Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1605

Tytuł:

uchwała nr XXIII/144/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-08-30
Organ wydający:Rada Powiatu Słubickiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1605
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 sierpnia 2012 r. 10:57:05

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Słubickiemu lub jego jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organ uprawniony do udzielania tych ulg. § 2. 1. Należności, o których mowa w § 1, mogą być umarzane z urzędu w całości, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 2. Udzielenie ulgi, o której mowa w ust. 1, następuje w formie określonej w art. 58 ust. 2 i 3 ww. ustawy o finansach publicznych. § 3. 1. Na pisemny uzasadniony wniosek dłużnika: 1) należności, o których mowa w § 1, mogą być umarzane w całości lub w części, 2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności, 3) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty ? w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym. 2. Udzielenie ulg, o których mowa w ust. 1, następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego lub w formie jednostronnego oświadczenia woli. § 4. 1. Wniosek o umorzenie, odroczenie terminów lub rozłożenie na raty spłat należności, o których mowa w § 1, powinien zawierać wyczerpujące informacje dotyczące wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały, uzasadniające składany wniosek. 2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zasadność przesłanek do udzielenia ulgi. 3. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, dłużnika wzywa się do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia. 4. Udzielenie ulgi poprzedzone jest postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez kierownika jednostki podległej Powiatowi Słubickiemu lub przez zespół powołany w tym celu przez Starostę Słubickiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?2?

Poz. 1605

5. Postępowanie wyjaśniające kończy się sporządzeniem przez prowadzącego postępowanie informacji skierowanej do organu uprawnionego do udzielania ulg, przedstawiającej przeprowadzone czynności egzekucyjne do dnia złożenia wniosku przez dłużnika, potwierdzenie sytuacji dłużnika oraz inne istotne informacje dotyczące dłużnika i jego sytuacji oraz zasadność udzielenia ulgi. § 6. Umorzenie należności pieniężnych, za które odpowiada więcej niż jeden dłużnik może nastąpić w przypadku, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich dłużników. § 7. Przepisy § 1 ? 6 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od tych należności oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych. § 8. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności, o których mowa w § 1, jest uprawniony Zarząd Powiatu Słubickiego. § 9. 1. W przypadkach określonych w § 3 niniejszej uchwały oraz w art. 56 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy o finansach publicznych, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, udzielenie jej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urzęd. Unii Europejskiej, seria L, Nr 379 z 28 grudnia 2006r.). 2. Łączna wartość pomocy udzielonej podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowi rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1. 3. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1 podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis lub oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy, a także innych niezbędnych informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311). § 10. Wnioski o udzielenie ulg nierozpatrzone do dnia wejścia w życie uchwały podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą. § 11. Tracą moc: uchwała Nr XXXI/141/05 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 21 września 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatu i jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych oraz uchwała Nr XXXIV/151/05 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/141/05 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 21 września 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatu i jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych. § 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Stefania Jodlińska ? Puziuk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.5702

  uchwała nr 76/IX/2011 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.5703

  uchwała nr 87/X/2011 Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.182.2686

  uchwała nr XI/115/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Brzozów lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.379

  uchwała nr LV/422/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.2111

  uchwała nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Ustrzyki Dolne lub jego jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

porady prawne online

Porady prawne

 • Odstąpienie od przetargu

  Tryb sprzedaży nieruchomości należących do PKP SA reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1997 roku, w sprawie określenia szczegółowych zasad i (...)

 • Uprawnienia palacza kotłów i SEP do 1 KW

  Chciałbym przeprowadzić szkolenie w zakresie palacz kotłów i SEP do 1 KW. Prowadzę działalność szkoleniową jako osoba fizyczna. Jakie wymagania muszę spełnić (program, (...)

 • Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

  Dlaczego nauczyciel pracujący w szkole jako informatyk nie ma płaconego szkodliwego?

 • Zamówienie publiczne usług niepriorytetowych

  W ustawie Prawo Zamówień Publicznych w art. 5.1. jest następujący zapis \"Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym (...)

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1604

  uchwała nr 137/6/XVI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Iłowej

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1603

  uchwała nr 138/6/XVI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1602

  uchwała nr XXIII/145/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 sierpnia 2012r. o zmianie uchwały Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1601

  uchwała nr 135/6/XVI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2015

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1600

  uchwała nr XIX/188/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.