków inwalidzkich; 3) wykonywania usług kamieniarskich; 4) wykonywania ceremonii pogrzebowych; 5) montowania ławek oraz innych elementów małej architektury. § 9. 1. Organizowanie niezbędnych czynności związanych z przyjęciem zwłok do pochowania na Cmentarzu oraz załatwianie innych czynności związanych z korzystaniem z Cmentarza odbywa się w miejscu oraz w dniach i godzinach wskazanych przez Zarządcę lub Administratora. 2. Opłaty związane z korzystaniem z Cmentarza uiszczane są na podstawie faktury wystawionej przez Zarządcę lub Administratora. § 10. Zarządca lub Administrator są obowiązani do ustalenia prawa pochowania zwłok ludzkich przez osoby, organy lub podmioty określone w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz. 687 i Nr 144, poz. 853). § 11. Groby oraz miejsca rezerwowane pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego. § 12. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz z zachowaniem jego wymiarów. § 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej. § 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Józef Brzezicki
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV.131.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę nr IX/64/2003 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 4 września 2003r. w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 67/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 66/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.18.424

  uchwała nr III/13/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie ?Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Pniewach?

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/55/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kudowie-Zdroju przy ul. Słone

porady prawne online

Porady prawne

 • Cmentarze komunalne

  Czy zarządca cmentarza komunalnego ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania za zniszczony nagrobek który uległ uszkodzeniu na skutek spadających gałęzi. Czy też jestem (...)

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Likwidacja nagrobka a opłata za miejsce

  Czy zarządca cmentarza komunalnego lub gmina ma obowiązek poinformowania mnie o likwidacji nagrobka na cmentarzu komunalnym jeżeli zapomiałem wnieść stosowną opłatę (...)

 • Zwrot opłaty za utrzymanie grobu

  Dwa miesiące temu uiściłem opłatę na kolejne 20 lat za miejsce pod grobem rodziców moich znajomych, którzy przebywają na stałe za granicą. W międzyczasie jednak (...)

 • Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów

  W jakich sytuacjach ustawa o gospodarce nieruchomościami zezwala na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1603

  uchwała nr 138/6/XVI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1602

  uchwała nr XXIII/145/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 sierpnia 2012r. o zmianie uchwały Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1601

  uchwała nr 135/6/XVI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2015

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1600

  uchwała nr XIX/188/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1599

  uchwała nr XXII/220/12 Rady Gminy Żary z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Żary


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.