Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1610

Tytuł:

zarządzenie nr 33/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Młodno?.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1610
Hasła:ochrona przyrody

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 31 sierpnia 2012 r. 13:49:21

ZARZĄDZENIE NR 33/2012 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Młodno?. Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.1)) zarządza się, co następuje. § 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody ?Młodno", zwanego dalej ?rezerwatem?. § 2. 1. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych torfowiska niskiego i fragmentu łąk z charakterystycznymi zespołami roślinnymi oraz stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt. 2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celów, o których mowa w ust. 1 są: 1) położenie rezerwatu w granicach sieci Natura 2000: Torfowisko Młodno PLH080005 2) zachowanie siedlisk przyrodniczych wymagających ochrony w formie obszarów Natura 2000: *91E0?3 Niżowy łęg jesionowo ? olszowy, 3150?2 Eutroficzne starorzecza i drobne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nympheion, Potamion, 6510?2 Łąka z wiechliną łąkową i kostrzewą czerwoną, 6410?2 Łąki sitowo ? trzęślicowe (Junco ? Molinietum), 6430?3 ? Niżowe, nadrzeczne zbiorowiska okrajkowe, 7230?3 Torfowiska źródliskowe i przepływowe Polski północnej, 3) umożliwienie unaturalniania się ekosystemów; § 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia. § 4. Rezerwat objęty jest ochroną czynną. § 5. Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia. § 6. 1. Wskazanie obszarów i miejsc udostępniania dla celów naukowych oraz określenie sposobów ich udostępniania zawiera załącznik Nr 3 do zarządzenia. 2. Nie wskazuje się obszarów i miejsc udostępnianych dla celów edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych i amatorskiego połowu ryb. § 7. Na terenie rezerwatu nie wyznacza się miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza i usługowa. Wskazanie miejsc, w których może być prowadzona działalność rolnicza na użytkach zielonych zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia. ____________________________

1)

Zmiany niniejszej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241, Nr 224, poz. 1337.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?2?

Poz. 1610

§ 8. Opis granic obszaru Natura 2000 w części pokrywającej się z rezerwatem, w postaci współrzędnych geograficznych punktów ich załamania PUWG 1992, Torfowisko Młodno PLH080005 zawiera załącznik Nr 4 do zarządzenia. § 9. Mapę obszaru Natura 2000 Torfowisko Młodno PLH080005 wraz z leżącym w ich granicach rezerwatem przedstawia załącznik Nr 5 do zarządzenia. § 10. 1. Nie określa się istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony ptaków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Torfowisko Młodno PLH080005 w części nie pokrywającej się z rezerwatem przyrody. 2. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Torfowisko Młodno PLH080005 w granicach rezerwatu przyrody przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 6 do zarządzenia. § 11. 1. Nie określa się celów działań ochronnych na obszarze Natura 2000 Torfowisko Młodno PLH080005 w części nie pokrywającej się z rezerwatem przyrody. 2. Cele działań ochronnych na obszarach Natura 2000 Torfowisko Młodno PLH080005 w części pokrywającej się z rezerwatem przyrody określa załącznik Nr 7 do zarządzenia. § 12. 1. Nie określa się działań ochronnych na obszarze Natura 2000 Torfowisko Młodno PLH080005 w części nie pokrywającej się z rezerwatem. 2. Działania ochronne na obszarach Natura 2000 Torfowisko Młodno PLH080005 w części pokrywającej się z rezerwatem, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 8 do zarządzenia. § 13. Nie wprowadza się wskazań do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cybinka, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planie zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego, dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszary Natura 2000. § 14. Wprowadza się następujące ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cybinka, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych: lokalizację przedsięwzięć mogących wpływać na stosunki wodne w rezerwacie, należy rozpatrywać uwzględniając uwarunkowania przyrodnicze rezerwatu i cel jego ochrony. § 15. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Jan Rydzanicz

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?3?

Poz. 1610

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 sierpnia 2012r. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.

Lp.

