Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1620

Tytuł:

uchwała nr XX.110.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Kurowo.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Stare Kurowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1620
Hasła:Karta Nauczyciela

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 września 2012 r. 12:04:30

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Kurowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Uchyla się § 6 ust. 7 i § 8 uchwały Nr XVIII.101.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Kurowo. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Kurowo. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Jerzy Sudoł
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVI/169/2009 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 25 marca 2009r. zmieniająca regulamin wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Kurowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.28.786

  uchwała nr XXIX/223/09 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chmielnik.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.35.993

  uchwała nr XXVI/202/09 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 marca 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tuszów Narodowy, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.30.843

  uchwała nr XXVIII/28/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Jodłowa

 • DZ. URZ. 2009.168.1475

  uchwała nr L/399/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Staszów oraz wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowych zasad jego przyznawania

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1619

  uchwała nr XXIX/225/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słubice

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1618

  uchwała nr XXIX/224/12 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1617

  uchwała nr XIX/150/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kłodawa.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1616

  uchwała nr XIX/146/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych położonych na terenie miejscowości Kłodawa do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1615

  uchwała nr 0007.181.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV w gminie Kargowa

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.