Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1617

Tytuł:

uchwała nr XIX/150/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kłodawa.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Kłodawa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1617
Hasła:utrzymanie czystości i porządku,woda i ścieki,dotacje

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 września 2012 r. 12:05:23

w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kłodawa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje: § 1. Wprowadza się ?Regulamin udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kłodawa?, który stanowi Załącznik do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Legan

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?2?

Poz. 1617

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/150/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 22 sierpnia 2012 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI CELOWYCH NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KŁODAWA § 1. Cele udzielania dotacji: 1. Ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami. 2. Stworzenie możliwości zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest technicznie niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona. § 2. 1. Regulamin określa zasady dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kłodawa. 2. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji celowej z budżetu gminy. 3. Dofinansowaniem mogą zostać objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków, których przepustowość nie przekracza 5 m3/dobę. § 3. Dotacja może zostać udzielona: 1. Podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności: a) osobom fizycznym, b) wspólnotom mieszkaniowym, c) osobom prawnym, d) przedsiębiorcom 2. Jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. § 4. 1. O udzielenie dotacji może ubiegać się właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, wspólnota mieszkaniowa oraz właściciele lub użytkownicy wieczyści kilku nieruchomości. 2. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na budowę oczyszczalni oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłatę dofinansowania jednemu ze współwłaścicieli ponoszącemu koszty budowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. 3. Jeżeli przydomowa oczyszczalnia będzie obejmowała dwie lub więcej nieruchomości o dotację może ubiegać się osoba upoważniona przez pozostałych właścicieli nieruchomości. 4. Dotacja może zostać udzielona w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarze, gdzie zgodnie z aktualnymi dokumentami planistycznymi gminy Kłodawa nie przewiduje się budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź też w przypadkach w których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione. 5. Finansowaniu z dotacji nie podlegają: 1) przydomowe oczyszczalnie ścieków, zlokalizowane na terenach, gdzie istnieje techniczna możliwość przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, 2) koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa. 3) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) oczyszczalni, 4) koszty budowy sieci sanitarnej i przyłączy łączącej kilka nieruchomości do wspólnej oczyszczalni,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?3?

Poz. 1617

5) koszty konserwacji i eksploatacji oczyszczalni. § 5. 1. .Wnioskodawca na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków (obejmującej koszty zakupu urządzenia wraz z montażem) może uzyskać dotację do wysokości: a) 30% kosztów poniesionych, nie więcej jednak niż 2.000,00 zł ? jeżeli oczyszczalnia została wybudowana na potrzeby jednego budynku mieszkalnego; b) 30% kosztów poniesionych, nie więcej jednak niż 2.500,00 zł ? jeżeli oczyszczalnia została wybudowana na potrzeby dwóch sąsiadujących ze sobą budynków lub lokali mieszkalnych, c) 50 % kosztów poniesionych, nie więcej jednak niż 3.000,00 zł ? jeżeli oczyszczalnia została wybudowana na potrzeby trzech lub więcej sąsiadujących ze sobą budynków lub lokali mieszkalnych. § 6. 1. Pisemny wniosek o przyznanie dotacji celowej wraz załącznikami na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Kłodawa w terminie do 30 września danego roku. Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane w następnym roku. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. 2. Do wniosku należy dołączyć: a) kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do władania nieruchomością (wypis z rejestru gruntów wydany nie wcześniej, niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku), b) kserokopię zgłoszenia budowy w Starostwie Powiatowym wraz z pisemnym potwierdzeniem nie wniesienia sprzeciwu przez Starostę, c) kserokopię opisu technicznego oczyszczalni oraz kopię mapy lub szkicu sytuacyjnego z zaznaczeniem oczyszczalni, d) kserokopię atestu lub certyfikatu lub aprobaty technicznej urządzeń oczyszczalni, e) oświadczenie o którym mowa w § 4 ust. 2 regulaminu, jeżeli dotyczy, f) upoważnienie o którym mowa w § 4 ust. 3 regulaminu, jeżeli dotyczy. 3. Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję ds. weryfikacji wniosków oraz dokonania czynności związanych z odbiorem przydomowych oczyszczalni ścieków zwaną dalej Komisją, powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Kłodawa.

4. Do zadań Komisji należeć będzie: a) sprawdzenie poprawności i kompletności złożonego wniosku o dotację, wymaganych dokumentów oraz sporządzenia protokółu z weryfikacji wniosku wraz z propozycją przyznania dotacji lub jej odmowy, b) przeprowadzenie kontroli zgodności realizacji zadania ze złożonym wnioskiem i sporządzenie protokółu odbioru oczyszczalni, c) przeprowadzenie kontroli eksploatacji przydomowej oczyszczalni w okresie 5 lat od dnia rozliczenia dotacji 5. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane według kolejności wpływu, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. Wnioski, które nie otrzymały dofinansowania ze względu na wyczerpanie środków finansowych w budżecie gminy mogą zostać przeniesione na rok następny wg. kolejności zgłoszeń. 6. Pozytywna weryfikacja wniosku będzie podstawą do podpisania umowy dotacji. § 7. 1. Wypłata dotacji nastąpi w terminie i w sposób przewidziany w umowie dotacji. 2. Rozliczenie dotacji nastąpi po przedłożeniu faktur, rachunków oraz dowodów zapłaty o równoważnej wartości dowodowej stwierdzających poniesione koszty oraz protokółu odbioru oczyszczalni. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do regulaminu. 3. Termin wykorzystania dotacji nie może być dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego. § 8. 1. W ciągu 5 lat od daty rozliczenia dotacji zastrzega się prawo kontrolowania wybudowanej, przydomowej oczyszczalni ścieków, na której budowę zostało przyznane dofinansowanie w zakresie jej realizacji i eksploatacji.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?4?

