Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1618

Tytuł:

uchwała nr XXIX/224/12 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Miejska w Słubicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1618
Hasła:podatek od nieruchomości

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 września 2012 r. 12:05:04

w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 9 poz. 84 ze zm.) Rada Miejska w Słubicach uchwala, co następuje: § 1. 1. Uchwała określa tryb i zasady zwolnień z podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części, przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej w tych nieruchomościach, przez przedsiębiorców podejmujących oraz prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Słubice w zakresie produkcji i usług, z wyłączeniem działalności handlowej, stacji paliw, działalności bankowej oraz usług w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami. 2. Zwolnienia niniejsze stanowią pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006) oraz ustawą z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.). 3. Ogólna kwota pomocy de minimis wraz z każdą inna pomocą de minimis uzyskaną w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat podatkowych, poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy, wraz z pomocą, o którą przedsiębiorca ubiega się na podstawie niniejszej uchwały, nie może przekroczyć równowartości 200.000 euro. 4. Ogólna kwota pomocy de minimis wraz z każdą inna pomocą de minimis uzyskaną w różnych formach i z różnych źródeł, przyznana w sektorze transportu drogowego, w okresie trzech kolejnych lat podatkowych, poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy, wraz z pomocą, o którą przedsiębiorca ubiega się na podstawie niniejszej uchwały, nie może przekroczyć równowartości 100.000 euro. § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) pomocy publicznej ? należy przez to rozumieć wszelkie środki spełniające kryteria ustanowione w art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 2) utworzeniu nowych miejsc pracy ? należy przez to rozumieć zatrudnienie nowych pracowników na podstawie umowy o pracę; warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli nastąpił wzrost zatrudnienia netto w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia w okresie poprzednich 12 miesięcy, 3) nowej inwestycji ? należy przez to rozumieć inwestycję, o której mowa w art. 12 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?2?

Poz. 1618

wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008) 4) beneficjencie pomocy ? należy przez to rozumieć podmiot zgodnie z przepisem art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.), 5) wielkości pomocy ? należy przez to rozumieć wielkość pomocy, o której mowa w art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.), 6) podmiocie udzielającym pomocy ? należy przez to rozumieć podmiot zgodnie z przepisem art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.), 7) wartość pomocy publicznej ? zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 września 2006 roku w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanych w różnych formach (Dz. U. Nr 183, poz. 1355), 8) mikroprzedsiębiorcach ? zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008), 9) małych i średnich przedsiębiorcach ? zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008), 10) dniu udzielenia pomocy ? należy przez to rozumieć dzień zgodnie z przepisem art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.), 11) organie podatkowym ? należy przez to rozumieć Burmistrza Słubic. § 3. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o których mowa w § 1 ust. 1, którzy po wejściu w życie niniejszej uchwały utworzą na terenie Gminy Słubice nowe miejsca pracy . 2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje na okres: 1) 12 miesięcy ? jeśli utworzono do 5 nowych miejsc pracy, 2) 24 miesięcy ? jeśli utworzono od 6 do 20 nowych miejsc pracy, 3) 36 miesięcy ? jeśli utworzono od 21 do 25 nowych miejsc pracy, 4) 48 miesięcy ? jeśli utworzono od 26 do 50 nowych miejsc pracy, 5) 60 miesięcy ? jeśli utworzono powyżej 50 nowych miejsc pracy. § 4. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o których mowa w § 1 ust. 1, którzy po wejściu w życie niniejszej uchwały, dokonają na terenie Gminy Słubice nowych inwestycji. 2. Zwolnienie z podatku, o którym mowa w ust. 1, dla mikroprzedsiębiorców przysługuje w kwocie stanowiącej równowartość należnego podatku od nieruchomości na okres 12 miesięcy, jeżeli wartość inwestycji wyniosła nie mniej niż 100.000 złotych oraz za każde kolejne zainwestowane 100.000 złotych, przysługiwać będzie zwolnienie z podatku od nieruchomości przez okres następnych 12 miesięcy, ale łącznie nie dłużej niż przez 60 miesięcy. 3. Zwolnienie z podatku, o którym mowa w ust. 1 dla małych przedsiębiorców przysługuje w kwocie stanowiącej równowartość należnego podatku od nieruchomości na okres 12 miesięcy jeżeli wartość inwestycji wyniosła nie mniej niż 500.000 złotych, oraz za każde kolejne zainwestowane 500.000 złotych, przysługiwać będzie zwolnienie z podatku od nieruchomości przez okres następnych 12 miesięcy, ale łącznie nie dłużej niż przez 60 miesięcy.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?3?

