Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2550

Tytuł:

uchwała nr XIV/89/12 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-08-29
Organ wydający:Rada Miejska w Ostrowie Lubelskim
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2550
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 2550

UCHWAŁA NR XIV/89/12 RADY MIEJSKIEJ W OSTROWIE LUBELSKIM z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 18.961.278 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 13.226.116 zł i dochody majątkowe w kwocie 5.735.162 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.062.669 zł, 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 165.794 zł, 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65.000 zł, 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 16.000 zł. § 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 18.845.083 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 12.274.739 zł i wydatki majątkowe w kwocie 6.570.344 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.062.669 zł, 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 184.800 zł, 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 62.000 zł, 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000 zł, 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 16.000 zł. § 3. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 116.195 zł. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody zaplanowane w załączniku nr 3. § 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 2.867.088 zł. 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 2.983.283 zł.

16:00:33

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?2?

Poz. 2550

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3. § 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 160.000 zł, 2) celowe w kwocie 111.000 zł, z przeznaczeniem na: a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 31.000 zł, b) realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 80.000 zł. § 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4. § 7. Określa się : 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5, 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 8. 1. Określa się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1.220.890 zł, w tym dotacje z budżetu gminy w kwocie 270.497 zł oraz plan kosztów w kwocie 1.219.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 120.200 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 120.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. § 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 3.300.000 zł. 2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 300.000 zł. § 10. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, w wysokości 16.960 zł. § 11. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 186.252,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 9. § 12. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym, w kwocie 200.000 zł. 2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym, w kwocie 100.000 zł. § 13. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.500.000 zł. 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, w wysokości określonej w załączniku nr 3. § 14. 1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym wydatków zaliczonych do wynagrodzeń. 2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia . § 15. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ostrowa Lubelskiego. § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?3?

Poz. 2550

Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Fituch

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?4?

Poz. 2550

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/89/12 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 stycznia 2012 r.

Plan dochodów budżetu

Plan dochodów budżetu plan roku 2012 Dochody razem 18 961278 Dochody bieżące Dochody własne Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz.01095 Pozostała działalność § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0970 Wpływy z różnych dochodów Dział 750 Administracja publiczna Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0830 Wpływy z usług § 0970 Wpływy z różnych dochodów Rozdz.75095 Pozostała działalność § 0920 Pozostałe odsetki Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

13 226116 3 013 073 2 100 2100 2100

43900 43900 8700 12200

23000 53530 38530 12130

26000 400 15000 15000 2 880443 6000 6000 526500

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?5?

Poz. 2550

cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310 Podatek od nieruchomości § 0320 Podatek rolny § 0330 Podatek leśny § 0340 Podatek od środków transportowych § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób § 0310 Podatek od nieruchomości § 0320 Podatek rolny § 0330 Podatek leśny § 0340 Podatek od środków transportowych § 0360 Podatek od spadków i darowizn § 0430 Wpływy z opłaty targowej § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0830 Wpływy z usług Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 Wpływy z różnych opłat Rozdz.90095 Pozostała działalność §0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

460000 20000 42000 2500 2000 835500 260000 400000 24000 61000 4000 32000 48000 2000 3000 1500 83 300 18000 65 000 300

1 429143 1 421 143 8 000 12 600 12 000 12 000 600 600 19 000 16 000 16 000 3 000 3 000

1 500 1 500

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?6?

Poz. 2550

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje i środki na zadania własne Dział 758 Różne rozliczenia Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Rozdz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Rozdz.85216 Zasiłki stałe § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Rozdz.85295 Pozostała działalność § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz.90095 Pozostała działalność § 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz.75495 Pozostała działalność § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz.85395 Pozostała działalność § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1 500 7 977 919 7 621 919 4 329 977 4 329 977 3 191 723 3 191 723 100 219 100 219 313 000 4 000 4 000 120 000 120 000 48 000 48 000 123 000 123 000 18 000 18 000 40 000 40 000 40 000 3 000 3 000 3 000 149955 3 470 3 470 3 470

6 400 6 400 5 440

960

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?7?

Poz. 2550

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Rozdz.92116 Biblioteki § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Dział 750 Administracja publiczna Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dział 752 Obrona narodowa Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz.80104 Przedszkola § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody majątkowe Dochody ze sprzedaży majątku Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje i środki na zadania własne

140 085 13 800 13 800

122 485 122 485

3 800 3 800 2 062 669 76 169 76 169 76 169 1 600 1 600 1 600 500 500 500 1 984 400 58 000 58 000 1 925 000 1 925 000

1 400 1 400 22 500

22 500 22 500 22 500 5 735 162 900 000 900 000 900 000 900 000 666 000

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?8?

Poz. 2550

Dział 926 Kultura fizyczna Rozdz.92601 Obiekty sportowe § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)

666 000 666 000 333 000 333 000

4 025 868 Dział 600 Transport i łączność Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Rozdz.90095 Pozostała działalność § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Dział 600 Transport i łączność Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne § 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 500 000 1 500 000 1 500 000

2 525 868 2 198 932 2 198 932

326 936 326 936

143 294 143 294 143 294 143 294

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?9?

