Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1622

Tytuł:

uchwała nr XXXIV/165/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokość stawek procentowych bonifikaty

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Miejska w Kożuchowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1622
Hasła:przekształcenia własnościowe

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 września 2012 r. 12:03:57

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokość stawek procentowych bonifikaty Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.1)), art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2012r., poz. 83) ? uchwala się co następuje: § 1. 1. Na warunkach określonych w niniejszej uchwale ustala się zasady udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Kożuchów: 1) osobom fizycznym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego typu zabudowę, 2) osobom fizycznym będącym właścicielami lokali mieszkalnych, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego. 2. Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą wystąpić również następcy prawni osób, o których mowa w ust. 1. § 2. W odniesieniu do nieruchomości, o której mowa w § 1 ustala się bonifikatę w wysokości 60% z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. § 3. Bonifikaty określonej w § 2 udziela się na wniosek użytkownika wieczystego, który spełnia łącznie następujące warunki: 1) nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste została zagospodarowana zgodnie z przeznaczeniem, na jakie została oddana, 2) jednorazowo uiści opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, 3) nie zalega z zapłatą opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości objętej wnioskiem oraz nie posiada innych zaległości finansowych na rzecz Gminy Kożuchów. __________________________

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230., Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?2?

Poz. 1622

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Wiceprzewodniczący Rady Jan Medyński
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.175.4128

  uchwała nr XV/87/11 Rady Gminy Wicko z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat

 • DZ. URZ. 2012.2127

  uchwała nr XVI/137/12 Rady Gminy Subkowy z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność gminy Subkowy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.3143

  uchwała Nr XIII/82/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2389

  uchwała nr XX/119/2012 Rady Miasta Imielin z dnia 30 maja 2012r. w sprawie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2749

  uchwała Nr XIII/134/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1621

  uchwała nr XX.113.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy Stare Kurowo na stałe okręgi wyborcze.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1620

  uchwała nr XX.110.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Kurowo.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1619

  uchwała nr XXIX/225/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słubice

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1618

  uchwała nr XXIX/224/12 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1617

  uchwała nr XIX/150/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kłodawa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.