Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1606

Tytuł:

uchwała nr XXIV/164/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Lubsko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-08-30
Organ wydający:Rada Miejska w Lubsku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1606
Hasła:przedszkola,finanse publiczne,szkoły,dotacje

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 sierpnia 2012 r. 10:56:45

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Lubsko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 , Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz. 567) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 137 poz. 1304, Dz. U. z 2004 r. Nr 69 poz. 624, Nr 109 poz. 1161, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, Dz. U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818,Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292, Dz. U. z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Dz. U. z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705, Dz. U. z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991, Dz. U. z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206)uchwala się, co następuje: § 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolityDz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 2. osobie prowadzącej - należy przez to rozumieć osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną prowadzącą szkołę podstawową niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej oraz przedszkole niepubliczne. 3. Przedszkolu należy przez to rozumieć także oddziały przedszkolne. § 2. Dotacja z budżetu Gminy Lubsko ustalona jest: 1) Dla szkoły, niepublicznego przedszkola które, zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Lubsko. 2) Dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, w wysokości 100% przysługującej na każdego ucznia kwoty przewidzianej

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?2?

Poz. 1606

na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Lubsko. 3) Dla przedszkoli na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących o których mowa w art. 90 ust. 2b ustawy z tym ,że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Lubsko, 4) Dla osoby prowadzącej wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy, na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości 40 % wydatków o których mowa w art. 90 ust 2d ustawy z tym ,że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Lubsko, 5) Dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w art. 90 ust. 2a ustawy przysługująca na każdego ucznia w wysokości 50 % ustalonych w budżecie gminy wydatków o których mowa w art. 90 ust. 3 ustawy § 3. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej szkołę (przedszkole), wychowanie przedszkolne złożony do Burmistrza Lubska nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały . 2. Kwoty dotacji dla szkoły (przedszkola) będą przekazywane w wysokości odpowiadającej faktycznej liczbie uczniów wykazanych w informacji miesięcznej o faktycznej liczbie uczniów, składanej Burmistrzowi Lubska , której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały . 3. Informacja o faktycznej liczbie uczniów, o której mowa w ust. 2 przekazywana jest Burmistrzowi Lubska do dnia 5 każdego miesiąca według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym ma być przekazana dotacja. 4. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 2, z uwzględnieniem danych zawartych w metryczce subwencji oświatowej, dokonuje się korekty wysokości udzielonej dotacji w terminie 1 miesiąca od doręczenia Gminie Lubsko niniejszej informacji. § 4. Osoba prowadząca szkołę (przedszkole) sporządza i przekazuje Burmistrzowi Lubska roczne rozliczenie dotacji do dnia 31 stycznia roku następnego. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. § 5. 1. Burmistrzowi przysługuje prawo kontroli wykorzystania dotacji przez szkołę (przedszkole) , osobę prowadzącą wychowanie przedszkolne. 2. Kontrola prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji może nastąpić: w trakcie realizacji zadań, w sytuacji zakończenia działalności szkoły (przedszkola) , wychowania przedszkolnego, a także w przypadku niezłożenia rozliczenia dotacji lub niewpłacenia do budżetu kwot z rozliczenia dotacji. 3. Kontrola, o której mowa w ust. 2 będzie się odbywała w siedzibie dotowanej szkoły (przedszkola),osoby prowadzącej wychowanie przedszkolne i będzie obejmowała sprawdzenie dokumentacji: organizacyjnej i finansowej pod względem: 1) 2) prawidłowości i rzetelności danych zawartych w comiesięcznych informacjach o liczbie uczniów, rzetelności zestawienia i sfinansowanych dotacją. wydatków danego roku wykazanych w złożonych rozliczeniach

4) Przeprowadzenie kontroli dokumentuje protokół podpisany przez zespół kontrolujący oraz osobę uprawnioną ze strony osoby prowadzącej szkołę (przedszkole), wychowanie przedszkolne. 5) Stwierdzenie w wyniku kontroli wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości będzie podstawą zobowiązania dotowanej szkoły (przedszkola) osoby prowadzącej wychowanie przedszkolne do zwrotu dotacji na zasadach wynikających z ustawy o finansach publicznych. § 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się przepisy ustawy. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska .

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?3?

Poz. 1606

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Tomiałowicz

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?4?