Poz. 2550

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/89/12 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 stycznia 2012 r.

Plan wydatków budżetu

Wydatki razem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu j.s.t. Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestcyjne dotacje na inwestycje Wydatki na zadania własne Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu j.s.t. Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestcyjne dotacje na inwestycje Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.01030 Izby rolnicze Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Dział 600 Transport i łączność Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe

18 845 083 12 274 739 5999 158 2 718 274 833 097 2 433 250 16 960 274 000 6 570 344 6 113 039 457 305 12 615 034 10 189 470 5 842 623 2 656 670 827 097 572 120 16 960 274 000 2 425 564 2 187 000 238 564 8 400 8 400 8 400 8 400 8 400 8 400 296 000 284 000 2 000 282 000 12 000

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 10 ?

Poz. 2550

inwestycje i zakupy inwestcyjne Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestcyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestcyjne Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestcyjne Rozdz.70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.70095 Pozostała działalność Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestcyjne Dział 710 Działalność usługowa Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych

12 000 296 000 284 000 2 000 282 000 12 000 12 000 1 124 500 104 500 104 500 1 020 000 1 020 000 117 500 97 500 97 500 20 000 20 000 7 000 7 000 7 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 1 767 000 1 767 000 1 284 350 397 500 85 150 89 700 89 700 7 700 82 000 1 533 300 1 533 300

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Dział 750 Administracja publiczna Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 11 ?

Poz. 2550

wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.75095 Pozostała działalność Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz.

75403 Jednostki terenowe Policji Wydatki bieżące dotacje Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz.75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Wydatki bieżące dotacje Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.75495 Pozostała działalność Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Dział 757 Obsługa długu publicznego Wydatki bieżące wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu j.s.t. Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

1 215 600 314 700 3 000 14 500 14 500 14 500 129 500 129 500 68 750 60 600 150 284 100 284 100 92 100 171 000 6 000 15 000 4 000 4 000 4 000 200 000 200 000 54 500 130 500 15 000 2 000 2 000 2000 31 000 31 000 31 000 47 100 47 100 37 600 9 500 290 960 290 960 16 960 274 000 274 000

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 12 ?

Poz. 2550

jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące obsługa długu j.s.t. Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wydatki bieżące wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Dział 758 Różne rozliczenia Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Dział 801 Oświata i wychowanie Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz.80101 Szkoły podstawowe Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz.80104 Przedszkola Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz.80110 Gimnazja Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki

274 000 274 000 16 960 16 960 16 960 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 5 017 303 5 017 303 4 090 203 719 630 207 470 2 898 470 2 898 470 2 422 400 344 700 131 370 300 300 300 300 274 000 14 300 12 000 1 215 530 1 215 530 1 027 030 126 500 62 000 177 400 177 400 49 500 127 400 500 360 200 360 200 303 200

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 13 ?

Poz. 2550

wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.80195 Pozostała działalność Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Dział 851 Ochrona zdrowia Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestcyjne Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.85195 Pozostała działalność Wydatki majątkowe nwestycje i zakupy inwestcyjne Dział 852 Pomoc społeczna Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz.85213 Składki na ubezpiecznie zdrowotne opłacene za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące

55 400 1 600 27 330 27 330 27 330 38 073 38 073 14 073 24 000 75 000 65 000 17 500 47 500 10 000 10 000 3 000 3 000 3 000 62 000 62 000 17 500 44 500 10 000 10 000 10 000 689 300 689 300 274 600 151 200 263 500 5 500

5 500 5 500 170 000 170 000 9 000 161 000 4 500 4 500

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 14 ?

Poz. 2550

świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz.85216 Zasiłki stałe Wydatki bieżące wiadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.85295 Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki bieżące

4 500 62 000 62 000 62 000 325 000 325 000 274 600 50 400 122 300 122 300 86 300 36 000 1 016 301 805 737

wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestcyjne dotacje na inwestycje Rozdz.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestcyjne Rozdz.90002 Gospodarka odpadami Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych dotacje Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

58 900 427 340 318 497 1 000 210 564 142 000 68 564 122 000 122 000 122 000 124 564 56 000 8 000 48 000 68 564 68 564 90 000 90 000 4 400 85 600 62 800 62 800 41 000 20 800 1 000 211 000

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 15 ?

Poz. 2550

Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej Wydatki bieżące dotacje Rozdz.90095 Pozostała działalność Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestcyjne Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych dotacje Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje Rozdz.92116 Biblioteki Wydatki bieżące dotacje Dział 926 Kultura fizyczna Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestcyjne Rozdz.92601 Obiekty sportowe Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe 473 600

211 000 211 000 270 497 270 497 270 497 135 440 115 440 13 500 101 940 20 000 20 000 643 600 23 000 450 600 170 000 170 000 23 000 23 000 23 000 453 000 283 000 283 000 170 000 170 000 167 600 167 600 167 600 1 092 570 89 570 22 970 14 600 52 000 1 003 000 1 003 000 1 034 970 31 970 22 970 9 000 1 003 000

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 16 ?