1 2

3

Identyfikacja i ocena zagrożenia Sposób eliminacji lub minimalizacji zagrożeń Zagrożenia zewnętrzne ? nie występują Zagrożenia wewnętrzne Zarastanie otwartych torfowisk i łąk Powstrzymanie sukcesji poprzez usuwanie nalotów wraz zaroślami krzewów i drzewami z usunięciem ich poza granice rezerwatu. Utrzymanie w miarę stabilnego, wysokiego poziomu wód Postępujący proces lądowacenia gruntowych, stabilizacja uwodnienia. Kontrola i konserwacja torfowiska zastawek. Wykaszanie łąk stanowiących potencjalne stanowiska roślin Ekspansja traw i turzyc. z rodziny storczykowatych, usuwanie biomasy poza obszar rezerwatu.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?4?

Poz. 1610

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 33/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 sierpnia 2012r. Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań.

Ochrona 1. czynna

Ochrona

2. czynna

Ochrona

3. czynna

Ochrona 4. czynna

Ekochora I 11,42ha 247A b, d, f, h, k, l, n 247B b, c, d, f, g, h, i Konserwacja zastawek. Ekochora II 38,90ha 247A a(cz), g(cz), m(cz), 247B a(cz) Koszenie łąk: jeden pokos w terminie od początku sierpnia do końca Ekochora III października lub w okresie dostępności terenu, w odstępach co najmniej 25,30ha 3-4 letnich. 247A a(cz), c(cz), i, j(cz), m(cz) 247B a(cz) Usuwanie nalotów drzew i krzewów w okresie zimowym oraz koszenie Ekochora IV raz na 3-4 lata, w terminie od początku sierpnia do końca października lub 17,29ha w okresie dostępności terenu. 247A a(cz), g(cz), m(cz) 247B a(cz) Brak potrzeby stosowania.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?5?

Poz. 1610

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 33/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 sierpnia 2012r. Mapa zadań ochronnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?6?

Poz. 1610

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 33/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 sierpnia 2012r. Wskazanie obszarów i miejsc udostępnionych dla celów naukowych.

Lp. 1.

Cel udostępnienia Badania naukowe

Obszar lub miejsca udostępnienia Cały obszar rezerwatu

Sposób udostępnienia Po wcześniejszym zgłoszeniu zarządcy terenu.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?7?

Poz. 1610

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 33/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 sierpnia 2012r. Opis granic obszaru Natura 2000 w części pokrywającej się z rezerwatem, w postaci współrzędnych geograficznych punktów ich załamania PUWG 1992, Torfowisko Młodno PLH080005.

L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

X 211029,374520 211257,812588 211515,482390 211535,011365 211613,072354 211701,357066 211781,422006 212084,881000 212106,651904 212011,751064 211770,312558 211586,567967 211381,935819 211290,402290 211239,687125 211086,658117 210949,016983 210795,020593 210886,489757 210903,487781 211029,374520

Y 481888,867754 481894,310930 481900,405736 481879,739987 481797,190376 481703,817024 481624,904695 481416,146476 481191,436688 481034,445106 481001,654470 480966,570528 480828,799838 480814,133986 480801,824507 481015,076239 481191,919076 481281,565845 481506,625911 481552,096932 481888,867754

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?8?

Poz. 1610

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 33/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 sierpnia 2012r.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?9?

Poz. 1610

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 33/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 sierpnia 2012r. Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Torfowisko Młodno PLH080005 w granicach rezerwatu przyrody.

Lp.

Przedmiot ochrony obszarów Natura 2000

Opis zagrożenia Przesuszanie łęgów w wyniku obniżania się przepływu w ciekach lub przyspieszeniem ich erozji Zanikanie i lądowienie na skutek obniżenia powierzchni zwierciadła wód gruntowych lub braku okresowego zalewania.

1. *91E0?3 Niżowy łęg jesionowo ? olszowy. 2. 3150?2 Eutroficzne starorzecza i drobne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nympheion, Potamion , 6510?2 Łąka z wiechliną łąkową i kostrzewą czerwoną,

3.

Stosowanie intensywnych metod gospodarowania lub zalesienie.

4.

6410?2 Łąki sitowo -trzęślicowe Szybkie przekształcenia w inne zbiorowiska w wyniku wyłączenia (Junco-Molinietum), z uprawy. 6430?3 ? Niżowe, nadrzeczne zbiorowiska okrajkowe 7230?3Torfowiska źródliskowe i przepływowe Polski północnej, Inwazja gatunków obcego pochodzenia. Intensyfikacja rolnictwa, prowadząca do przekształcenia tych terenów m.in. w pastwiska oraz ruderalizacja tych fitocenoz. Regresja siedliska wskutek zaburzeń warunków hydrologicznych. Zarastanie zbiorowiskami krzewiastymi i leśnymi niekoszonych mechowisk przy trwale obniżonym poziomie wody.

