Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1619

Tytuł:

uchwała nr XXIX/225/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słubice

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Miejska w Słubicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1619
Hasła:regulaminy,pomoc społeczna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 września 2012 r. 12:04:47

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słubice Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) Rada Miejska w Słubicach uchwala, co następuje: Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słubice Rozdział 1. Postanowienia ogólne § 1. 1. Regulamin określa: 1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, 2) formy stypendium szkolnego, 3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego, 4) tryb i sposób udzielania, 5) zasiłku szkolnego. 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) regulaminie ? należy przez to rozumieć postanowienia niniejszego regulaminu, 2) ustawie o systemie oświaty ? ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), 3) ustawie o pomocy społecznej ? ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami), 4) ustawie o świadczeniach rodzinnych ? ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zmianami), 5) osobach zamieszkałych na terenie Gminy Słubice ? należy przez to rozumieć osoby zameldowane na pobyt stały lub przebywające z zamiarem stałego pobytu na terenie Gminy Słubice, 6) uczniu ? należy przez to rozumieć osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, zamieszkujące teren Gminy Słubice, 7) rodzicach ? należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów, opiekunów faktycznych, 8) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art. 90n ust. 2 ustawy o systemie oświaty,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?2?

Poz. 1619

9) rodzinie ? zgodnie z treścią przepisu art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej, pod pojęciem ?rodziny? rozumie się: osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, 10) dochód na osobę w rodzinie ? dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie, 11) szkole ? należy przez to rozumieć szkołę publiczną i niepubliczną o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz publiczne kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych oraz ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 12) stroju sportowym ? należy przez to rozumieć obuwie sportowe (jedna para), spodnie sportowe (jedna sztuka), bluza sportowa (jedna sztuka), koszulka sportowa (jedna sztuka), szorty sportowe (jedna sztuka). 3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Słubice udzielana jest w oparciu o niniejszy regulamin i ustawę o systemie oświaty. 4. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznawane są na podstawie wniosku, który stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. Rozdział 2. Sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego § 2. 1. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym uzależniona jest od zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej. 2. Ustala się następujące grupy dochodowe: 1) I grupa ? dochód miesięczny na osobę w rodzinie ucznia do kwoty 300,00zł, 2) II grupa ? dochód miesięczny na osobę w rodzinie ucznia powyżej 300,00zł do kwoty nie przekraczającej ?kryterium dochodowego na osobę w rodzinie?, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. 3. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi: 1) do 200% kwoty, o której mowa w art.6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych ? I grupa, 2) do 150% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych ? II grupa. 4. Wysokość stypendium szkolnego realizowanego w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowe ustala się przy odpowiednim zastosowaniu ust. 2 i 3. § 3. 1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie: 1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udziału w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę, takich jak wyjścia lub wyjazdy do teatru, kina, muzeum na wycieczki szkolne, zielone szkoły, obozy szkolne, dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz kosztów związanych z uczestnictwem w praktykach zawodowych; 2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, artystycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie; 3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym zakupu: a) podręczników, lektur, encyklopedii, atlasów, słowników i innych książek oraz multimedialnych programów edukacyjnych pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego, sprzętu komputerowego, komputera, części do komputera, oprogramowania komputerowego, pokrycia kosztów abonamentu internetowego, drukarki, tuszy i tonerów do drukarek, płyt CD i DVD, papieru do drukarki, biurka i krzesła do biurka, b) zeszytów, długopisów, piórnika, plecaka lub tornistra i innych artykułów szkolnych, c) stroju sportowego,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?3?

Poz. 1619

d) stroju szkolnego, jeżeli jest wymagany przez szkołę, e) okularów korekcyjnych, f) stroju treningowego, wymaganego na dodatkowych zajęciach realizowanych przez ucznia, g) instrumentów muzycznych, h) przyborów do nauki zawodu, i) materiałów wymaganych przez szkołę na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, j) przedmiotów związanych z procesem edukacyjnym np.: mikroskop, luneta itp. k) innych pomocy niezbędnych w procesie edukacyjnym; 4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania ucznia szkoły ponadgimnazjalnej oraz słuchacza kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, a w szczególności: a) zakwaterowania w bursie, internacie, domu studenta oraz wyżywienia w stołówkach szkolnych i internacie, b) transportu środkami komunikacji zbiorowej, c) pokrycie czesnego; 5) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach wyżej wymienionych nie jest możliwe albo ? w niektórych przypadkach ? nie jest celowe. 2.

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie. Rozdział 3. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego § 4. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w siedzibie Zespołu Administracyjnego Oświaty na dziennik podawczy do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych ? do dnia 15 października danego roku szkolnego. § 5. 1. Przyznane stypendium szkolne realizowane jest zgodnie z formami pomocy określonymi w decyzji o przyznaniu stypendium, przy czym wysokość środków przeznaczonych na zakup stroju sportowego nie może przekroczyć 30% wartości przyznanego stypendium. 2. Stypendium szkolne realizowane jest: 1) przelewem na rachunek bankowy podmiotu świadczącego sprzedaż materiału albo usługi na rzecz ucznia lub słuchacza, bądź gotówkowo w Zespole Administracyjnym Oświaty, po przedstawieniu odpowiednich rachunków lub faktur VAT, poświadczających poniesienie kosztów, 2) gotówkowo, poprzez zwrot wydatków w Zespole Administracyjnym Oświaty, po przedstawieniu innych dokumentów świadczących o poniesionych kosztach, potwierdzonych przez właściwego dyrektora szkoły lub kolegium. 3. Rachunki, faktury VAT i inne dokumenty, o których mowa w ust. 2 powinny być wystawione na wnioskodawcę o przyznanie stypendium szkolnego. 4. Sprzedaż materiału lub usługi na rzecz ucznia lub słuchacza może być zrealizowana wyłącznie w okresie, na jaki zostało przyznane stypendium szkolne. 5. Stypendium szkolne przyznaje lub odmawia prawa jego przyznania Burmistrz Słubic, w drodze decyzji administracyjnej. Rozdział 4. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego § 6. 1. Wniosek o zasiłek szkolny składa się w Zespole Administracyjnym Oświaty, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku. 2. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?4?

Poz. 1619

3. Zasiłek szkolny może być przyznany na formy, o których mowa w § 3 regulaminu. § 7. Zasiłek szkolny realizowany jest zgodnie z zapisami § 5 regulaminu. Rozdział 5. Przepisy końcowe § 8. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Słubic. § 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXVIII/289/05 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 marca 2005r.w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słubice (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 20.05.2005r. Nr 26, poz. 589) oraz Uchwała XLV/438/06 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/289/05 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 marca 2005r.w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słubice (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 26.08.2006r. Nr 62, poz. 1403). § 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Piotr Kiedrowicz

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?5?

Poz. 1619

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/225/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2012r.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?6?

Poz. 1619

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?7?

Poz. 1619
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miasta Włodawa z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.104.1899

  uchwała Nr VIII/96/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Czaplinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.206.6073

  uchwała nr XXX/162/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr III/18/06 Rady Gminy Słubice z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym zmienionej uchwałą nr XXXIV/211/06 Rady Gminy Słubice z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie zmianyuchwały nr XXIV/159/05 Rady Gminy Słubice z dnia 14 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7324

  uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/354/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1618

  uchwała nr XXIX/224/12 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1617

  uchwała nr XIX/150/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kłodawa.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1616

  uchwała nr XIX/146/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych położonych na terenie miejscowości Kłodawa do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1615

  uchwała nr 0007.181.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV w gminie Kargowa

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1614

  uchwała nr XXV/153/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w/s ustalenia opłaty w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.