Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1614

Tytuł:

uchwała nr XXV/153/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w/s ustalenia opłaty w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1614
Hasła:przedszkola,zmiana uchwały

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 31 sierpnia 2012 r. 13:48:13

UCHWAŁA NR XXV/153/12 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w/s ustalenia opłaty w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr LVII/359/10 z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia opłaty w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo ? wychowawczych, o których mowa w § 2 ust. 2, udzielanych w czasie godzin pracy przedszkola, ustala się opłatę w wysokości 2,00zł". § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim. Przewodnicząca Rady Stefania Jawornicka
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LI/318/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 12 maja 2010r. w sprawie: zmiany uchwały o ustalenie opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLV/284/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVI/258/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowogród Bobrzański

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/114/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany zapisu w uchwale o ustaleniu regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania oraz szczegółowych warunków ich przyznawania nauczycielom zatrudnionym w pacówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/98/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych, gimnazjów i granic ich obwodów oraz ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1613

  uchwała nr XXV/151/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowogród Bobrzański na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1612

  uchwała nr XXV/150/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowogród Bobrzański na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1611

  uchwała nr XXIX/222/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym prowadzonym przez Gminę Strzelce Krajeńskie

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1610

  zarządzenie nr 33/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Młodno?.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1609

  uchwała nr XXIII.196.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Zielona Góra.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.