Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1615

Tytuł:

uchwała nr 0007.181.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV w gminie Kargowa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Miejska w Kargowej
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1615
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 września 2012 r. 12:05:59

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV w gminie Kargowa Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647), po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kargowa uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Kargowej Nr XVI/105/2000 z dnia 20.12.2000 r., zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej w Kargowej Nr 0007.45.2011 z dnia 15.06. 2011 r., uchwala się co następuje: § 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przeznaczonego pod budowę dwutorowej linii zasilającej 110 kV relacji Babimost ? Kargowa?, obejmującego obszar w obrębie Wojnowo i Stary Jaromierz w Gminie Kargowa. 2. Granice obszaru objętego uchwałą oznaczono na rysunku planu w skali 1: 2000. 3. Integralną częścią uchwały jest: 1) rysunek planu w skali 1:2000 zwany dalej rysunkiem ? załącznik graficzny nr 1, stanowią go arkusze nr 1 i 2 oraz wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kargowa, który zawiera arkusz nr 1, 2) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, stanowiące załącznik nr 2, 3) rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania zapisanych w zmianie planu, stanowiące załącznik nr 3. DZIAŁ I. Ustalenia ogólne § 2. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o: 1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 ust.1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej, 2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Kargowej, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej, 3) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?2?

Poz. 1615

4) przeznaczeniu - należy przez to rozumieć przeznaczenie ustalone niniejszym planem, dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, 5) funkcji - należy przez to rozumieć synonim przeznaczenia, 6) linii 110kV - należy przez to rozumieć napowietrzną, dwutorową linię elektroenergetyczną wysokiego napięcia 110kV biegnącą od istniejącej linii elektroenergetycznej 110kV Sulechów ? Wolsztyn, na terenie Gminy Kargowa, przez Gminę Siedlec, do projektowanej na terenie Gminy Babimost stacji transformatorowej 110kV/15kV Babimost, 7) korytarzu strefy technologicznej wokół napowietrznej linii 110kV - należy przez to rozumieć obszar o szerokości 40m, dla realizacji napowietrznej, dwutorowej linii elektroenergetycznej 110kV biegnącej od istniejącej linii elektroenergetycznej 110kV Sulechów ? Wolsztyn na terenie Gminy Kargowa, przez Gminę Siedlec, do projektowanej na terenie Gminy Babimost stacji transformatorowej 110kV/15kV Babimost; w którym operator sieci linii 110kV jest uprawniony do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację linii 110kV, 8) uciążliwości dla środowiska - należy przez to rozumieć emisje powodujące przekroczenie standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych, poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny, 9) zieleni śródleśnej - należy przez to rozumieć obszar wydzielony z terenów leśnych, stanowiący tereny różne, na którym dopuszcza się budowę linii 110kV, bez prawa zalesienia terenu, 10) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych. § 3. 1. Plan, o którym mowa w §1 ust.1, ustala przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów na obszarze objętym planem. 2. Zakres ustaleń planu wynika z uchwały Rady Miejskiej w Kargowej nr 0007.143.2012 z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kargowa obejmującego tereny w obrębach: Wojnowo i Stary Jaromierz. § 4. Planem objęto obszar o całkowitej powierzchni ok. 23,00ha co odpowiada długości linii 110kV ok. 3,2km. § 5. Granice obszaru objętego planem, przedstawiono na rysunku planu, o którym mowa w § 1 ust 2. DZIAŁ II. Ustalenia szczegółowe Rozdział 1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania § 6. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 2) symbole określające przeznaczenie terenów. 2. Pozostałe, nie wymienione w ust.1 elementy rysunku planu, jak np. treść podkładu geodezyjnego, mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami planu. § 7. 1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie: ?1) ?RL,E? tereny rolnicze z trasą przebiegu linii 110kV,?, ?2) ?ZS,E? tereny zieleni śródleśnej z trasą przebiegu linii 110kV,?, ?3) ?KD,E? tereny dróg z trasą przebiegu linii 110kV:?, ?a) KD,E-1 teren planowanej obwodnicy m. Kargowa z trasą przebiegu linii 110kV,?, ?b) KD,E-2 teren istniejącej drogi krajowej nr 32 z trasą przebiegu linii 110kV,?, ?c) KD,E-3 teren istniejącej drogi wojewódzkiej nr 314 z trasą przebiegu linii 110kV,?,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?3?

