Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXII/119/2012 Rady Gminy Gorzków z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Gorzków.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-08-10
Organ wydający:Rada Gminy Gorzków
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2437
Hasła:transport

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 2437

UCHWAŁA NR XXII/119/2012 RADY GMINY GORZKÓW z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Gorzków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.) ? Rada Gminy uchwala , co następuje; § 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorzków zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały. § 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Gorzków stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy § 4. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

14:40:52

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Krzy anowski

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?2?

Poz. 2437

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/119/2012 Rady Gminy Gorzków z dnia 31 lipca 2012 r. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorzków

Nr 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Miejscowość Antoniówka Antoniówka Czysta Dębina Bogusław Baranica Baranica Czysta Dębina Kolonia Czysta Dębina Kolonia Gorzków Wieś Gorzków Wieś Gorzków Wieś Orchowiec Orchowiec Orchowiec Felicjan Chorupnik Chorupnik Piaski Szlacheckie Piaski Szlacheckie Piaski Szlacheckie Bobrowe Bobrowe Bobrowe Wielobycz Borów Droga /ulica Droga powiatowa Nr 2128L Droga powiatowa Nr 2128L Droga powiatowa Nr 3115L Droga powiatowa Nr 3116L Droga powiatowa Nr 3116L Droga powiatowa Nr 3116L Droga powiatowa Nr 3116L Droga powiatowa Nr 3105L Droga powiatowa Nr3105L Droga powiatowa Nr3105L Droga powiatowa Nr 2126L Droga powiatowa Nr 2126L Droga powiatowa Nr 2126L Droga powiatowa Nr 2126L Droga powiatowa Nr 2126L Droga powiatowa Nr 3114L Droga powiatowa Nr 3114L Droga powiatowa Nr 3114L Droga powiatowa Nr 3114L Droga powiatowa Nr 3114L Droga powiatowa Nr 3118L Droga powiatowa Nr 3118L Droga powiatowa Nr 3118L Droga powiatowa Nr 3118L Droga wojewódzka Nazwa przystanku Antoniówka I Antoniówka II Czysta Dębina Bogusław Baranica I Baranica II Czysta Dębina Kol. Czysta Dębina Kolonia Gorzków Wieś (kol.) Gorzków Wieś I Gorzków Wieś II Orchowiec I Orchowiec II Orchowiec skrzy . Felicjan Chorupnik skrzy Chorupnik kol. Piaski Szlacheckie I Piaski Szlacheckie II Piaski Szlacheckie kol. Bobrowe I Bobrowe II Bobrowe skrzy . Wielobycz Borów II Opis Strona lewa słupek przystankowy Strona lewa wiata murowana Strona lewa wiata blaszana Strona lewa wiata murowana Strona prawa wiata blaszana Strona prawa wiata blaszana Strona prawa wiata murowana Strona lewa słupek przystankowy Strona prawa wiata blaszana Strona lewa wiata blaszana Strona lewa wiata blaszana Strona lewa wiata metalowa Strona prawa wiata metalowa Strona prawa wiata metalowa Strona prawa wiata metalowa Strona prawa słupek przystankowy Strona prawa wiata przystankowa, Strona lewa słupek przystankowy Strona lewa wiata blaszana Strona prawa wiata murowana Strona prawa słupek przystankowy Strona lewa wiata murowana Strona prawa słupek przystankowy Strona lewa wiata blaszana Strona lewa wiata blaszana Strona prawa słupek przystankowy

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?3?

Poz. 2437

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36 37.

