Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2546

Tytuł:

uchwała nr 82/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Terespol.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-08-29
Organ wydający:Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2546
Hasła:uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 2546

16:02:34

UCHWAŁA NR 82/2012 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W LUBLINIE z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Terespol. Na podstawie art. 86 i art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) ? Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie uchwala, co następuje: twierdza się nieważność § 2 pkt 2 i § 5 pkt 2 uchwały Nr XVII/108/12 Rady Gminy Terespol z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis z powodu naruszenia przepisów art. 6 ust. 2 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 142, poz. 613 z późn. zm.) . UZASADNIENIE Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, po zbadaniu doręczonej w dniu 24 lipca r. uchwały Rady Gminy Terespol stwierdziło, że zawiera ona w części postanowienia naruszające prawo w sposób istotny. Uchwała niejednoznacznie określa okresy obowiązywania zwolnienia. W § 3 ust. 2 zapisano, że zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały zdarzenia wymienione w § 2 ust. 2 (m.in. zrealizowanie budowy lub rozbudowy budynków). Treść wskazanego przepisu definiuje pojęcie ?nowa inwestycja? bez doprecyzowania jakie to zdarzenia miałyby stanowić początek terminu uprawniającego podatnika do skorzystania ze zwolnienia. W przypadku powstania nowego budynku takie postanowienie będzie niezgodne z art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, gdyż zwolnienie od podatku nie może powstać wcześniej niż obowiązek podatkowy, a ten zgodnie z przywołanym przepisem powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. Niedopuszczalne jest także formułowanie podmiotowych kryteriów zwolnienia jak zostało to określone w § 5 ust. 2 uchwały (zaleganie z zapłatą zobowiązań podatkowych lub innych należności wobec gminy). Zwolnienie którego podstawą jest art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, musi mieć charakter przedmiotowy. Dodatkowo wprowadzanie przez radę gminy tego rodzaju ograniczeń wykracza poza delegację ustawową wskazanego przepisu uprawniającą ten organ do wprowadzenia innych zwolnień

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?2?

Poz. 2546

przedmiotowych, ale nie ograniczeń podmiotowych w tym zakresie, do czego sprowadza się istota wskazanej regulacji. Uchwały związane ze sprawami podatkowymi powinny być opracowane ze szczególną starannością i troską o ich zgodność z prawem, a ich postanowienia powinny być na tyle precyzyjne i wyczerpujące, by nie wywoływały wątpliwości co do ich stosowania. Ponieważ w wyznaczonym przez Kolegium terminie (tj. 20 sierpnia 2012 r.), do RIO nie wpłynęła zmiana kwestionowanej uchwały, która korygowałaby stwierdzone naruszenia prawa, Kolegium RIO orzekło nieważność wskazanej w osnowie części kwestionowanej uchwały. Z tych powodów orzeczono jak w sentencji. Na tę uchwałę przysługuje Radzie Gminy Terespol prawo złożenia (wniesienia) ? za pośrednictwem Kolegium RIO w Lublinie - skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Zastępca Prezesa Alina Smagała

Otrzymują: 1. Rada Gminy Terespol 2. Wójt Gminy Terespol
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVII/161/2009 Rady Gminy Terespol z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Terespol w 2010 roku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/216/10 Rady Miasta Terespol z dnia 29 lipca 2010r. o uchyleniu uchwały w sprawie Statutu Urzędu Miasta Terespol.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/60/11 Rady Miasta Terespol z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Terespolu.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVIII/165/09 Rady Gminy Terespol z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 100817L na terenie Kobylan i Małaszewicz

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/217/10 Rady Miasta Terespol z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmian w statucie Miasta Terespol

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2545

  uchwała nr XVII/ 108 /12 Rady Gminy Terespol z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2544

  uchwała nr XXIII/117/12 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Stoczek Łukowski

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2543

  uchwała nr XXI/125/2012 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tyszowce, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2542

  rozporządzenie nr 5 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu z dnia 29 września 2011r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu gmin Szczebrzeszyn i Zamość

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2541

  rozporządzenie nr 4 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchylenia rozporządzenia o zwalczaniu wścieklizny zwierząt na części terenu gmin Sitno, Miączyn, Łabunie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.