Poz. 1615

?d) KD,E-4 teren istniejących dróg gminnych z trasą przebiegu linii 110kV,?, ?4) ?KK,E? teren kolejowy z trasą przebiegu linii 110kV,?, ?5) ?W,E? tereny wód powierzchniowych z trasą przebiegu linii 110kV,?, ?6) ?ZL-1? teren nieczynnego wysypiska śmieci ? do zalesienia,?, ?7) ?TW? teren ujęcia wód podziemnych,?, ?8) ?ZL? tereny leśne.?, 2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 obowiązuje dotychczasowa funkcja stanowiąca o ich przeznaczeniu z ograniczeniami związanymi z budową linii 110kV i korytarzem strefy technologicznej wokół napowietrznej linii 110kV, w której ustala się zapewnienie dojazdu sprzętem specjalistycznym na czas budowy i eksploatacji lub usuwania awarii. 3. Na terenie ?ZS,E? i ?RL,E? w korytarzu strefy technologicznej napowietrznej linii 110kV zakazuje się sadzenia roślinności wysokiej o rozbudowanym systemie korzeniowym oraz dopuszcza się wycinkę podstawową drzew zgodnie z przepisami odrębnymi. 4. W przypadku rezygnacji z budowy linii 110kV, na terenach, o których mowa w ust.1 obowiązuje dotychczasowa funkcja. 5. Dopuszcza się zmianę trasy przebiegu linii 110kV wraz z korytarzem napowietrznej linii 110kV na obszarze objętym planem wyłącznie na terenach oznaczonych symbolami: ?RL,E?, ?ZS,E?, ?KD,E?, ?KK,E?, ?W,E?. 6. Przez tereny ?RL,E?, ?ZS,E?, dopuszcza się budowę ciągów komunikacyjnych oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem zabezpieczenia linii 110kV na warunkach i w uzgodnieniu z ich operatorem.

7. Na terenach ?RL,E? zakazuje się zabudowy zagrodowej. Rozdział 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego § 8. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 ustala się zakaz lokalizowania obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów i budowli związanych z projektowaną linią 110kV. 2. Na terenach nie stanowiących korytarza napowietrznej linii 110kV oraz w granicach terenów ?ZL? dopuszcza się realizację zabudowy związanej z gospodarką leśną, zgodnie z przepisami odrębnymi. Rozdział 3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego § 9. 1. Budowa linii 110kV wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi. 2. Należy zachować warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, zgodnie z przepisami odrębnymi. 3. Należy zachować warunki określone w pozwoleniu wodnoprawnym, na przekroczenia wód powierzchniowych, dla których pozwolenie jest wymagane zgodnie z Prawem wodnym . 4. W trakcie realizacji i eksploatacji linii 110kV należy przestrzegać zasad gospodarowania w Obszarze Chronionego Krajobrazu Rynny Obrzycko - Obrzańskie. 5. Ustala się następujące warunki przeciwdziałania uciążliwości dla środowiska, w zakresie oddziaływania linii elektroenergetycznych: 1) dopuszczalny w środowisku poziom pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz, w miejscach dostępnych dla ludzi (mierzony 2m nad ziemią) nie może przekraczać wartości granicznej: natężenia pola elektrycznego (E) - 10kV/m, 2) dopuszczalny w środowisku poziom natężenia pola magnetycznego (H) nie może przekraczać wartości granicznej - 60 A/m .

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?4?

