Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2545

Tytuł:

uchwała nr XVII/ 108 /12 Rady Gminy Terespol z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-08-29
Organ wydający:Rada Gminy Terespol
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2545
Hasła:zwolnienia podatkowe

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 2545

UCHWAŁA NR XVII/ 108 /12 RADY GMINY TERESPOL z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) - RADA GMINY TERESPOL uchwala, co następuje: § 1. 1. W celu zmniejszenia bezrobocia przez wspieranie przedsiębiorczości na terenie gminy Terespol, wprowadza się zwolnienie od podatku od nieruchomości udzielane na zasadach określonych uchwałą. 2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały stanowi pomoc de minimis , a jej udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379/5 z dnia 28 2006 r.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311). § 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, budowle lub ich części będące nową inwestycją o wartości nie mniejszej ni 5.000.000 zł, stanowiące własność przedsiębiorcy, który zrealizował tę inwestycję na terenie gminy Terespol i zobowiązał się do prowadzenia działalności gospodarczej przez cały okres zwolnienia z wykorzystaniem tych składników. Zwalnia się równie grunty, na których zrealizowano nową inwestycję. 2. Przez nową inwestycję rozumie się zrealizowaną budowę, rozbudowę istniejących budynków lub budowli lub ich części. Za nową inwestycję uznaje się równie nabycie w okresie obowiązywania uchwały tych składników w procesie likwidacji lub upadłości innego przedsiębiorcy. 3. Nowe inwestycje mogą być zrealizowane zarówno na gruntach nabytych po wejściu w ycie niniejszej uchwały, jak i na gruntach nabytych przez przedsiębiorcę ubiegającego się o pomoc przed wejściem jej w ycie. § 3. 1. Zwolnienie obejmuje przedmioty opodatkowania zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez cały okres zwolnienia. 2. Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniało zdarzenie wymienione w § 2 ust. 2. 3. Zwolnienie przyznawane jest na wniosek podatnika. 4. Warunkiem nabycia prawa do zwolnienia jest spełnienie przesłanek określonych uchwałą i zło enie wniosku w terminie do 31 grudnia 2013 r. Termin ten nie podlega przywróceniu. § 4. Warunki udzielenia pomocy de minimis w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 2, to przedło enie:

16:02:48

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?2?

Poz. 2545

1) wniosku o udzielenie pomocy de minimis na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały wraz z korektą deklaracji na podatek od nieruchomości i załącznikami lub informacji w sprawie podatku od nieruchomości z załącznikami; 2) oświadczenia o zakończeniu realizacji nowej inwestycji oraz uwierzytelnionych dokumentów potwierdzających zakończenie tej inwestycji, na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały; 3) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jaką otrzymał przedsiębiorca w roku w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis na druku stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały; 4) oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy de minimis na druku stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały; 5) informacji niezbędnych przy ubieganiu się o pomoc de minimis na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) oraz sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości. § 5. 1. W przypadku korzystania z pomocy, o której mowa w § 2, przedsiębiorca nie mo e równocześnie korzystać z innych tytułów pomocy publicznej udzielanej przez gminę. 2. Ze zwolnienia od podatku od nieruchomości nie mo e skorzystać przedsiębiorca zalegający z zapłatą zobowiązań podatkowych oraz innych nale ności pienię nych stanowiących dochody gminy Terespol. 3. Zwolnienie, o którym mowa w § 2, nie przysługuje podmiotom gospodarczym powstałym przez przekształcenie, połączenie lub podział innych podmiotów gospodarczych albo przez zmianę nazwy. § 6. Kwota pomocy dla jednego przedsiębiorcy, łącznie z pomocą uzyskaną przez niego w ró nych formach i z ró nych tytułów w ciągu 3 ostatnich lat, nie mo e przekroczyć 200 tys. euro, z wyłączeniem transportu, dla którego kwota pomocy dla jednego przedsiębiorcy, łącznie z pomocą uzyskaną przez niego w ró nych formach i z ró nych tytułów w ciągu 3 ostatnich lat, nie mo e przekroczyć 100 tys. euro. § 7. 1. Pomoc udzielana na podstawie uchwały jest monitorowana. 2. Podatnik zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić pisemnie organ podatkowy o utracie prawa do zwolnienia. 3. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wysokości pomocy de minimis kwota udzielonego zwolnienia ponad dopuszczalną wysokość podlega zwrotowi. 4. Podatnik traci prawo do zwolnienia: 1) z końcem miesiąca, którym nastąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa; 2) z końcem miesiąca, w którym upłynął wyznaczony uchwałą termin obowiązywania zwolnienia; 3) z końcem miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym osiągnięta została dopuszczalna wysokość pomocy de minimis w okresie wskazanym w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis . 5. W przypadku utraty prawa do zwolnienia podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku od nieruchomości wraz z odsetkami od pierwszego dnia miesiąca, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa, zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.). § 8. W terminie do 31 stycznia oraz 15 lipca podatnik, pod rygorem zwrotu pomocy lub jej nie udzielenia, przedkłada zaświadczenia i oświadczenia, o których mowa w § 4 pkt 3 i 4. § 9. Zwolnienie od podatku od nieruchomości na zasadach określonych uchwałą obwiązuje w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Terespol. § 11. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?3?

