Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIX/100/2012 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/160/2009 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-05-30
Organ wydający:Rada Gminy Międzyrzec Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1770
Hasła:przedsiębiorcy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 30 maja 2012 r. Poz. 1770

UCHWAŁA NR XIX/100/2012 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 23 kwietnia 2012 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/160/2009 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXVII/160/2009 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 34, poz. 898 ). § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Międzyrzec Podlaski. § 3. Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady Andrzej Pietruk
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLV/372/09 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia niektórych uchwał w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych oraz zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg zlokalizowanych na terenie miasta Międzyrzec Podlaski

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/33/11 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany regulaminu korzystania z targowiska na terenie miasta Międzyrzec Podlaski

 • Dziennik Urzędowy

  zestawienie Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 22 lutego 2010r. za 2009 rok.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVIII/277/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Międzyrzec Podlaski

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/157/12 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XII/87/2012 Rady Gminy Dołhobyczów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ?? Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dołhobyczów na rok 2012

 • uchwała nr XVI/143/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad jej poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 • uchwała nr XVI/140/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • uchwała nr X/57/11 Rady Gminy Markuszów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

 • uchwała nr 395/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy mostowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.