Poz. 1615

§ 10. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, na obszarze objętym planem należy zapobiegać i przeciwdziałać zmianom powierzchni ziemi. W tym celu należy nie dopuszczać do niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeźby terenu, poprzez trwałe i niekorzystne przekształcenie ich budowy oraz poprzez niewłaściwe zbieranie odpadów i odprowadzenia ścieków. 2. Ustalenia ust. 1 nie dotyczą koniecznych zmian, które wystąpią podczas budowy linii 110kV, lub innych obiektach celu publicznego. § 11. Prace związane z budową linii 110kV, nie powinny trwale i niekorzystnie naruszać stosunków gruntowo - wodnych. § 12. Na terenach oznaczonych symbolem ?RL,E? dopuszcza się wycinkę pojedynczych drzew zgodnie z przepisami odrębnymi. § 13. Na obszarze objętym planem zakazuje się lokalizowania, określonych w przepisach, przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, poza inwestycjami ustalonymi w planie oraz innymi inwestycjami celu publicznego. Rozdział 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej § 14. 1. Na terenie stanowiska archeologicznego, oznaczonego na rysunku planu, Kargowa nr 21 AZP 5918/40 ślady osadnictwa, prace ziemne należy prowadzić, zgodnie z przepisami odrębnymi. 2. Na pozostałych terenach objętych planem w przypadku odkrycia, przy prowadzeniu prac budowlanych, przedmiotu co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem należy wstrzymać wszelkie prace oraz powiadomić odpowiednie służby ochrony zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi. Rozdział 5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych § 15. Nie ustala się wymagań wynikających z kształtowania przestrzeni publicznych. Rozdział 6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy § 16. Plan nie ustala parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy . Rozdział 7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających specjalnej ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych § 17. 1. Na obszarze objętym planem nie występują tereny górnicze oraz tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. 2. W przypadku ujawnienia terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ustala się obowiązek opracowania dokumentacji geologiczno ? inżynierskiej. 3. W celu ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 150 ?Pradolina Warszawa ? Berlin (Koło ? Odra)?, który występuje na części terenu objętego planem, posiadającego status wysokiej i najwyższej ochrony zakazuje się podejmowania działań mogących spowodować skażenie chronionych struktur wodonośnych GZWP nr 150. 4. Na części terenu objętego planem występuje udokumentowane złoże gazu ziemnego ,,Kargowa?, które podlega ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi. 5. Na obszarze objętym planem na terenach oznaczonych symbolem ?ZS,E? przed rozpoczęciem budowy linii 110kV należy uzyskać zezwolenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r., Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.).

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?5?

Poz. 1615

6. Przez teren objęty planem przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Nowe Tłoki ? Sulechów o średnicy nominalnej DN80 oraz ciśnieniu nominalnym PN 6,3MPa, którego operatorem jest OGP GAZSYSTEM S.A. Odział we Wrocławiu: 1) dopuszcza się budowę linii 110kV nad gazociągiem pod warunkiem szczegółowego uzgodnienia wszelkich zbliżeń, kolizji u operatora gazociągu, 2) dopuszcza się prowadzenie prac związanych z: przebudową, modernizacją i eksploatacją istniejącego gazociągu. 7. Przez teren objęty planem przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Nowe Tłoki ? EC Zielona Góra o średnicy nominalnej DN300 oraz ciśnieniu nominalnym PN 6,3MPa, którego operatorem jest PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze: 1) dopuszcza się budowę linii 110kV nad gazociągiem pod warunkiem szczegółowego uzgodnienia wszelkich zbliżeń, kolizji u operatora gazociągu, 2) miejsce skrzyżowania linii 110kV z gazociągiem DN300 należy zaprojektować zgodnie z normą PN-91/M34501 ?Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania? 2) dopuszcza się prowadzenie prac związanych z: przebudową, modernizacją i eksploatacją istniejącego gazociągu. 8. Teren objęty planem obejmuje koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego: koncesja ?Świebodzin ? Wolsztyn? nr 24/95/p z dnia 03.08.1995r. ważna do 31.12.2012r. 9. Wszelkie prace należy prowadzić przy zachowaniu określonych w przepisach warunków bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrony środowiska. Rozdział 8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości § 18. Ustalenia planu nie stanowią ograniczeń dla podziałów lub łączenia istniejących działek ewidencyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi. Rozdział 9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy § 19. 1. Na terenach, oznaczonych na rysunku planu symbolami: ?RL,E?, ?ZS,E?, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1÷2 niniejszej uchwały ustala się następujące warunki: 1) dla linii 110kV ustala się wyznaczenie korytarza napowietrznej linii 110kV, o którym mowa w §2 pkt 7, w granicach, którego: a) ustala się prowadzenie prac związanych z budową, przebudową, modernizacją i eksploatacją projektowanej dwutorowej linii 110kV, b) ustala się obowiązek, dla operatora projektowanej linii 110kV, do utrzymania całej szerokości wydzielonego pasa ?ZS,E? w należytym stanie zapewniającym bezpieczeństwo przeciwpożarowe lasu poprzez usuwanie roślin, krzewów i drzew, usunięcie roślinności powinno dotyczyć całej szerokości i długości wyłączonego terenu. 2) należy zapewnić swobodny dojazd do linii 110kV oraz przemieszczania się wzdłuż linii 110kV, 3) z zastrzeżeniem ustaleń §9 przy projektowaniu linii 110kV dopuszcza się zastosowanie rozwiązań służących zminimalizowaniu wycinki drzew, w tym zastosowanie słupów z pionowym układem przewodów fazowych lub słupów nadleśnych, lub innych rozwiązań technicznych, 4) wszelkie projektowane obiekty o wysokości równej lub większej od 50m npt podlegają przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeniu do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP Wydział Lotniskowy, 2. Na terenach rolnych korytarz napowietrznej linii 110kV nie stanowi ograniczeń dla upraw rolnych. 3. Realizacja linii 110kV i jej funkcjonowanie nie może powodować pożarowego zagrożenia terenów leśnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?6?