5.

6.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

? 10 ?

Poz. 1610

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 33/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 sierpnia 2012r. Cele działań ochronnych na obszarze Natura 2000 Torfowisko Młodno PLH080005 w części pokrywającej się z rezerwatem przyrody.

Lp. 1. 2.

Przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 *91E0?3 Niżowy łęg jesionowo ? olszowy.

Cele działań ochronnych Działania retencyjne polegające na piętrzeniu wody na ciekach związanych z łęgami. Ochrona stanowisk rzadkich roślin w skali kraju np. salwinia pływająca Salvinia natans, kotewka orzech wodny Trapa natans, siedlisk unikalnej entomofauny. Ograniczenie procesu eutrofizacji. Dla zachowania chronionej roślinności łąkowej należy je wykaszać przynajmniej jeden raz w roku. W drugiej połowie lata mogą być niezbyt intensywnie wypasane. Łąki powinny być nawożone wg indywidualnie ustalonych dawek. Ochrona ostoi niektórych rzadkich i ginących gatunków roślin i zwierząt np. Starodub łąkowy Ostericum palustre, żerowisk bociana białego, derkacza i żurawia. Zachowanie i utrzymanie naturalnego przebiegu zachodzących procesów przyrodniczych oraz typowego krajobrazu nadrzecznego, odgrywającego dużą rolę jako korytarz ekologiczny. Zachowanie torfotwórczych ekosystemów, regulujących i stabilizujących przepływ wody w dolinach cieków, miejsce bytowania gatunków roślin naczyniowych i mchów wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej.

3150?2 Eutroficzne starorzecza i drobne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nympheion, Potamion, 3. 6510?2 Łąka z wiechliną łąkową i kostrzewą czerwoną,

4. 6410?2 Łąki sitowo ? trzęślicowe (Junco ? Molinietum), 5. 6430?3 ? Niżowe, nadrzeczne zbiorowiska okrajkowe 6. 7230?3 Torfowiska źródliskowe i przepływowe Polski północnej,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

? 11 ?

Poz. 1610

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 33/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 sierpnia 2012r. Działania ochronne na obszarach Natura 2000 Torfowisko Młodno PLH080005 w części pokrywającej się z rezerwatem, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania,

Lp.

Działania ochronne

Obszary wdrożenia

Podmiot odpowiedzialny za wykonanie

Ochrona czynna siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk. Nadleśnictwo Cybinka 1. Koszenie łąk: jeden pokos w terminie od początku sierpnia do Ekochora końca października lub w okresie dostępności terenu, III w odstępach co najmniej 3 ? 4 letnich. 25,30ha 247A a (cz), c (cz), i, j (cz), m (cz) 247B a (cz). 2. Usuwanie nalotów drzew i krzewów w okresie zimowym oraz Ekochora IV Nadleśnictwo Cybinka koszenie raz na 3 ? 4 lata, w terminie od początku sierpnia do 17,29ha końca października lub w okresie dostępności terenu. 247A a (cz), g (cz), m (cz) 247B a (cz). Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych.

1.

-

-

-

Nie przewiduje się działań dotyczących uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.497.3658

  zarządzenie nr 34/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Wykus?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3325

  zarządzenie nr 7 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Kalinowa Łąka?

 • DZ. URZ. 2009.448.3251

  zarządzenie nr 32/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 12 października 2009r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Krzemionki Opatowskie?

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.16.651

  rozporządzenie nr 19/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Grądowe Zbocze?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.16.652

  rozporządzenie nr 20/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Jezioro Lubiatowskie im. prof. Wojciecha Górskiego?.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1609

  uchwała nr XXIII.196.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Zielona Góra.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1608

  uchwała nr XXIII/253/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/52/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wschowa.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1607

  wyrok nr II SA/Go 339/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 czerwca 2012r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 13.06.2012 r., sygn. akt II SA/Go 339/12 w przedmiocie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sława.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1606

  uchwała nr XXIV/164/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Lubsko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1605

  uchwała nr XXIII/144/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.