Poz. 2545

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Romaniuk

Do wy ej wymienionej uchwały została podjęta uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie stwierdzająca niewa ność uchwały w części Nr 82/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?4?

Poz. 2545

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?5?

Poz. 2545

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?6?

Poz. 2545

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?7?

Poz. 2545

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?8?

Poz. 2545

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?9?

Poz. 2545
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.332

  uchwała nr XXVII/264/09 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie Programu zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.5.96

  uchwała nr LII/986/09 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Krosna w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.120.1823

  uchwała nr XIV/192/11 Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Krosna w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.94

  uchwała nr II/11/ 2011 Rady Gminy Markusy z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/52/2009 Rady Gminy Markusy z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 • DZ. URZ. 2011.59.1333

  uchwała nr 25/IV/2011 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Trąbki Wielkie w ramach pomocy de minimis

porady prawne online

Porady prawne

 • POMOC DE MINIMIS - podatek od nieruchomości.

  Właścicielami gruntu są dwie osoby (dwoje przedsiębiorców prowadzących nie zależnie od siebie jednoosobowe działalności gospodarcze). Razem zwrócili się o zwolnienie (...)

 • Amortyzacja jednorazowa - pomoc de minimis

  Prowadzę działalność gospodarczą PKPiR + VAT. Od 3 lat korzystam z amortyzacji de minimis. Mieszczę się w limitach, spełniam wymagania do skorzystania z amortyzacji (...)

 • Sprzedaż środków, na które skorzystano z pomocy

  Czy na środki, co do których zastosowano jednorazową amortyzację - w ramach pomocy de minimis, obowiązuje mnie jakiś okres, przez który nie mogę tych środków sprzedać? (...)

 • Zaświadczenie o pomocy de minimis

  Zakład pracy chronionej, który jest ustawowo zwolniony z podatku od nieruchomości, zwraca się z prośbą o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w związku (...)

 • Pomoc de minimis - kolejne lata

  Jestem małym podatnikiem. W latach 2008-2010 skorzystałem z jednorazowej amortyzacji. Łącznie w ciągu 3 lat nie przekroczyłem 200 tyś euro (zamortyzowałem łącznie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2544

  uchwała nr XXIII/117/12 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Stoczek Łukowski

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2543

  uchwała nr XXI/125/2012 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tyszowce, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2542

  rozporządzenie nr 5 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu z dnia 29 września 2011r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu gmin Szczebrzeszyn i Zamość

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2541

  rozporządzenie nr 4 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchylenia rozporządzenia o zwalczaniu wścieklizny zwierząt na części terenu gmin Sitno, Miączyn, Łabunie

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2540

  uchwała nr XIV/95/12 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.