Poz. 1615

§ 20. Przy zachowaniu przepisów prawa planem zachowuje się wydzielony teren pod obwodnicę m. Kargowa oraz utrzymuje się drogi istniejące, w granicach obszaru objętego planem, oznaczone na rysunku planu symbolem ?KD,E? w ich obecnych parametrach: 1) ustala się prowadzenie prac związanych z budową, przebudową, modernizacją i eksploatacją projektowanej dwutorowej linii 110kV w uzgodnieniu i na warunkach zarządcy dróg, 2) dopuszcza się realizację chodników, ścieżek o parametrach zgodnych z przepisami odrębnymi, 3) zakazuje się lokalizacji słupów linii 110kV. § 21. Przy zachowaniu przepisów prawa planem utrzymuje się istniejący, w granicach obszaru objętego planem, teren kolejowy, oznaczony na rysunku planu symbolem ?KK,E? w ich obecnych parametrach: 1) ustala się prowadzenie prac związanych z budową, przebudową, modernizacją i eksploatacją projektowanej dwutorowej linii 110kV w uzgodnieniu i na warunkach zarządcy terenu kolejowego, 2) zakazuje się lokalizacji słupów linii 110kV. § 22. Na terenach, wód powierzchniowych oznaczonych na rysunku planu symbolem ?W,E?: 1) ustala się utrzymanie istniejących wód powierzchniowych, 2) ustala się prowadzenie prac związanych z budową, przebudową, modernizacją i eksploatacją projektowanej dwutorowej linii 110kV, 3) dopuszcza się realizację urządzeń związanych z melioracją, 4) zakazuje się lokalizacji słupów linii 110kV.

§ 23. Wyznacza się teren nieczynnego wysypiska śmieci ? do zalesienia oznaczony na rysunku planu symbolem ?ZL-1?, dla którego ustala się zagospodarowanie w kierunku leśnym na podstawie planu rekultywacji wysypiska, dopuszcza się budowę obiektów i urządzeń zgodnie z przepisami odrębnymi. § 24. Przy zachowaniu przepisów prawa planem utrzymuje się istniejący, w granicach obszaru objętego planem, teren ujęcia wód podziemnych oznaczony na rysunku planu symbolem ?TW?, dla którego ustala się przeznaczenie pod realizacje obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej związanej z eksploatacją ujęcia wody. § 25. Wyznacza się tereny leśne oznaczone na rysunku planu symbolem ?ZL?, dla których ustala się zagospodarowanie w kierunku leśnym na podstawie planu urządzenia lasu, dopuszcza się budowę obiektów i urządzeń związanych z gospodarką leśną zgodnie z przepisami odrębnymi. Rozdział 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej § 26. 1. Przejścia poprzeczne nad drogami linią 110kV należy wykonać, zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności należy zachować minimalną wysokość linii nad drogą (zachowanie skrajni) na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 2. Przejście poprzeczne linii 110kV nad planowaną obwodnicą Kargowej należy wykonać na wyższych konstrukcjach wsporczych zgodnie z Polską Normą PN-EN 50341-1:2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45kV tablica 5.4.4/PL.1 przy zachowaniu bezpiecznych odległości pionowych od planowanej drogi i towarzyszącej jej zieleni w tym wysokich drzew tworzących szpaler przydrożny i nasadzenia ekotonalne. 3. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej należy zachować odpowiednie odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 4. Obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem ustala się z istniejących dróg oraz poprzez wyznaczenie na gruntach, odpowiednich służebności, zgodnie z przepisami odrębnymi. Rozdział 11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów § 27. 1. Przy zachowaniu przepisów prawa i ustaleń planu, po zakończeniu budowy, w ramach terenów objętych planem, ustala się przywrócenie dotychczasowego zagospodarowania.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?7?