Poz. 1606

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/164/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lubsko na rok szkolny ??../??.. dla przedszkola niepublicznego/szkoły niepublicznej Lubsko, dnia ??????????? Do Burmistrz Lubska Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lubsko na rok szkolny ??../??.. dla przedszkola niepublicznego/szkoły niepublicznej 1. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego przedszkole niepubliczne/szkołę niepubliczną ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? 2. Nazwa i adres przedszkola niepublicznego/szkoły niepublicznej ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? 3.

status prawny ????????????????????????????. 4. NIP ??????????????, REGON ??????????????. 5. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych ?????????????????????????????????? 6. Nazwa banku i numer rachunku bankowego ???????????????? ?????????????????????????????????? 7. Planowana liczba dzieci : a/ planowana liczba dzieci w wieku od 3 do 6 lat ogółem - ??????????. w tym, liczba dzieci niepełnosprawnych - ??????????????. b/ planowana liczba dzieci /uczniów z terenu Gminy Lubsko -????????????? w tym, liczba dzieci niepełnosprawnych/uczniów - ??????????????. c/ planowana liczba dzieci/uczniów z terenu innych gmin - ??????????????. w tym, liczba dzieci niepełnosprawnych/uczniów - ??????????????. z tego: ilość dzieci/ uczniów ??????. z Gminy ???????????????? ilość dzieci /uczniów ??????. z Gminy ???????????????? ilość dzieci /uczniów ??????. z Gminy ???????????????? ??????????????????????... /podpis i pieczęć wnioskodawcy/

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?5?

Poz. 1606

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/164/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Informacja o aktualnej liczbie dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego/szkoły niepublicznej prowadzonego na terenie Gminy Lubsko Lubsko, dnia ???????????.. Do Burmistrz Lubska Informacja o aktualnej liczbie dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego/szkoły niepublicznej prowadzonego na terenie Gminy Lubsko 1. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego przedszkole niepubliczne/szkołę niepubliczną ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? 2. Nazwa i adres przedszkola niepublicznego/szkoły niepublicznej ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? 3. Aktualna liczba dzieci/uczniówi na dzień ????????????????????? /podać dzień, miesiąc i rok/ a/ dzieci w wieku od 3 do 6 lat ogółem - ??????????. w tym, liczba dzieci niepełnosprawnych - ??????????????. b/ dzieci/uczniów z terenu Gminy Lubsko - ??????????????. w tym, liczba dzieci/uczniów niepełnosprawnych - ??????????????. c/ dzieci/uczniów z terenu innych gmin - ??????????????. w tym, liczba dzieci/uczniów niepełnosprawnych - ??????????????. z tego: ilość dzieci/uczniów ??????. z Gminy ???????????????? ilość dzieci /uczniów ??????. z Gminy ???????????????? ilość dzieci /uczniów ??????. z Gminy ???????????????? ??????????????????????... podpis i pieczęć wnioskodawcy/ Termin składania informacji do 5 dnia każdego miesiąca.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?6?

Poz. 1606

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/164/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rozliczenie z wykonania otrzymanej dotacji za ??. kwartał roku ?????.. Lubsko, dnia ???????????.. Do Burmistrz Lubska Rozliczenie z wykonania otrzymanej dotacji za ??. kwartał roku ?????. 1. . Nazwa i adres podmiotu prowadzącego przedszkole niepubliczne/szkołę niepubliczną ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? 2. Nazwa i adres przedszkola niepublicznego/szkoły niepublicznej ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? 3. Rozliczenie :

1.

Dane ilościowe Faktyczna liczba dzieci/uczniów w miesiącu sprawozdawczym ogółem: ????????.. Kwota otrzymanej dotacji w zł

2.

- za kwartał sprawozdawczy - ????????????? - narastająco od początku roku kalendarzowego ?????????????? 3. Wykorzystanie dotacji w zł Rodzaj Wydatki za kwartał Wydatki narastająco od początku roku wydatków sprawozdawczy kalendarzowego
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2059

  uchwała nr IV/15/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.47

  uchwała nr L/289/2010 Rady Miasta Ostróda z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ostróda przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.378

  uchwała nr LV/420/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Łomianki na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych , przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.61.1173

  uchwała nr IX/65/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2357

  uchwała nr L /399/2010 Rady Gminy Sanok z dnia 29 października 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół o uprawnieniach publicznych, udzielanych z budżetu Gminy Sanok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1605

  uchwała nr XXIII/144/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1604

  uchwała nr 137/6/XVI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Iłowej

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1603

  uchwała nr 138/6/XVI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1602

  uchwała nr XXIII/145/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 sierpnia 2012r. o zmianie uchwały Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1601

  uchwała nr 135/6/XVI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2015


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.