Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XV/93/12 Rady Gminy Adamów z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników przystanków komunikacyjnych, dla których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Adamów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-07-12
Organ wydający:Rada Gminy Adamów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2149
Hasła:transport

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

11:59

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników przystanków komunikacyjnych, dla których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Adamów Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 6, w związku z ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym /Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13/ Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Wprowadza się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Adamów w sposób określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Bujak

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?2?

Poz. 2149

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?3?

Poz. 2149

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?4?

Poz. 2149
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5472

  uchwała nr XX/98/12 Rady Gminy Stupsk z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stupsk, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3792

  uchwała nr 349/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina ? Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.40.857

  uchwała nr X/139/11 Rady Miasta Krosna z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krosno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.2200

  uchwała nr X/75/11 Rady Gminy Korczyna z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Korczyna, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1836

  uchwała nr XVIII/198/2012 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

porady prawne online

Porady prawne

 • Korzystanie z przystanków autobusowych

  Czy Rada Miasta posiada prawo ustalania i pobierania opłat za korzystanie z przystanków autobusowych komunikacji miejskiej przez prywatnych przewoźników osób? Jeśli (...)

 • Podmioty powiązane w zamówieniach publicznych

  Czy sprawowanie nadzoru nad organem zarządzającym, o czym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2) może również odnosić się do pośredniego sprawowania nadzoru nad organem zarządzającym (...)

 • Obowiązki właściciela nieruchomości

  Moja działka budowlana sąsiaduje z drogą krajową. Pomiędzy parkanem a pasem jezdni (licząc od jezdni) znajduje się pas zieleni (trawy). chodnik i rów przydrożny wyłożony (...)

 • Wniosek do sądu grodzkiego o ukaranie

  Proszę o wyjaśnienie, kiedy i na jakiej podstawie funkcjionariusz Policji może skierować wniosek do sądu grodzkiego, za wykroczenie drogowe. Czy może skorzystać wyłącznie (...)

 • obowiązki ubezpieczyciela

  Zgłosiłem szkodę ubezpieczycielowi sprawcy. Samochód sprawcy uszkodził karoserię mojego. Ubezpieczyciel zaproponował rozliczenie gotówkowe po wycenie szkody. Ma się (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVIII /111/ 2012 Rady Gminy Izbica z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Izbica lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg, ustalania warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz o stosowaniu ulg z urzędu

 • uchwała nr XVIII/110/2012 Rady Gminy Izbica z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania przyznaną w ramach wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • uchwała nr XVIII/109/2012 Rady Gminy Izbica z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

 • uchwała nr XVII/165/12 Rady Gminy Zamość z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 • uchwała nr 495/XXII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 682/XXXI/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.