Poz. 1615

2. Powyższy warunek nie dotyczy terenów, na których występują zadrzewienia objęte zgodą na trwałe wyłączenia z produkcji leśnej. Rozdział 12. Stawki procentowe § 28. Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 oraz art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz.647) dla terenów przeznaczonych do zagospodarowania ustala się 30% stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. DZIAŁ III. Przepisy końcowe § 29. Na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 2004 r., Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.) przeznacza się na cele nieleśne grunty leśne, stanowiące własność Skarbu Państwa, zgodnie z Decyzją Ministra Środowiska Nr ZS-W-2120-108-2/2012 z dnia 24 lipca 2012r. § 30. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej. § 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej mgr Danuta Wilińska Grzesiuk

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?8?

Poz. 1615

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?9?

Poz. 1615

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

? 10 ?

Poz. 1615

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.181.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE dotyczy: sposobu rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV w gminie Kargowa. Przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV w gminie Kargowa został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 13 lipca 2012 r. do 03 sierpnia 2012 r., w dniu 27 lipca 2012 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647) uwagi mogły być składane do dnia 17 sierpnia 2012 r. W ustawowym terminie, nie wniesiono żadnych uwag, w związku z tym Rada Miejska w Kargowej nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

? 11 ?

Poz. 1615

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

? 12 ?

Poz. 1615

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.181.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE dotyczy: sposobu realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania, zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV w gminie Kargowa. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012r., poz. 647), Rada Miejska w Kargowej, w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym: - ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami); - ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami); - ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami); - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 89, poz. 625z późniejszymi zmianami); - prognozę skutków finansowych uchwalenia przedmiotowego planu miejscowego; oraz ustalenia planu, rozstrzyga co następuje: § 1. Realizacja zamierzeń inwestycyjnych w przedmiotowym planie, nie obciąży budżetu gminy Kargowa. § 2. 1. W planie nie ustala się terenów publicznych, których koszty realizacji miałyby w przyszłości obciążyć gminę Kargowa. 2. Kosztami zagospodarowania terenów objętych planem, zgodnie z jego zapisami, obciążony będzie inwestor.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.124.1876

  uchwała nr X/43/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 27 maja 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 400kV Tarnów - Krosno w Gminie Kołaczyce

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.155.2257

  uchwała nr X/70/2011 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 400kV Tarnów ? Krosno w Gminie Frysztak.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.182.2684

  uchwała nr XII/70/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 400kV Tarnów ? Krosno w Gminie Brzostek

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.223

  uchwała nr XXVI/137/2008 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Linia Elektroenergetyczna 110kV w miejscowości Podleszany w gminie Mielec

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.10.209

  uchwała nr XXXI/238/09 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budowę 2-torowej linii WN 110kV do m. Radomyśl Wielki na terenie gminy Radomyśl Wielki i stacji energetycznej w Radomyślu Wielkim

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1614

  uchwała nr XXV/153/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w/s ustalenia opłaty w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1613

  uchwała nr XXV/151/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowogród Bobrzański na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1612

  uchwała nr XXV/150/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowogród Bobrzański na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1611

  uchwała nr XXIX/222/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym prowadzonym przez Gminę Strzelce Krajeńskie

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1610

  zarządzenie nr 33/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Młodno?.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.