Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1621

Tytuł:

uchwała nr XX.113.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy Stare Kurowo na stałe okręgi wyborcze.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Stare Kurowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1621
Hasła:okręgi wyborcze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 września 2012 r. 12:04:14

w sprawie podziału gminy Stare Kurowo na stałe okręgi wyborcze Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) w związku z art. 419 § 2 i 4 oraz 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Dokonuje się podziału gminy Stare Kurowo na 15 stałych, jednomandatowych okręgów wyborczych. § 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Przepisy niniejszej uchwały mają zastosowanie do wyborów do Rady Gminy Stare Kurowo, przeprowadzanych po kadencji obejmującej lata 2010 ? 2014. § 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wielkopolskim. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Kurowo. § 6. Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi na niniejszą uchwałę do Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim w terminie 5 dni od daty podania uchwały do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty. § 7. Tracą moc uchwały: Nr XXI/230/2002 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 9 lipca 2002 roku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze i Nr XLI/243/2010 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie gminy Stare Kurowo. § 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, w BIP oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych gminy. § 9. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Jerzy Sudoł

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?2?

Poz. 1621

Załącznik do uchwały Nr XX.113.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 sierpnia 2012r. NUMERY, GRANICE ORAZ LICZBA RADNYCH WYBIERANYCH W OKRĘGACH WYBORCZYCH GMINY STARE KUROWO

NR OKRĘGU WYBORCZEGO 1

GRANICE OKRĘGU Stare Kurowo -ul. Kościuszki od Nr 1 do Nr 48 Stare Kurowo -ul. Dworcowa -ul. Kościuszki od Nr 49a do Nr 64 -ul. Sikorskiego -ul. Żymierskiego Stare Kurowo -ul. Kwiatowa -ul. Piaskowa -ul. Podgórna -ul. Słoneczna Kawki Rokitno Stare Kurowo -ul. Leśna -ul. Łączna -ul. Polna Stare Kurowo -ul. Daszyńskiego -ul. Kościuszki od Nr 65 do Nr 109 -ul. Mickiewicza Stare Kurowo -ul. Boczna -ul. Cicha -ul. Krótka -ul. Pogodna -ul. Spokojna -ul. Świerczewskiego Stare Kurowo -ul. Kościelna -ul. Wiejska Błotnica Przynotecko Nr: 1-25, 31-36, 38-66, 68-71, 73, 78,79, 82,83, 93,94, 100, 123 Głęboczek Przynotecko Nr: 26-30, 37, 67,72,74, 75-77, 80,81, 84-92, 95-98, 101-122, 124-130 Pławin

LICZBA WYBIERANYCH RADNYCH W OKRĘGU 1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7 8 9 10 11

1 1 1 1 1

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?3?

Poz. 1621

12 13 14

Nowe Kurowo Łęgowo Łącznica Stare Kurowo -ul. Kościuszki od Nr 110 do Nr 163 -ul. Nowa -ul. Ogrodowa -ul. Świerkowa

1 1 1

15

1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Kurowo.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLI/243/2010 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Stare Kurowo.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII.75.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych zlokalizowanych na terenie Gminy Stare Kurowo.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/234/2010 XXXIX/234/2010 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stare Kurowo za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie: opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1620

  uchwała nr XX.110.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Kurowo.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1619

  uchwała nr XXIX/225/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słubice

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1618

  uchwała nr XXIX/224/12 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1617

  uchwała nr XIX/150/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kłodawa.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1616

  uchwała nr XIX/146/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych położonych na terenie miejscowości Kłodawa do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.