Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVII/101/12 Rady Gminy Żółkiewka z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Żółkiewka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-07-30
Organ wydający:Rada Gminy Żółkiewka
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2305
Hasła:transport

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 30 lipca 2012 r. Poz. 2305

UCHWAŁA NR XVII/101/12 RADY GMINY ŻÓŁKIEWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Żółkiewka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie gminy Żółkiewka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Żółkiewka zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. § 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Żółkiewka w treści określonej w załączniku nr 2 do uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia .

13:09:08

Przewodniczący Rady Edward Bobel

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?2?

Poz. 2305

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/101/12 Rady Gminy Żółkiewka z dnia 26 czerwca 2012 r. Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Żółkiewka

Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Miejscowość Zaburze Zaburze Gany Gany Żółkiew Żółkiew Koszarsko Koszarsko

Droga/ulica droga wojewódzka nr 837 droga wojewódzka nr 837 droga wojewódzka nr 837 droga wojewódzka nr 837 droga powiatowa nr 3101L droga powiatowa nr 3101L droga powiatowa nr 3101L droga powiatowa nr 3102L

Nazwa przystanku Zaburze Zaburze II Gany I Gany II Żółkiew I Żółkiew II Koszarsko I Koszarsko II

Opis strona prawa - wiata blaszana, strona lewa - stupek przystankowy strona prawa - słupek przystankowy strona prawa - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3102L - wiata blaszana, strona lewa - słupek przystankowy strona prawa i lewa - słupki przystankowe strona prawa - słupek przystankowy, strona lewa - wiata blaszana strona prawa - słupek przystankowy, strona lewa - wiata murowana strona prawa - wiata blaszana, strona lewa - słupek przystankowy strona lewa - wiata blaszana

Majdan droga powiatowa nr Wierzchowińsk 3101L i Wierzchowina Chłaniów Chłaniów Władysławin Średnia Wieś Wola Żółkiewska Poperczyn Olchowiec Olchowiec Borówek Borówek Żółkiewka Adamówka droga powiatowa nr 3101L droga powiatowa nr 3101L droga powiatowa nr 3101L droga powiatowa nr 3101L droga wojewódzka nr 842 droga wojewódzka nr 842 droga wojewódzka nr 842 droga wojewódzka nr 842 droga wojewódzka nr 842 droga wojewódzka nr 842 droga wojewódzka nr 842 droga wojewódzka nr 837 ul. Sobieskiego droga powiatowa nr 2272L

Majdan strona prawa - słupek przystankowy, strona lewa - wiata murowana Wierzchowińsk i Wierzchowina I Chłaniów I Chłaniów II Władysławin Średnia Wieś Wola Żółkiewska Poperczyn Olchowiec I Olchowiec kościół Borówek I Borówek II Żółkiewka kościół Adamówka strona lewa - wiata blaszana strona lewa - wiata blaszana strona lewa - wiata drewniana strona lewa - wiata murowana strona prawa i lewa - słupki przystankowe strona lewa - wiata blaszana, strona prawa - słupek przystankowy strona prawa - wiata blaszana, strona lewa - słupek przystankowy skrzyżowanie z drogą Poperczyn - Makowiska, strona lewa i prawa - słupki przystankowe strona prawa i lewa - wiaty blaszane strona lewa - wiata blaszana strona prawa i lewa - słupki przystankowe po obu stronach zatoki ze słupkami przystankowymi strona lewa - skrzyżowanie z drogą gminną nr 109675L - wiata blaszana

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?3?

Poz. 2305

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Tokarówka Tokarówka Tokarówka Siniec Siniec Celin Olchowiec Kolonia Olchowiec Rożki Rożki Kolonia Huta Żółkiew Kolonia Markiewiczów Dąbie Kolonia Dąbie Dąbie Żółkiewka Wierzchowina Wierzchowina

droga powiatowa nr 2272L droga powiatowa nr 2272L droga powiatowa nr 2272L droga powiatowa nr 3101L droga powiatowa nr 3101L droga powiatowa nr 3104L droga powiatowa nr 3104L droga powiatowa nr 3105L droga wojewódzka nr 842 droga powiatowa nr 3100L droga wojewódzka nr 842 droga wojewódzka nr 842 droga powiatowa nr 2900L droga wojewódzka nr 837 droga wojewódzka nr 837 droga wojewódzka nr 837 plac dworcowy droga powiatowa nr 2316L droga powiatowa nr 2316L

Tokarówka I Tokarówka II Tokarówka III Siniec I Siniec II Celin Olchowiec Kolonia Olchowiec Rożki Rożki Kolonia Huta Żółkiew Kolonia Markiewiczow Dąbie Kolonia Dąbie I Dąbie II Żółkiewka Wierzchowina II Wierzchowina III

strona lewa - skrzyzowanie z drogą powiatową nr 2316L - wiata murowana strona lewa - słupek przystankowy strona lewa - wiata murowana strona lewa - wiata murowana strona lewa - słupek przystankowy strona lewa - wiata murowana (przy sklepie) zatoka przy remizie OSP strona lewa - słupek przystankowy strona prawa - wiata murowana strona lewa - wiata murowana strona lewa - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3100L - wiata murowana strona lewa - wiata blaszana, strona prawa - zatoka ze słupkiem przystankowym strona lewa- skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3101L - wiata blaszana strona lewa - wiata drewniana strona lewa - wiata blaszana strona lewa - słupek przystankowy budynek murowany, przeszklony strona prawa - wiata blaszana strona prawa - wiata murowana

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?4?

Poz. 2305

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/101/12 Rady Gminy Żółkiewka z dnia 26 czerwca 2012 r. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Żółkiewka § 1. 1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Żółkiewka, które stanowią własność Gminy Zółkiewka lub są przez nią zarządzane mogą korzystać operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.

2. Warunkiem korzystania z przystanków jest uzyskanie pisemnej zgody na korzystanie z przystanków na terenie gminy Żółkiewka. § 2. Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć: 1) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami; 2) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw i lokalizacji; 3) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami; 4) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej; 5) kserokopię zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. § 3. 1. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie i wysiadanie pasażerów). 2. Zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów. 3. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców (operatorów i przewoźników) są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i ewentualnie jego logo. 4. Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika). 5. Zabrania się umieszczania na przystankach plakatów, reklam i innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy. 6. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do: 1) korzystania z przystanków komunikacji w sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z nich na równych prawach; 2) powiadamianie zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków z których korzysta. § 4. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Żółkiewka jest nieodpłatne. § 5. Zarządca może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacyjnych jeżeli: 1) wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych przedsiębiorców); 2) wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2389

  uchwała nr 280/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3524

  uchwała nr XIV/78/2012 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ceranów warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5712

  uchwała nr XX/121/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sabnie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3953

  uchwała nr XIII/84/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sterdyń, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1487

  uchwała nr XV/90/2012 Rady Gminy Repki z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Repki, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXI/66/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

 • uchwała nr XX/64/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 24 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

 • uchwała nr XXIII/143/2012 Rady Gminy Werbkowice z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Werbkowice oraz określenia granic ich obwodów

 • uchwała nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Werbkowice z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie określenia granic obwodu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Turkowicach prowadzonej przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Turkowickiej w Turkowicach

 • uchwała nr XXIII/140/2012 Rady Gminy Werbkowice z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie określenia granic obwodu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Malicach prowadzonej przez Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła w Malicach" z siedzibą w Malicach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.