Poz. 1618

4. Zwolnienie z podatku, o którym mowa w ust. 1 dla średnich przedsiębiorców przysługuje w kwocie stanowiącej równowartość należnego podatku od nieruchomości na okres 12 miesięcy jeżeli wartość inwestycji wyniosła nie mniej 2.500.000 złotych oraz za każde kolejne zainwestowane 2.500.000 złotych przysługiwać będzie zwolnienie z podatku od nieruchomości przez okres następnych 12 miesięcy, ale łącznie nie dłużej niż przez 60 miesięcy. 5. Zwolnienie z podatku, o którym mowa w ust. 1 dla przedsiębiorców nie wymienionych w ust. 2, 3 i 4, przysługuje w kwocie stanowiącej równowartość należnego podatku od nieruchomości na okres 12 miesięcy jeżeli wartość inwestycji wyniosła nie mniej niż 25.000.000 złotych oraz za każde kolejne zainwestowane 5.000.000 złotych, przysługiwać będzie zwolnienie z podatku od nieruchomości przez okres następnych 12 miesięcy, ale łącznie nie dłużej niż przez 60 miesięcy. § 5. 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości o którym mowa w § 3 ust.

1 przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu w którym zostały utworzone nowe miejsca pracy i jeżeli zwiększony poziom zatrudnienia zostanie utrzymany w nieruchomości objętej zwolnieniem, przez cały okres zwolnienia i co najmniej 24 miesiące po zakończeniu korzystania z pomocy. 2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości o którym mowa w § 4 ust. 1 przysługuje od roku następującego po roku w którym nowa inwestycja została zakończona i jeżeli działalność gospodarcza w nieruchomości objętej zwolnieniem prowadzona będzie, przez cały okres zwolnienia i co najmniej 24 miesiące po zakończeniu korzystania z pomocy. 3. Prawo do zwolnień, o których mowa w niniejszej uchwale przysługuje przedsiębiorcom nie zalegającym z zapłatą zobowiązań podatkowych oraz innych należności pieniężnych stanowiących dochód Gminy Słubice. 4. Siedziba beneficjenta pomocy musi znajdować się na terenie Gminy Słubice. 5. Wysokość udzielonego zwolnienia w podatku od nieruchomości nie może przekroczyć kwoty podatku należnego za powierzchnie gruntów, powierzchnie użytkowe budynków, budowli lub ich części, związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą, za dany rok podatkowy. W przypadku nabycia prawa do zwolnienia w trakcie roku podatkowego, zwolnienie przysługuje do wysokości należnej kwoty podatku, przypadającej proporcjonalnie do ilości miesięcy z danego roku podatkowego, odpowiadającym okresowi zwolnienia. 6. Równowartość pomocy w euro ustala się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 7. Przy zbieżności uprawnień do zwolnień z podatku od nieruchomości z kilku tytułów, stosuje się uprawnienie tylko z jednego tytułu, zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy. 8. Zwolnienia podatkowe, o których mowa w niniejszej uchwale nie dotyczą przedsiębiorców uprawnionych do zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie przepisów szczególnych. 9. Nieruchomość objęta zwolnieniem musi być własnością beneficjenta pomocy. § 6. 1. Podmiot ubiegający się o zwolnienie z podatku od nieruchomości o którym mowa w § 3 ust. 1 powinien zgłosić zamiar korzystania ze zwolnienia poprzez, złożenie udokumentowanego wniosku, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1, w siedzibie organu podatkowego przed rozpoczęciem tworzenia nowych miejsc pracy. 2. Podmiot ubiegający się o zwolnienie z podatku od nieruchomości o którym mowa w § 4 ust. 1 powinien zgłosić zamiar korzystania ze zwolnienia poprzez, złożenie udokumentowanego wniosku, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2, w siedzibie organu podatkowego przed rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji. 3. Do wniosku o którym mowa w ust. 1 i 2 należy dołączyć: 1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 lat poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311), 3) tytuł prawny do nieruchomości na której realizowana będzie nowa inwestycja lub tworzone będą nowe miejsca pracy,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?4?

Poz. 1618

4) pozwolenie na użytkowanie budynku lub budowli, 5) oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w nieruchomości objętej zwolnieniem przez cały okres zwolnienia i co najmniej 24 miesiące po zakończeniu korzystania z pomocy oraz że nieruchomość nie będzie w tym okresie wynajmowana, poddzierżawiana oraz zbyta, 6) oświadczenie o nie posiadaniu wobec Gminy Słubice zaległości finansowych na dzień przystąpienia do programu, 5) inne dokumenty wymagane przez organ podatkowy. 4. Podmiot ubiegający się o zwolnienie o którym mowa w § 3 ust. 1, powinien w ciągu 60 dni po utworzeniu nowych miejsc pracy zgłosić to organowi podatkowemu na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 oraz przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające ten fakt. 5. Podmiot ubiegający się o zwolnienie o którym mowa w § 4 ust. 1, powinien w ciągu 60 dni po zakończeniu realizacji inwestycji zgłosić to organowi podatkowemu na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 oraz przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające ten fakt. 6. Zgłoszenie o którym mowa w § 6 ust. 4 i 5 powinno nastąpić nie później niż w terminie 24 miesięcy od momentu zgłoszenia zamiaru korzystania ze zwolnienia. 7. Po otrzymaniu kompletnego wniosku i zgłoszenia utworzenia nowych miejsc pracy lub zakończenia realizacji inwestycji organ podatkowy potwierdza na piśmie spełnienie warunków do uzyskania zwolnienia. § 7. 1. Beneficjent pomocy w okresie korzystania ze zwolnień zobowiązany jest, do składania w organie podatkowym w terminie do 31 stycznia każdego roku podatkowego: 1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 lat poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r.

