Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVIII/85/2012 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Hrubieszów.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-07-27
Organ wydający:Rada Gminy Hrubieszów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2295
Hasła:transport

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 2295

UCHWAŁA NR XVIII/85/2012 RADY GMINY HRUBIESZÓW z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Hrubieszów. Na podstawie art.18 ust. 2pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz.13 z późn. zm.) Rada Gminy Hrubieszów uchwala co następuje: § 1. 1. Udostępnia się operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, możliwości korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Hrubieszów. 2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Hrubieszów stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 3. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Hrubieszów stanowi załącznik nr 2 do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

08:43:54

Przewodniczący Rady Gminy Janusz Jędrzejewski

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?2?

Poz. 2295

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/85/2012 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 26 czerwca 2012 r. WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA HRUBIESZÓW

L.p. 1. 2. 3. 4. 5.

Miejscowość Dąbrowa Metelin Nowosiółki Nowosiółki Stefankowice Kolonia

Droga Droga gminna 111098L dr.pow.3424L Dąbrowa Masłomęcka ? Modryniec Zachodni ? dr.pow.3425L Droga gminna 111096L dr.kraj.74 Brodzica ? gr. gminy Werbkowice Droga gminna 111050L dr.pow.3403L Zadębce ?Nowosiółki ? dr.pow.3414L Droga gminna 111050L dr.pow.3403L Zadębce ?Nowosiółki ? dr.pow.3414L Droga gminna 111079L Kułakowice - dr.pow.1856L

Opis/uwagi Wiata murowana Wiata metalowa Wiata metalowa Wiata murowana Wiata metalowa

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?3?

Poz. 2295

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/85/2012 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 26 czerwca 2012 r. WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA HRUBIESZÓW 1. Z przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników na ternie Gminy Hrubieszów, mogą korzystać wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy posiadający zezwolenia na prowadzenie przewozów regularnych na określonych liniach komunikacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn zm.). 2. Warunkiem korzystania z przystanków jest posiadanie ważnej umowy zawartej z Gminą Hrubieszów na korzystanie z przystanków na terenie Gminy Hrubieszów. 3. Przystanki komunikacyjne udostępnia się operatorom i przewoźnikom na pisemny wniosek zawierający: 1) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czas przyjazdów i odjazdów oraz długość linii podana w kilometrach i odległości między przystankami na terenie Gminy Hrubieszów, 2) schemat z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Hrubieszów, 3) w przypadku linii rozpoczynających lub kończących się na terenie Gminy Hrubieszów, miejsca postoju pojazdów realizujących przewozy na przystanku początkowym i końcowym. 4. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie i wysiadanie pasażerów). 5. Zabrania się postoju ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów. 6. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców (operatorów) są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i ewentualnie jego logo. 7. Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika). 8. Rozkład jazdy (wymiary tablicy, grafika, sposób montażu) podlega uzgodnieniu z Gminą Hrubieszów. 9. Zabrania się umieszczania na przystankach innych informacji lub reklam niż te, które dotyczą rozkładu jazdy. 10. Rozkład jazdy uwzględnia wyłącznie przystanki komunikacyjne określone przez organizatora. 11. Przedsiębiorca lub operator publicznego transportu zbiorowego korzystający z przystanku zobowiązuje się do: a) korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym uprawnionym korzystać z nich na równych prawach, b) każdorazowego powiadamiania zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i zmianie ilości przystanków, z których korzysta, c) terminowego regulowania opłat wynikających z zawartej umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych. 12. Opłata za korzystanie z przystanków jest naliczana i pobierana przez Gminę Hrubieszów na zasadach określonych w umowie. 13. Gmina Hrubieszów może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacyjnych jeżeli:

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?4?

Poz. 2295

1) wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych), 2) wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego, 3) przedsiębiorca lub operator publicznego transportu zbiorowego ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i w tym samym czasie co inni uprawnieni.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4709

  uchwała nr 210/XXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Serock

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.220.6683

  uchwała nr XV/78/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jednorożec.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.325.567

  uchwała nr XII/89/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wilkowice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.614

  uchwała nr XIV/87/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zbuczyn

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2657

  uchwała nr XXII/139/2012 Rady Gminy Brójce z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brójce

porady prawne online

Porady prawne

 • Korzystanie z przystanków autobusowych

  Czy Rada Miasta posiada prawo ustalania i pobierania opłat za korzystanie z przystanków autobusowych komunikacji miejskiej przez prywatnych przewoźników osób? Jeśli (...)

 • Podmioty powiązane w zamówieniach publicznych

  Czy sprawowanie nadzoru nad organem zarządzającym, o czym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2) może również odnosić się do pośredniego sprawowania nadzoru nad organem zarządzającym (...)

 • obowiązki ubezpieczyciela

  Zgłosiłem szkodę ubezpieczycielowi sprawcy. Samochód sprawcy uszkodził karoserię mojego. Ubezpieczyciel zaproponował rozliczenie gotówkowe po wycenie szkody. Ma się (...)

 • Obowiązki właściciela nieruchomości

  Moja działka budowlana sąsiaduje z drogą krajową. Pomiędzy parkanem a pasem jezdni (licząc od jezdni) znajduje się pas zieleni (trawy). chodnik i rów przydrożny wyłożony (...)

 • Brak wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC?

  Dzień dobry. Co się dzieje w sytuacji, gdy nie wypowiem umowy ubezpieczenia OC, którą zawarłem na okres 12 miesięcy?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XV/103/2012 Rady Gminy Łaziska z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łaziska

 • uchwała nr XX/102/2012 Rady Gminy Urszulin z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Urszulin

 • uchwała nr XX/101/2012 Rady Gminy Urszulin z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Urszulin, warunków i zasad korzystania z nich

 • uchwała nr XVI/101/12 Rady Gminy Obsza z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Obsza.

 • uchwała nr XVI/100/12 Rady Gminy Obsza z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości lub ich części stanowiących gminny zasób nieruchomości.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.