Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVIII/93/2012 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-05-23
Organ wydający:Rada Gminy Międzyrzec Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1733
Hasła:pomoc materialna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rada Gminy Międzyrzec Podlaski uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XXX/180/2009 z dnia 25 marca 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( stypendia i zasiłki szkolne) uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 72, poz. 1725). § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Międzyrzec Podlaski. § 4. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Przewodniczący Andrzej Pietruk

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?2?

Poz. 1733

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?3?

Poz. 1733

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?4?

Poz. 1733
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/157/12 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miasta Włodawa z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7324

  uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/354/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2710

  uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchowo

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XX/165/12 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych

 • uchwała nr XIX/158/12 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych

 • uchwała nr XIII/75/2012 Rady Gminy Sosnówka z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Sosnówka oraz określenia granic ich obwodów.

 • uchwała nr XIII/74/2012 Rady Gminy Sosnówka z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sosnówka.

 • uchwała nr XIII/73/2012 Rady Gminy Sosnówka z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sosnówka w 2012 roku.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.