Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1616

Tytuł:

uchwała nr XIX/146/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych położonych na terenie miejscowości Kłodawa do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Kłodawa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1616
Hasła:drogi

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 września 2012 r. 12:05:40

w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych położonych na terenie miejscowości Kłodawa do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art.7 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Gorzowskiego uchwala się co następuje: § 1. Zalicza się niżej wymienione drogi wewnętrzne położone na terenie miejscowości Kłodawa do kategorii dróg publicznych gminnych i ustala się ich przebieg:

lp. 1. 2. 3. Nazwa drogi ulica Olchowa (dz. nr 27/73) ulice: Brzozowa i Jaworowa (dz.nr. 27/90) ulica Jesionowa (część dz. nr 57/1Z) Przebieg drogi Początek: skrzyżowanie z ul.Wojcieszycką.Koniec: skrzyżowanie z ul.Jesionową.Długość ? 0,5 km. Początek: połączenie z dz.nr 27/75.Koniec: skrzyżowanie z ul.Jesionową.Długość ? 0,41 km Początek: skrzyżowanie z ul.Wojcieszycką.Koniec: połączenie z dz.nr 84.Długość ? 1,10 km.

§ 2. Przebieg w/w dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych przedstawia załącznik graficzny. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. § 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Legan

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?2?

Poz. 1616
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4375

  uchwała nr 372/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: Pozbawienia części ulic kategorii dróg publicznych oraz ustalenia przebiegu i zaliczenia wybranych dróg położonych na terenie miasta Płocka do kategorii dróg publicznych gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.111.2044

  uchwała nr LI/596/10 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Ropczyce do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.111.2045

  uchwała nr LI/597/10 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Ropczyce do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.34.775

  uchwała nr XLV/542/10 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Ropczyce do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/75/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 9 września 2011r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych położonych na terenie miejscowości Kłodawa do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu

porady prawne online

Porady prawne

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

 • Droga wewnętrzna

  Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie (...)

 • Drogi wewnętrzne

  Kto ma prawo korzystać z wewnętrznych dróg osiedlowych lub dróg transportu rolnego? Czy są to drogi ogólnodostępne, czy też korzystanie z nich jest określane przez (...)

 • Udrażnianie rowu melioracyjnego

  W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy (...)

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1615

  uchwała nr 0007.181.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV w gminie Kargowa

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1614

  uchwała nr XXV/153/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w/s ustalenia opłaty w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1613

  uchwała nr XXV/151/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowogród Bobrzański na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1612

  uchwała nr XXV/150/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowogród Bobrzański na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1611

  uchwała nr XXIX/222/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym prowadzonym przez Gminę Strzelce Krajeńskie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.