Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1609

Tytuł:

uchwała nr XXIII.196.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Zielona Góra.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Gminy Zielona Góra
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1609
Hasła:komunalna gospodarka

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 31 sierpnia 2012 r. 13:49:45

w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Zielona Góra Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r. Nr. 45, poz. 236) uchwala, się, co następuje: § 1. 1. Ustala się zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Zielona Góra. 2. Działalność świetlic wiejskich, o których mowa w ust. 1, ma na celu: 1) integrację środowiska lokalnego, 2) prowadzenie statutowej działalności sołectw oraz rozwoju samorządowych inicjatyw lokalnych, 3) prowadzenie działalności kulturalnej, opiekuńczej i edukacyjnej adresowanej do poszczególnych grup wiekowych, 4) organizowanie imprez dla mieszkańców gminy (festynów, uroczystości itp.), 5) promowanie sportu na wsi oraz działań rekreacyjnych, 6) promocję wsi i gminy. 3. Świetlice wiejskie są ogólnodostępnymi obiektami, a osoby z nich korzystające zobowiązane są do: 1) zachowania porządku i czystości, 2) poszanowania mienia, 3) przestrzegania przepisów BHP, p. poż. i sanitarnych, 4) stosowania się do zaleceń opiekuna świetlicy wiejskiej. § 2. 1. Administratorem świetlic wiejskich, o których mowa w § 1, jest Komunalny Zakład Gospodarczy Gminy Zielona Góra z/s w Zawadzie, natomiast opiekunami poszczególnych świetlic są sołtysi. 2. Do obowiązków opiekuna świetlicy należy: 1) utrzymanie stałego kontaktu z administratorem oraz Urzędem Gminy w Zielonej Górze w sprawach związanych z funkcjonowaniem świetlicy, 2) dbanie o czystość obiektu i przyległego terenu, 3) dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy oraz na przyległym terenie, 4) przekazanie i odbiór świetlic na podstawie protokołów zdawczo ? odbiorczych,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?2?

Poz. 1609

5) zgłaszanie administratorowi usterek, awarii. § 3. 1. Świetlice wiejskie mogą być udostępniane nieodpłatnie w celu: 1) zorganizowania imprez i spotkań nie mających charakteru dochodowego przez gminne jednostki organizacyjne Gminy Zielona Góra, stowarzyszenia posiadające siedzibę na terenie gminy Zielona Góra, organy sołectw, które działają na rzecz społeczności lokalnej, 2) zorganizowania imprez i spotkań mających charakter dochodowy przez gminne jednostki organizacyjne Gminy Zielona Góra, stowarzyszenia posiadające siedzibę na terenie gminy Zielona Góra, organy sołectw, z których dochód przeznaczony będzie na ich działalność statutową, pod warunkiem poniesienia przez organizatora kosztów zużycia poszczególnych mediów. 2. W przypadku gdy świetlice nie są niezbędne do realizacji celów wynikających z bieżącej działalności prowadzonej na rzecz środowiska lokalnego w ramach zorganizowanych inicjatyw lokalnych takich jak zebrania wiejskie, spotkania rad sołeckich, uroczystości lokalne czy państwowe, świetlice wiejskie mogą być udostępniane: 1) odpłatnie na podstawie umowy najmu, na prywatne spotkania i uroczystości, 2) na podstawie umowy użyczenia w przypadku świetlic wiejskich modernizowanych lub remontowanych przy współudziale środków unijnych w okresie związania celem projektu. § 4. Zawarcie umowy o której mowa w § 3 ust. 2 następuje na podstawie wniosku złożonego u administratora. § 5. Każdorazowe przekazanie oraz odbiór świetlicy wiejskiej następuje na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego zawartego pomiędzy opiekunem świetlicy a podmiotem na rzecz którego następuje udostępnienie świetlicy, określającego w szczególności stan pomieszczeń, urządzeń oraz wyposażenia a także wskazania liczników poszczególnych mediów. § 6. Wysokość maksymalnych stawek za najem poszczególnych świetlic wiejskich wykorzystywanych do celów określonych w § 3 ust. 2 pkt 1 ustala Wójt Gminy Zielona Góra w drodze zarządzenia. § 7. Środki uzyskane z wynajęcia świetlic wiejskich stanowią dochód Gminy Zielona Góra. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielona Góra. § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Jacek Rusiński
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  informacja nr 2/09 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków na obszarze miasta Zielona Góra

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LXXI/866/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad zbywania aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze.

 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 22 marca 2010r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2009

 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2009r. z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2008

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXi.178.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1608

  uchwała nr XXIII/253/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/52/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wschowa.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1607

  wyrok nr II SA/Go 339/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 czerwca 2012r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 13.06.2012 r., sygn. akt II SA/Go 339/12 w przedmiocie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sława.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1606

  uchwała nr XXIV/164/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Lubsko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1605

  uchwała nr XXIII/144/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1604

  uchwała nr 137/6/XVI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Iłowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.