Poz. 1617

2. Dotacja podlega zwrotowi w przypadku jeżeli przydomowa oczyszczalnia ścieków, na którą uzyskano dofinansowanie została zdemontowana bądź zaprzestano jej eksploatacji w ciągu 5 lat od daty rozliczenia dotacji. 3. Zwrot dotacji następuje w terminie i na zasadach wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami). Zasady zwrotu dotacji zostaną określone w umowie dotacji.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?5?

Poz. 1617

Załącznik nr 1 do ?Regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kłodawa

Kłodawa, dn. ........................................

WÓJT GMINY KŁODAWA ul. Gorzowska 40 66-415 Kłodawa

WNIOSEK o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kłodawa na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków 1. Wnioskodawca ......................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

(adres zameldowania/siedziba firmy)

....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

(Nr dowodu osobistego, NIP/Regon i NIP firmy)

.....................................................................

(nr telefonu kontaktowego)

2. Lokalizacja przedsięwzięcia: Miejscowość ................................................................................................................................. Działka ewidencyjna .................................................................................................................... Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością ......................................................................... 3. Opis techniczny przedsięwzięcia (zakres rzeczowy wg projektu, typ oczyszczalni, przepustowość) ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ...................................................................................................................

.................................... 4. Termin wykorzystania dotacji: ................................................................................................. 5. Całkowity koszt budowy (zakupu z montażem) ...................................................................... 6. Stan formalno ? prawny przedsięwzięcia: - zgłoszenie budowy (data zgłoszenia, organ, data prawomocności) .......................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 7. Źródła finansowania przedsięwzięcia (kosztów zakupu z montażem): 7.1. Środki własne ............................ zł .................... % 7.2. Dotacja z budżetu gminy .............................. zł ....................... % 7.3. Inne ................................... zł .........................% 8. Rachunek bankowy wnioskodawcy (nazwa banku, numer rachunku)

- 1 -

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?6?

Poz. 1617

Oświadczam, że: - zapoznałem(-am) się z treścią regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków; - upoważniam komisję do przeprowadzenia kontroli zabudowy urządzeń oczyszczalni ścieków oraz do stwierdzenia jej wykonania; - wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu weryfikacji złożonego wniosku. Do wniosku dołączam następujące dokumenty, o których mowa w regulaminie udzielania dotacji celowych na budowę oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kłodawa, stanowiącym Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kłodawa Nr XIX/150/12 z dnia 22 sierpnia 2012 r. 1. .................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................... 2. .................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................... 3. .................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................... 4. .................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................... 5. ................................................................................................................................................... 6. ................................................................................................................................................... 7. ................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

????????????? czytelny podpis wnioskodawcy

- 2-

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?7?

Poz. 1617

Załącznik nr 2 do ?Regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kłodawa

Kłodawa, dn. ...................................... .....................................................

imię i nazwisko/nazwa firmy ............................................................................... miejscowość, ulica, numer domu ............................................................................... kod i miejscowość

ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ z budżetu gminy Kłodawa Umowa nr ..................................................... z dnia .................................................................. Kwotę z umowy dotacji w wysokości ............................ zł wydatkowano na: - ................................................................................................ faktura nr ................................ z dnia ........................................ - ................................................................................................ faktura nr ................................ z dnia ........................................ - .................................................................................................faktura nr ................................ z dnia ................................ Odbiór przydomowej oczyszczalni ścieków nastąpił w dniu ......................... przez ............. ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

????????????. czytelny podpis
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.3350

  uchwała nr Nr X/77/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.53.1072

  uchwała nr XXXIX/246/10 Rady Miejskiej w Resku z dnia 3 marca 2010r. uchylająca Uchwałę NR XXVIII/165/09 Rady Miejskiej W Resku z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1642

  uchwała nr XII/89/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 21 marca 2012r. w sprawie: udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.3139

  uchwała nr Nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 16 maja 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

 • DZ. URZ. 2011.180.1423

  uchwała nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana warunków zabudowy

  We wniosku o warunki zabudowy zgłosiłem w pierwszym etapie szczelne szambo z późniejszą rozbudową do oczyszczalni przydomowej. Już po wydaniu warunków, w których (...)

 • Przydomowa oczyszczalnia ścieków

  Mam zamiar postawić dom. Chciałabym wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków, zamiast szamba. W warunkach zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy jest napisane: (...)

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Ustalenie stawek za wodę

  Czy gmina nie będąca właścicielem oczyszczalni ścieków i studni wody sanitarnej może ustalać wysokość opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków (właścicielem (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1616

  uchwała nr XIX/146/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych położonych na terenie miejscowości Kłodawa do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1615

  uchwała nr 0007.181.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV w gminie Kargowa

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1614

  uchwała nr XXV/153/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w/s ustalenia opłaty w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1613

  uchwała nr XXV/151/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowogród Bobrzański na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1612

  uchwała nr XXV/150/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowogród Bobrzański na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.