Borów Borów Borów Kolonia Chorupnik Chorupnik Chorupnik Wielkopole Wielkopole Olesin Borów Kolonia Wiśniów Gorzków -Osada

Nr 842 Droga wojewódzka Nr 842 Droga wojewódzka Nr 842 Droga wojewódzka Nr 842 Droga wojewódzka Nr 842 Droga wojewódzka Nr 842 Droga wojewódzka Nr 842 Droga wojewódzka Nr 842 Droga wojewódzka Nr 842 Droga gminna Nr 109721L Droga gminna Nr 109715L Droga gminna Nr 109712L Ul. Nowa

Borów I Borów OSP Borów Kol. Chorupnik I Chorupnik II Chorupnik sklep Wielkopole I Wielkopole II Olesin Borów Kol. skrzy . Wiśniów sklep Gorzków - Osada

Strona lewa słupek przystankowy Strona prawa słupek przystankowy Strona lewa wiata murowana Strona prawa wiata murowana Strona lewa słupek przystankowy Strona lewa słupek przystankowy Strona prawa słupek przystankowy Strona prawa wiata murowana Strona lewa słupek przystankowy Strona prawa słupek przystankowy Strona lewa słupek przystankowy Strona prawa słupek przystankowy Strona prawa wiata murowana Strona lewa słupek przystankowy Strona prawa wiata murowana Strona lewa słupek przystankowy Strona prawa wiata blaszana Strona prawa wiata drewniana Strona lewa słupek przystankowy Strona prawa wiata przystankowa murowana Strona lewa słupek przystankowy

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?4?

Poz. 2437

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/119/2012 Rady Gminy Gorzków z dnia 31 lipca 2012 r. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorzków. §1 1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Gorzków, które stanowią własność gminy Gorzków lub są przez nią zarządzane mogą korzystać operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego. 2. Warunkiem korzystania z przystanków jest uzyskanie pisemnej zgody na korzystanie z przystanków na terenie gminy Gorzków. §2 Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, który nale y zło yć w Urzędzie Gminy, ul. Główna 9, 22 ? 315 Gorzków. §3 Korzystanie z przystanków mo e odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie i wysiadanie pasa erów). Zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasa erów. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców (operatorów i przewoźników) są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Ka dy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i ewentualnie jego logo. Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w nale ytym stanie technicznym nale y do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika). Zabrania się umieszczania na przystankach plakatów, reklam i innych informacji ni te, które dotyczą rozkładu jazdy. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do: 1) Korzystania z przystanków komunikacji w sposób umo liwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z nich na równych prawach; 2) Powiadamianie zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków z których korzysta.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

§4 Korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Gorzków jest nieodpłatne.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.220.6683

  uchwała nr XV/78/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jednorożec.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4709

  uchwała nr 210/XXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Serock

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.662

  uchwała nr XVII/80/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.325.567

  uchwała nr XII/89/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wilkowice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5771

  uchwała nr XXII/201/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Żelechów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

porady prawne online

Porady prawne

 • Korzystanie z przystanków autobusowych

  Czy Rada Miasta posiada prawo ustalania i pobierania opłat za korzystanie z przystanków autobusowych komunikacji miejskiej przez prywatnych przewoźników osób? Jeśli (...)

 • Podmioty powiązane w zamówieniach publicznych

  Czy sprawowanie nadzoru nad organem zarządzającym, o czym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2) może również odnosić się do pośredniego sprawowania nadzoru nad organem zarządzającym (...)

 • Ustalenie stawek za wodę

  Czy gmina nie będąca właścicielem oczyszczalni ścieków i studni wody sanitarnej może ustalać wysokość opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków (właścicielem (...)

 • Obowiązki właściciela nieruchomości

  Moja działka budowlana sąsiaduje z drogą krajową. Pomiędzy parkanem a pasem jezdni (licząc od jezdni) znajduje się pas zieleni (trawy). chodnik i rów przydrożny wyłożony (...)

 • Wpłata na fundusz remontowy a wystawienie faktury

  Czy gmina będąca właścicielem mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej może uzależniać wnoszenie comiesięcznych zaliczek na koszty zarządu częścią wspólną i składki (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XV/100/2012 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Siennica Różana.

 • uchwała nr XVI/112/2012 Rady Gminy Susiec z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

 • uchwała nr XIV/94/2012 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 6 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie Gminy Komarówka Podlaska

 • uchwała nr XIX/130/12 Rady Gminy Goraj z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Goraj w 2012roku?.

 • uchwała nr XX/177/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.