Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVIII/120/2012 Rady Gminy Izbica z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Izbica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-07-13
Organ wydający:Rada Gminy Izbica
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2187
Hasła:transport

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

13:30

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Izbica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Na podstawie art. 15 ust. 2 w związku z art. 15 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 roku nr 5, poz. 13) - Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Izbica, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Izbica zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. § 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Izbica w treści określonej w załączniku nr 2 do uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbica. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Izbica Janusz Dusznik

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?2?

Poz. 2187

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVIII/120/2012 Rady Gminy Izbica z dnia 6 czerwca 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Izbica

Nr Miejscowość Droga /Ulica Nazwa przystanku Opis

1

Tarzymiechy Pierwsze Izbica

Droga krajowa nr. 17

Tarzymiechy Karczemka Izbica

2

Droga krajowa nr. 17

3

Izbica

Droga krajowa nr. 17

Izbica I

4

Dąbrowa

Droga krajowa nr. 17

Dąbrowa

5

Wólka Orłowska Kol. Orłów Drewniany Kol. Orłów Drewniany

Droga krajowa nr. 17

Wolka Orłowska

6

Droga pow. nr- 3147 L

Kol. Orłów Drewniany I

7

Droga pow. nr-3147 L

Kol. Orłów Drewniany II

8

Orłów Drewniany Kol. Orłów Murowany

Droga pow. nr-3147 L

Orłów Drewniany

9

Droga pow. nr-3147 L

Kol. Orłów Murowany

Obustronnie zatoki autobusowe ? strona lewa wiata murowana Strona prawa ? budynek murowany z poczekalnią-dwa stanowiska dla środków transportu Obustronnie zatoki autobusowe ? dwie wiaty murowane Obustronnie zatoki autobusowe ? dwie wiaty przeszklone Obustronnie zatoki autobusowe ? dwie wiaty murowane Strona prawa ? wiata ?blaszak?-blacha trapezowa. Strona prawaskrzyżowanie z drogą gminną do miejsc. Topola-wiata murowana. Strona lewa-przy Zespole Szkól-wiata murowana. Strona prawaskrzyżowanie z drogą gminną nr 109901 L do miejscowości Majdan Krynicki-wiata murowana.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?3?

Poz. 2187

10

Stryjów

Droga pow. nr-3147 L

Stryjów I

11

Stryjów

Droga pow. nr3147 L

Stryjów II

Strona lewaskrzyżowanie z drogą gminną nr 109905 L wiata murowana. Strona prawa.-wiata murowana. Strona lewaskrzyżowanie z drogą gminną nr-109907 L wiata murowana. Strona lewa-wiata blaszana. Strona prawa ? droga powiatowa, skrzyżowanie z drogą prowadzącą do Ośrodka Zdrowia-wiata murowana Strona lewa- droga pow. ? zatoka -droga do Lecznicy Zwierzątwiata murowana. Strona lewa ?zatoka pomiędzy sklepem a Kościołem PolskoKatolickim-wiata murowana. Strona prawa- przy cmentarzu.-słupek przystankowy. Strona lewa- przy sklepie-wiata murowana. Droga pow.-.strona prawa przy Szkole Podstawowej-wiata murowana. Droga pow. ?strona lewa-wiata murowana . Droga pow. ? strona prawa-wiata murowana. Przy stoku narciarskimstrona lewa-wiata murowana. Przy budynku OSPstrona prawa-wiata murowana.

12

Kryniczki

Droga gminna nr-109908 L

Kryniczki

13

Orłów Murowany Orłów Murowany

Droga pow. Nr 3146 L Orłów Murowany

14

Droga pow. Nr-3146 L

Orłów Murowany I

15

Tarnogóra

Droga pow. Nr 3114 L

Tarnogóra

16

Tarnogóra

Droga pow. Nr3114 L

Tarnogóra I

17

Tarnogóra

Droga pow. Nr 3114 L

Tarnogóra II

18

Ostrzyca

Droga pow. Nr3114 L

Ostrzyca

19

Tarnogóra Kol.

Droga pow. Nr.3114 L

Tarnogóra Kol.

20

Mchy

Droga pow. Nr-3114 L

Mchy

21

Ostrówek

Droga pow . Nr-3113 L Droga gminna Nr109927 L Droga gminna Nr109927 L

Ostrówek

22

Bobliwo

Bobliwo

23

Bobliwo

Bobliwo I

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?4?

Poz. 2187

24

Romanów

Droga pow. Nr-3141 L

Romanów

25

Romanów

Droga pow. Nr-3141 L

Romanów I

Przy posesji Sołtysastrona prawa-słupek przystankowy. Strona lewa przy drodze pow.-wiata murowana. Strona prawa-przy sklepie-wiata murowana Strona prawaskrzyżowanie z drogą gminną nr109919 L ? wiata murowana. Strona prawa ? ?blaszak,? skrzyżowanie z drogą gminną nr-109899 L Strona lewa-przy posesji Knapa Aleksander-wiata murowana. Strona prawa-blaszak przy drodze pow nr,3143 w kierunku do miejscowości Wirkowice. Strona lewa ?przy posesji Z. Toczek-wiata murowana. Strona prawa-przy Kaplicy-wiata murowana. Strona lewa- Średnia Droga-wiata murowana. Strona lewa ? za torami ,skrzyżowanie z drogą gminną nr-109935 L wiata murowana. Strona prawa ? przed kaplicą Świętego Janatylko słupek przystankowy. Strona lewaskrzyżowanie z drogą powiatową nr3142 L ?wiata murowana Strona prawa ? przy Szkole Podstawowejwiata murowana.

