Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIII/111/12 Rady Gminy Cyców z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla logopedów, pedagogów i psychologów szkolnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-07-18
Organ wydający:Rada Gminy Cyców
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2217
Hasła:nauczyciele

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 18 lipca 2012 r. Poz. 2217

UCHWAŁA NR XIII/111/12 RADY GMINY CYCÓW z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla logopedów, pedagogów i psychologów szkolnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz.U. 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91 d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku ? Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) Rada Gminy Cyców uchwala co następuje: § 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla logopedów, psychologów i pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Cyców w wymiarze: 1) dla logopedy ? 22 godziny tygodniowo, 2) dla pedagoga ? 25 godzin tygodniowo, 3) dla psychologa ? 25 godzin tygodniowo. § 2. Traci moc Uchwała Nr XIX/133/04 Rady Gminy Cyców z dnia 25 października 2004 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów i psychologów szkolnych. § 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Cyców. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r.

15:25:12

Przewodnicząca Rady Gminy Marta Kociuba
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2522

  uchwała nr XVII/96/2012 Rady Gminy Granowo z dnia 21 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów szkolnych oraz logopedów w szkołach prowadzonych przez Gminę Granowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.34.928

  uchwała nr XXXIII/205/09 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, psychologów i pedagogów szkolnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5891

  uchwała nr XXIV/202/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1055

  uchwała nr VII/33/11 Rady Gminy Jaśliska z dnia 16 marca 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, psychologów i pedagogów szkolnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5330

  uchwała nr XXI/198/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów, w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Pruszków.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIII/110/12 Rady Gminy Cyców z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, przedszkoli i punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Cyców na rok szkolny 2012/2013

 • uchwała nr XXI/95/2012 Rady Gminy Fajsławice z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Fajsławice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • uchwała nr XXII/243/12 Rady Miasta Puławy z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr X/129/11 Rady Miasta Puławy z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Puławy

 • uchwała nr XVIII/160/2012 Rady Gminy Chełm z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • uchwała nr XVIII/157/2012 Rady Gminy Chełm z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.