Logowanie

Tytuł:

uchwała nr X/52/2011 Rady Gminy Drelów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Drelów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-01-17
Organ wydający:Rada Gminy Drelów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 238
Hasła:podatek od nieruchomości

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

?

w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Drelów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Określa się następujące roczne stawki w podatku od nieruchomości: 1. od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego - 0,40 zł od 1 m2 powierzchni, 2. od budynków lub ich części: a) mieszkalnych - 0,40 zł od 1 m2 powierzchni u ytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 15,00 zł od 1m2 powierzchni u ytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 6,00 zł od 1m2 powierzchni u ytkowej, d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,45 zł od 1 m2 powierzchni u ytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego - 5,00 zł od 1 m2 powierzchni u ytkowej, 3. od budowli - 2% ich wartości. § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 3. Traci moc uchwała Nr II/11/2006 Rady Gminy Drelów z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Drelów. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drelów. § 5. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do podatków nale nych od 2012 roku .

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego ?2? Poz. 238 ?

Przewodniczący Rady Marian Bahonko
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Drelów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2006 Rady Gminy Drelów z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/193/2010 Rady Gminy Drelów z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/78/2012 Rady Gminy Drelów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Drelów.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy Drelów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Drelów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/51/2011 Rady Gminy Drelów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Wybór radnego, który nie mieszka w danej gminie

  W mojej gminie radnym została wybrana osoba, która nie mieszka na jej terenie. Słyszałam, że radnym nie może zostać ktoś, kto jest zameldowany w gminie ale w niej (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Drelów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • uchwała nr 206/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Tarnawatka

 • uchwała nr XIII/70/11 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 1 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr LI/295/10 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 14 października 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole miejskie w Radzyniu Podlaskim.

 • uchwała nr XIV/86/2011 Rady Gminy Sitno z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/123/08 Rady Gminy w Sitnie z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne.

 • uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Czemierniki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Czemierniki na rok 2012.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.