Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2549

Tytuł:

uchwała nr XIV/97/2012 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-08-29
Organ wydający:Rada Miejska w Bychawie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2549
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 2549

UCHWAŁA NR XIV/97/2012 RADY MIEJSKIEJ W BYCHAWIE z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Bychawie uchwala co następuje: § 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 25.418.090,48 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 24.825.568,43 zł i dochody majątkowe w kwocie 592.522,05 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.127.738 zł, - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 157.000 zł, - dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 70.000 zł. § 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 26.580.097,48 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 23.708.901,80 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.871.195,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym : - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 4.127.738 zł, - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 197.584 zł, w tym na pomoc finansową i rzeczową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 190.000 zł, - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na kwotę 151.000 zł , - wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.000 zł, - wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 70.000 zł. § 3. Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości 1.162.007 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku Nr 3. § 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 2.875.507,26 zł 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.713.500,26 zł. 3) Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku Nr 3.

16:00:52

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?2?

Poz. 2549

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 96.000 zł, 2) celowe w kwocie 143.708 zł, z przeznaczeniem na: a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 54.300 zł w dziale 754 ? bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75421 ? zarządzanie kryzysowe, b) nie przewidziane wydatki w oświacie, w tym wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 70.000 zł w dziale 801 ? oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 ? pozostała działalność, c) udział własny w realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie projekcie dofinansowanym środkami unijnymi Kapitał Ludzki ?Pomagamy sobie? w kwocie 19.408 zł w dziale 852 ? pomoc społeczna, w rozdziale 85295 ? pozostała działalność. § 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4. § 7. Określa się: 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , zgodnie z załącznikiem Nr 6. § 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 471.428 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 471.428 zł ? zgodnie z załącznikiem Nr 7. § 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć 3.042.427 zł. § 10. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 40.104 zł. § 11. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 8. § 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Bychawy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.200.000 zł. 2. Upoważnia się Burmistrza Bychawy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku Nr 3. 3. Upoważnia się Burmistrza Bychawy do udzielania pożyczek z budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 20.000 zł. § 13. Upoważnia się Burmistrza Bychawy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej. § 14. Upoważnia się Burmistrza Bychawy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bychawy. § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?3?

Poz. 2549

Przewodniczący Rady

Grzegorz Szacoń

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?4?

Poz. 2549

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/97/2012 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 26 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?5?

Poz. 2549

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?6?

Poz. 2549

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?7?

Poz. 2549

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?8?

Poz. 2549

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/97/2012 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 26 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?9?

Poz. 2549

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 10 ?

Poz. 2549

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 11 ?

Poz. 2549

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 12 ?

Poz. 2549

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 13 ?

Poz. 2549

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 14 ?

Poz. 2549

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 15 ?

Poz. 2549

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 16 ?

Poz. 2549

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 17 ?

Poz. 2549

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/97/2012 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 26 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 18 ?

Poz. 2549

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/97/2012 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 26 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 19 ?

Poz. 2549

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 20 ?

Poz. 2549

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/97/2012 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 26 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 21 ?

Poz. 2549

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/97/2012 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 26 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 22 ?

Poz. 2549

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/97/2012 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 26 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 23 ?

Poz. 2549

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/97/2012 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 26 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 24 ?

Poz. 2549
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1233

  uchwała nr XIII/125/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2363

  uchwała nr XIX/159/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2539

  uchwała nr XIII/83/2012 Rady Gminy Krzywda z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2537

  uchwała nr XXIV/121/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2548

  uchwała nr XIX/91/2012 Rady Gminy Nielisz z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Nielisz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2547

  uchwała nr XXI/127/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 11 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2546

  uchwała nr 82/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Terespol.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2545

  uchwała nr XVII/ 108 /12 Rady Gminy Terespol z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2544

  uchwała nr XXIII/117/12 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Stoczek Łukowski


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.