Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1611

Tytuł:

uchwała nr XXIX/222/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym prowadzonym przez Gminę Strzelce Krajeńskie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1611
Hasła:żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 31 sierpnia 2012 r. 13:49:03

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym prowadzonym przez Gminę Strzelce Krajeńskie Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) uchwala się co następuje: § 1. W uchwale Nr XIII/102/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym prowadzonym przez Gminę Strzelce Krajeńskie (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011r. Nr 102, poz. 1945) § 2 otrzymuje brzmienie: ?§ 2. Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienie w wysokości 5,00zł za każdy dzień korzystania z posiłków?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Elżbieta Łabędź
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/102/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym prowadzonym przez Gminę Strzelce Krajeńskie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/166/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania w administrowanie sołectwom Gminy Strzelce Krajeńskie nieruchomości oraz uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.101.3212

  uchwała nr 136/VIII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Piaseczno, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku samorządowym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu finansowania zadań własnych w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Adama Asnyka i ul. Zbigniewa Herberta w miejscowości Strzelce Krajeńskie

porady prawne online

Porady prawne

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Ponoszenie opłat obciążających przedmiot dzierżawy

  Która ze stron umowy dzierżawy jest zobowiązana do ponoszenia opłat obciążających przedmiot dzierżawy?

 • Skarga na uchwałę rady gminy

  Jaki jest sposób wnoszenia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę Rady Gminy dotyczącej uchwalenia prawa miejscowego? Czy skargę wnosi się za pośrednictwem tego (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1610

  zarządzenie nr 33/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Młodno?.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1609

  uchwała nr XXIII.196.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Zielona Góra.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1608

  uchwała nr XXIII/253/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/52/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wschowa.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1607

  wyrok nr II SA/Go 339/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 czerwca 2012r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 13.06.2012 r., sygn. akt II SA/Go 339/12 w przedmiocie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sława.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1606

  uchwała nr XXIV/164/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Lubsko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.