w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311), 3) informacji o stanie zatrudnienia, jeżeli pomoc została udzielona na utworzenie nowych miejsc pracy, 4) innych dokumentów na każde żądanie organu podatkowego. 2. Beneficjent pomocy zobowiązany jest w terminie 14 dni powiadomić organ podatkowy o wystąpieniu okoliczności mających wpływ na wysokość zwolnienia podatkowego. § 8. Prawo do zwolnienia traci przedsiębiorca, który: 1. W trakcie korzystania ze zwolnienia przekroczy maksymalny dopuszczalny pułap uzyskanej pomocy de minimis. 2. Wprowadził organ podatkowy w błąd co do spełniania warunków uprawniających do uzyskania pomocy, przedstawiając nieprawdziwe dokumenty i informacje. 3. Posiada zaległości finansowe wobec Gminy Słubice. 4. Nie wypełnił warunków udzielonej pomocy. § 9. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przez beneficjentów warunków udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis obowiązków zawartych w niniejszej uchwale, w tym także sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym. § 10. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia podatkowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, od pierwszego dnia miesiąca, w którym nastąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa. Zwolnienia otrzymane do czasu jego utraty zachowują moc. § 11. Przedsiębiorca, który utracił prawo do zwolnienia z podatku, zobowiązany jest do jego zwrotu wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły okoliczności powodujące utratę prawa do zwolnienia podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29sierpnia 1997 roku ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, Poz. 60 ze zm.).

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?5?

Poz. 1618

§ 12. Traci moc Uchwała Nr XXVI/246/08 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 października 2008r. w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis. § 13. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 roku ? do tego dnia można składać wnioski o udzielenie zwolnienia i nabywać prawo do zwolnienia. § 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. § 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic. Przewodniczący Rady Piotr Kiedrowicz

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?6?

Poz. 1618

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?7?

Poz. 1618

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?8?

Poz. 1618

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?9?

Poz. 1618

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

? 10 ?

Poz. 1618

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

? 11 ?

Poz. 1618

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

? 12 ?

Poz. 1618

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

? 13 ?

Poz. 1618
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/208/09 Rady Miasta Krosno Odrzańskie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Komarówka Podlaska

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała nr IV/10/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr X/70/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Strzelce Opolskie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.11.10

  uchwała nr XVIII/90/08 Rady Gminy Czyże z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień w podatku od nieeuchomości stanowiących pomoc de minimis

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 426/V/2010 Rady Gminy Kłodzko z dnia 24 września 2010r. w sprawie w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia ?Programu pomocy de minimis udzielanej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Kłodzko?

porady prawne online

Porady prawne

 • POMOC DE MINIMIS - podatek od nieruchomości.

  Właścicielami gruntu są dwie osoby (dwoje przedsiębiorców prowadzących nie zależnie od siebie jednoosobowe działalności gospodarcze). Razem zwrócili się o zwolnienie (...)

 • Amortyzacja jednorazowa - pomoc de minimis

  Prowadzę działalność gospodarczą PKPiR + VAT. Od 3 lat korzystam z amortyzacji de minimis. Mieszczę się w limitach, spełniam wymagania do skorzystania z amortyzacji (...)

 • Pomoc de minimis przychodem

  Prowadzę działalność gospodarczą (ryczałt 8,5% + VAT). Jestem rencistą. Płacę pełne składki ZUS i odliczam ubezpieczenie społeczne od podstawy mojego obrotu dla (...)

 • Pomoc de minimis - kolejne lata

  Jestem małym podatnikiem. W latach 2008-2010 skorzystałem z jednorazowej amortyzacji. Łącznie w ciągu 3 lat nie przekroczyłem 200 tyś euro (zamortyzowałem łącznie (...)

 • Sprzedaż środków, na które skorzystano z pomocy

  Czy na środki, co do których zastosowano jednorazową amortyzację - w ramach pomocy de minimis, obowiązuje mnie jakiś okres, przez który nie mogę tych środków sprzedać? (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1617

  uchwała nr XIX/150/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kłodawa.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1616

  uchwała nr XIX/146/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych położonych na terenie miejscowości Kłodawa do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1615

  uchwała nr 0007.181.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV w gminie Kargowa

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1614

  uchwała nr XXV/153/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w/s ustalenia opłaty w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1613

  uchwała nr XXV/151/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowogród Bobrzański na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.