26

Dworzyska

Droga pow. Nr-3140 L

Dworzyska

27

Wał

Droga pow. Nr3140 L

Wal

28

Tarzymiechy Trzecie

Droga pow. Nr-3143 L

Tarzymiechy

29

Tarzymiechy Pierwsze

Droga pow. Nr-3143 L

Tarzymiechy I

30

Tarzymiechy Pierwsze

Droga pow.nr-3143 L

Tarzymiechy II

31

Tarzymiechy Pierwsze Tarzymiechy Drugie Tarzymiechy Drugie Tarzymiechy Trzecie

Droga gminna nr109897 L Droga pow. Nr-3144 L

Tarzymiechy III

32

Tarzymiechy IV

33

Droga gminna nr109898 L Droga pow. Nr-3145 L

Tarzymiechy V

34

Tarzymiechy VI

35

Wirkowice Drugie

Droga pow. Nr-3109 L

Wirkowice

36

Wirkowice Pierwsze

Droga pow. Nr3109 L

Wirkowice I

37

Wirkowice Drugie

Droga pow.Nr-3109 L

Wirkowice II

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?5?

Poz. 2187

38

Wirkowice Pierwsze Wirkowice Pierwsze Wirkowice Pierwsze

Droga pow. Nr-3143 L Droga pow .Nr -3142 L Droga gminna nr109895 L

Wirkowice III

Strona lewa- Stara Wieś-wiata murowana. Strona prawa ? ?Reforma?-wiata murowana. Strona prawa ? ?Bodakowa Droga ? blaszak- blacha trapezowa. Strona lewa-?Jaźwiny?wiata murowana. Strona prawaskrzyżowanie z drogą na ?Trzcinnik?-tylko słupek przystankowy. Strona lewa-wiata z blachy trapezowej. Strona prawaskrzyżowanie z drogą gminną do miejscowości Majdan Krynicki. ?tylko słupek przystankowy.

39

Wirkowice IV

40

Wirkowice V

41

Wirkowice Pierwsze Wirkowice Drugie

Droga pow.nr-3109 L

Wirkowice VI

42

Droga pow. Nr-3111 L

Wirkowice VII

43

Wirkowice Drugie Orłów Murowany

Droga pow. Nr 3111 L

Wirkowice VIII

44

Droga Gminna nr109901 L

Majdan Krynicki

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?6?

Poz. 2187

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/120 /2012 Rady Gminy Izbica z dnia 6 czerwca 2012 r. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Izbica §1 1.Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Izbica, które stanowią własność Gminy Izbica, lub są przez nią zarządzane mogą korzystać operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy, w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego. 2.Warunkiem korzystania z przystanków jest zawarcie umowy na korzystanie z przystanków na terenie Gminy Izbica. §2 1. Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć: 1) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długości linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami; 2) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw i lokalizacji; 3) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami; 4) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej; 5) kserokopię zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. 2. Umowę zawiera się na okres ważności zezwolenia. Umowa określa w szczególności: 1) ilość zatrzymań środka transportu na przystankach ; 2) wykaz obsługiwanych przystanków według rozkładu jazdy. §3 1. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie i wysiadanie pasażerów). 2. Zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów. 3. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców (operatorów i przewoźników) są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i ewentualnie jego logo. 4. Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika) 5. Zabrania się umieszczania na przystankach plakatów, reklam i innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy. 6. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do: 1)korzystania z przystanków komunikacji w sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z nich na równych prawach; 2)powiadamianie zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków, z których korzysta.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?7?

Poz. 2187

Korzystanie z przystanków nieodpłatne.

§4 komunikacyjnych na terenie Gminy Izbica jest

§5 1.Zarządca może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacyjnych jeżeli: 1) wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych przedsiębiorców); 2) wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2.Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w przypadku stwierdzenia: 1) nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez innych przewoźników; 2) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób; 3)stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym przewoźnikom; 4) nie powiadomienia administratora o zmianie rozkładu jazdy lub przystanków, z których przewoźnik korzysta; 5) zaprzestania działalności przewozowej; 6) naruszenia postanowień niniejszych warunków i zasad. 3. Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Urzędu Gminy w Izbicy z 1-miesięcznym wyprzedzeniem o planowanych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w dokumentach załączonych do wniosku lub o zaprzestaniu działalności przewozowej.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2389

  uchwała nr 280/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3524

  uchwała nr XIV/78/2012 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ceranów warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5712

  uchwała nr XX/121/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sabnie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1487

  uchwała nr XV/90/2012 Rady Gminy Repki z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Repki, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3953

  uchwała nr XIII/84/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sterdyń, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVII/107/12 Rady Gminy Hanna z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmiany w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Hanna

 • uchwała nr XIX/91/2012 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 20 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • uchwała nr XXIII/149/12 Rady Gminy Włodawa z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania przyznaną w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?.

 • uchwała nr XVIII/80/2012 Rady Gminy Wojsławice z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Wojsławice

 • uchwała nr XVI/70/2012 Rady Gminy Wojsławice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojsławice na 2012 rok?


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.