Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XII/114/11 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania jej poboru w drodze inkasa, określenie inkasenta i wynagrodzenia za inkaso na terenie Miasta Biała Podlaska.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-01-13
Organ wydający:Rada Miasta Biała Podlaska
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 163
Hasła:inkaso

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

?

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania jej poboru w drodze inkasa, określenie inkasenta i wynagrodzenia za inkaso na terenie Miasta Biała Podlaska. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) art. 15 ust. 1 oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miasta Biała Podlaska uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr III/19/2010 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania jej poboru w drodze inkasa, określenie inkasenta i wynagrodzenia za inkaso na terenie Miasta Biała Podlaska, w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej określa się w wysokości 95% zainkasowanych opłat.? § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 3. Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Biała Podlaska. § 4. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Adam Wilczewski
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/19/2010 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania jej poboru w drodze inkasa, określenie inkasenta i wynagrodzenia za inkaso na terenie Miasta Biała Podlaska

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/68/2011 Rady Gminy Krzywda z dnia 28 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia z inkaso na terenie Gminy Krzywda

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/165/09 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania poboru opłaty targowe w drodze inkasa i określenia inkasenta

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.3562

  uchwała nr XI/77/2011 Rady Miasta łańcuta z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach na terenie miasta Łańcuta, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2009.506.3713

  uchwała nr XLIII/1025/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

porady prawne online

Porady prawne

 • Wyłączenie prawa pierwszeństwa poboru akcji

  Spółka akcyjna zaplanowała emisję akcji celem podwyższenia kapitału. Akcje te przewidziane są dla inwestorów zewnętrznych. Czy w takiej sytuacji obowiązuje prawo (...)

 • Prośba o zwolnienie z zapłaty podatku dochodowego

  Czy podatnik - osoba fizyczna może zwrócić się do Prezydenta Miasta z prośbą o zwolnienie z należnego podatku dochodowego. Czy Prezydent posiada taką moc, aby zwolnić (...)

 • Opłata targowa

  Prowadzę sklep tzw. salonik prasowy; od czasu do czasu wystawiam przed witrynę stojak z okularami przeciwsłonecznymi i kartkami pocztowymi. Sprzedaży nie prowadzę na (...)

 • Koszty uzyskania przychodu w PIT-8C

  Co jest kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia akcji? Czy koszt zakupu praw poboru jest kosztem?

 • Podatek rolny - zgłoszenie

  Kupiłam działkę rolną w mieście. Czy powinnam sama zgłosić się z zapytaniem o wysokość podatku, czy też zostanę o nim powiadomiona?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XII/116/11 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 listopada 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych lub osób fizycznych oraz na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży tych nieruchomości

 • uchwała nr XII/120/11 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

 • uchwała nr XIV/102/2011 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 25 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy i miasta Szczebrzeszyn

 • uchwała nr XII/113/11 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • uchwała nr IX/48/2011 Rady Gminy Leśniowice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Leśniowice oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.