Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2547

Tytuł:

uchwała nr XXI/127/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 11 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-08-29
Organ wydający:Rada Miejska w Łęcznej
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2547
Hasła:opłata targowa

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 2547

UCHWAŁA NR XXI/127/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘCZNEJ z dnia 11 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 19 pkt 1 lit "a" i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.) w zw. z pkt 4 litera ?a? obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (Mon. Pol. Nr 95, poz. 961) - Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XVI/103/2003 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lub Nr 26 z 2004r poz. 652), zmienionej uchwałą Nr XXXVII/279/2005 z dn. 21 grudnia 2005r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 21 z 2006r. poz. 482), uchwałą Nr XLI/293/2006 z dnia 29 marca 2006r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 135 z 2006r. poz. 2255), uchwałą Nr XIII/109/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 15 z 2008r. poz. 586) oraz uchwałą Nr XIX/115/2012 z 23 maja 2012 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r. poz. 1919) wprowadza się następujące zmiany: § 2. ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?Miejscami wyznaczonymi do handlu są targowiska miejskie przy: 1) ul. Braci Wójcickich 2) ul. Przemysłowej? § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

16:02:19

Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Borkowska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.3562

  uchwała nr XI/77/2011 Rady Miasta łańcuta z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach na terenie miasta Łańcuta, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.3564

  uchwała nr XII/96/2011 Rady Miasta łańcuta z dnia 15 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach na terenie miasta Łańcuta, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/118/2012 Rady Gminy Konopnica z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/225/10 Rady Gminy Janowiec z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3154

  uchwała nr IX(49)2011 Rady Gminy Dynów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłata targowa

  Prowadzę sklep tzw. salonik prasowy; od czasu do czasu wystawiam przed witrynę stojak z okularami przeciwsłonecznymi i kartkami pocztowymi. Sprzedaży nie prowadzę na (...)

 • Skutki nieuiszczenia opłaty legalizującej samowolę budowlaną

  Jaki skutki powoduje niewniesienie w terminie opłaty za legalizację samowoli budowlanej?

 • Zasady wymiaru kary grzywny

  Sąd wyznacza karę grzywny w stawkach dziennych, co to oznacza? Od czego zależy wysokość i ilość tych stawek? Czy są jakieś normy prawne wyznaczające ich wysokość?

 • Powstanie obowiązku uiszczenia opłaty targowej

  Kiedy powstaje obowiązek uiszczenia opłaty targowej dziennej? Czy powstaje on w momencie zajęcia stanowiska na targowisku, czy też z chwilą dokonania pierwszej sprzedaży? (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2546

  uchwała nr 82/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Terespol.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2545

  uchwała nr XVII/ 108 /12 Rady Gminy Terespol z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2544

  uchwała nr XXIII/117/12 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Stoczek Łukowski

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2543

  uchwała nr XXI/125/2012 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tyszowce, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2542

  rozporządzenie nr 5 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu z dnia 29 września 2011r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu gmin Szczebrzeszyn i Zamość


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.