Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2543

Tytuł:

uchwała nr XXI/125/2012 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tyszowce, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-08-28
Organ wydający:Rada Miejska w Tyszowcach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2543
Hasła:transport

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 2543

UCHWAŁA NR XXI/125/2012 RADY MIEJSKIEJ W TYSZOWCACH z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tyszowce, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Określa się przystanki komunikacyjne, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tyszowce - udostępniane operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym. § 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tyszowiec. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady Miejskiej Zofia Czarnecka

15:59:04

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?2?

Poz. 2543

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/125/2012 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 25 lipca 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, położonych na terenie Gminy Tyszowce usytuowanych na drogach będących w zarządzie Gminy Tyszowce

Lp. 1 2

Miejscowość Wojciechówka Marysin

Nazwa skrócona Wojciechówka Marysin 1

Lokalizacja wiat przystankowych lewa strona lewa strona

Nr drogi i kategoria Droga gminna nr 111514L Wojciechówka- Marysin Droga gminna nr 111514L Wojciechówka- Marysin Droga gminna nr 111514L Wojciechówka- Marysin Droga gminna nr 111502L Droga gminna nr 111501L Tyszowce- Mikulin Droga gminna nr 111506L Soból- Czartowiec Plac Konfederacji Tyszowieckiej

Uwagi

początek wsi

3

Marysin

Marysin 2

lewa strona

obok zakrętu

4

Mikulin

Mikulin 1

prawa strona

5

Mikulin

Mikulin wieś

prawa strona

obok skrzyżowania z drogą powiatową TyszowceŁaszczów w centrum wsi

6

Soból

Soból wieś

lewa strona

w centrum wsi

7

Tyszowce

Centrum

lewa strona

zatoka autobusowa

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?3?

Poz. 2543

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/125/2012 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 25 lipca 2012 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY TYSZOWCE 1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach gminnych na terenie Gminy Tyszowce mogą korzystać wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy, w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego. 2. W celu uzyskania zgody na korzystanie z przystanków należy złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach do którego należy załączyć: - proponowany rozkład jazdy, - mapę przebiegu linii komunikacyjnej wraz z zaznaczonymi przystankami. 3. Warunkiem korzystania z przystanków jest posiadanie ważnej umowy na korzystanie z przystanków na terenie Gminy Tyszowce. 4. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie i wysiadanie pasażerów). 5. Zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów. 6. Operator i przewoźnik ma obowiązek podać do publicznej wiadomości rozkłady jazdy poprzez zawieszenie stosownej informacji na przystankach komunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601 z późn. zm.). Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i ewentualnie jego logo. 7. Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika). 8. Zabrania się umieszczania na przystankach innych informacji lub reklam niż te, które dotyczą rozkładu jazdy. 9. Rozkład jazdy uwzględnia wyłącznie przystanki komunikacyjne określone przez organizatora. 10. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do: - korzystania z przystanków komunikacji w sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z nich na równych prawach, - powiadamiania zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków, z których korzysta. 11. Sposób i miejsce umieszczenia rozkładu jazdy na przystanku należy uzgodnić z Zarządcą (wymiary tablicy, grafika, sposób montażu). 12. Zarządca może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacji jeżeli: - wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych przedsiębiorców), - wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego. 13. Zarządca może cofnąć zgodę na korzystanie z przystanków komunikacji w przypadku nie stosowania się do warunków i zasad.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.662

  uchwała nr XVII/80/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.220.6683

  uchwała nr XV/78/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jednorożec.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5771

  uchwała nr XXII/201/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Żelechów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4709

  uchwała nr 210/XXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Serock

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.325.567

  uchwała nr XII/89/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wilkowice

porady prawne online

Porady prawne

 • Korzystanie z przystanków autobusowych

  Czy Rada Miasta posiada prawo ustalania i pobierania opłat za korzystanie z przystanków autobusowych komunikacji miejskiej przez prywatnych przewoźników osób? Jeśli (...)

 • Podmioty powiązane w zamówieniach publicznych

  Czy sprawowanie nadzoru nad organem zarządzającym, o czym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2) może również odnosić się do pośredniego sprawowania nadzoru nad organem zarządzającym (...)

 • Obowiązki właściciela nieruchomości

  Moja działka budowlana sąsiaduje z drogą krajową. Pomiędzy parkanem a pasem jezdni (licząc od jezdni) znajduje się pas zieleni (trawy). chodnik i rów przydrożny wyłożony (...)

 • Ustalenie stawek za wodę

  Czy gmina nie będąca właścicielem oczyszczalni ścieków i studni wody sanitarnej może ustalać wysokość opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków (właścicielem (...)

 • Wpłata na fundusz remontowy a wystawienie faktury

  Czy gmina będąca właścicielem mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej może uzależniać wnoszenie comiesięcznych zaliczek na koszty zarządu częścią wspólną i składki (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2542

  rozporządzenie nr 5 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu z dnia 29 września 2011r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu gmin Szczebrzeszyn i Zamość

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2541

  rozporządzenie nr 4 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchylenia rozporządzenia o zwalczaniu wścieklizny zwierząt na części terenu gmin Sitno, Miączyn, Łabunie

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2540

  uchwała nr XIV/95/12 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2539

  uchwała nr XIII/83/2012 Rady Gminy Krzywda z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2538

  uchwała nr XIII/91/2011 Rady Gminy Kurów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.