Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XII/120/11 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-01-13
Organ wydający:Rada Miasta Biała Podlaska
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 161
Hasła:parkowanie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

?

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust.1 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) , Rada Miasta Biała Podlaska uchwala, co następuje: § 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 , poz. 908 z późn. zm.) w następującej wysokości: 1) za rower lub motorower - 100 zł. 2) za motocykl - 150 zł. 3) za pojazd o dopuszczalnej masie do 3,5 t - 350 zł. 4) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powy ej 3,5 t do 7,5 t - 550 zł. 5) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powy ej 7,5 t do 16 t - 780 zł. 6) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powy ej 16 t - 1150 zł. 7) za pojazd przewo ący materiały niebezpieczne - 1400 zł. § 2. 1. Ustala się wysokość opłat za ka dą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strze onym usuniętym z drogi jak w § 1 uchwały: 1) za rower lub motorower - 10 zł. 2) za motocykl - 25 zł. 3) za pojazd o dopuszczalnej masie do 3,5 t - 30 zł. 4) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powy ej 3,5 t do 7,5 t - 40 zł. 5) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powy ej 7,5 t do 16 t - 60 zł. 6) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powy ej 16 t - 100 zł. 7) za pojazd przewo ący materiały niebezpieczne - 180 zł. 2. Opłata za parkowanie naliczana jest za ka dą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu. § 3. Ustala się wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu a następnie odstąpienia od jego usunięcia w sytuacji gdy wydanie dyspozycji spowodowało powstanie tych kosztów : 1) za rower lub motorower - 60 zł. 2) za motocykl - 90zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego ?2? Poz. 161 ?

3) za pojazd o dopuszczalnej masie do 3,5 t - 270 zł. 4) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powy ej 3,5 t do 7,5 t - 550 zł. 5) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powy ej 7,5 t do 16 t - 780 zł. 6) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powy ej 16 t - 1150 zł. 7) za pojazd przewo ący materiały niebezpieczne (z załadunkiem pojazdu) - 1400 zł. § 4. Z dniem wejścia w ycie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr VI/51/11 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Biała Podlaska oraz za jego parkowanie na parkingu strze onym wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 81, poz.1537). § 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Biała Podlaska. § 6. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Adam Wilczewski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.1953

  uchwała nr X/58/2011 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, od której odstąpiono

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/102/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2086

  uchwała nr XIV/179/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingustrzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu .

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2087

  uchwała nr XV/189/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 2 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/90/2011 Rady Powiatu w Puławach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIV/102/2011 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 25 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy i miasta Szczebrzeszyn

 • uchwała nr XII/113/11 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • uchwała nr IX/48/2011 Rady Gminy Leśniowice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Leśniowice oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 • uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Sułów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Sułów.

 • uchwała nr XII/ 76 / 2011 Rady Gminy Sułów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sułów .


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.