Poz. 2550

inwestycje i zakupy inwestcyjne Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych dotacje Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestcyjne dotacje na inwestycje Dział 600 Transport i łączność Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestcyjne Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestcyjne Dział 720 Informatyka Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje Rozdz.72095 Pozostała działalność Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje Dział 852 Pomoc społeczna Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz.85295 Pozostała działalność Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki Rozdz.85395 Pozostała działalność Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestcyjne dotacje na inwestycje

1 003 000 57 600 57 600 5 600 52 000 3 982 580 16 600 6 400 10 200 3 965 980 3 926 039 39 941 1 805 309 1 805 309 1 805 309 1 805 309 1 805 309 1 805 309 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 6 400 6 400 6 400 6 400 6 400 6 400 2 140 671 2 140 671 2 120 730 19 941

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 17 ?

Poz. 2550

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestcyjne Rozdz.90002 Gospodarka odpadami Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje Rozdz.90095 Pozostała działalność Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestcyjne Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Dział 750 Administracja publiczna Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki Dział 752 Obrona narodowa Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Dział 852 Pomoc społeczna Wydatki bieżące

1 584 616 1 584 616 1 584 616 19 941 19 941 19 941 536 114 536 114 536 114 2 062 669 2 062 669 150 135 61 604 1 850 930 76 169 76 169 64 800 11 369 76 169 76 169 64 800 11 369 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 500 500 235 265 500 500 235 265 1 984 400 1 984 400

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 18 ?

Poz. 2550

wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz.85213 Składki na ubezpiecznie zdrowotne opłacene za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

83 500 49 970 1 850 930 58 000 58 000 24 830 33 170 1 925 000 1 925 000 58 670 15 400 1 850 930 1 400

Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje Dział 600 Transport i łączność Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

1 400 1 400 184 800 6 000 6 000 178 800 178 800 153 800 153 800 153 800 79 800 79 800 79 800 14 000 14 000 14 000 60 000 60 000 60 000 15 000 15 000 15 000 15 000

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 19 ?

Poz. 2550

Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje Dział 801 Oświata i wychowanie Wydatki bieżące dotacje Rozdz.80104 Przedszkola Wydatki bieżące dotacje Dział 851 Ochrona zdrowia Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje Rozdz.85195 Pozostała działalność Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje

15 000 15 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 20 ?

Poz. 2550

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/89/12 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 stycznia 2012 r.

Budżet na 2012 r. - Przychody i rozchody

plan roku 2012 Przychody razem § 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

2 867 088

894 088 1 133 000 840 000

§ 950 § 952

Rozchody razem

2 983 283

§ 963

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

2 141 556 841 727

§ 992

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 21 ?

Poz. 2550

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/89/12 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 stycznia 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2012 r.

L. Dział p. 1 2

Rozdział 3

§

Nazwa jednostki otrzymującej dotację

Zakres 6

4 5 Jednostki sektora finansów publicznych 3000 Wpłaty na fundusz celowyWojewódzka Komenda Policji w Lublinie Inne Gminy Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lub. Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lub.

Ogółem kwota dotacji /zł/ 7

1

754

75403

celowa

4 000

2

801

80104

2310

celowa

6 000

3

900

90002

2900

podmiotowa

48 000

4

900

90017

2650

przedmiotowa

270 497

5

921

92109

2480

podmiotowa

233 000

6

921

92109

2800

celowa celowa /na inwestycję/ podmiotowa

50 000

7

921

92109

6220

170 000

8

921

92116

2480

161 000

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 22 ?

Poz. 2550

9

921

92116

2800

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lub.

celowa

6 600

Jednostki spoza sektora finansów publicznych 1 754 75415 2820 ? na dofinansowanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Ostrowa Lub. ...na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego RAZEM: celowa 2 000

2

926

92605

2360

celowa

52 000 1 003 097

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 23 ?

Poz. 2550

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/89/12 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 stycznia 2012 r.

Plan wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane w 2012 roku (łącznie z pomocą finansową dla J.S.T)

L. P. 1 1

Nazwa zadania inwestycyjnego 2 Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Jamach Pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego - remont chodnika przy ul. Poniatowskiego w Ostrowie Lubelskim Budowa drogi i ścieżki rowerowej w ciągu Traktu Królewskiego w Ostrowie Lubelskim Pomoc finansowa dla Powiatu Parczewskiego ? Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północnywschód Nabycie nieruchomości na rzecz gminy ? Ostrów Lubelski Roboty wykończeniowe w bloku wielorodzinnym w Ostrowie Lubelskim Budowa sieci centralnego ogrzewania z budynku Sz.P. w Ostrowie Lub. w kierunku centrum miasta Pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Wykonanie rurociągu tłocznego od studni do stacji uzdatniania wraz z szachtami studziennymi w Rozkopaczewie

Dział Okres Rozdział realizacji 3 600 60013 4 2012

Wydatek Plan ujęty wydatków w WPF /zł/ tak/nie 5 6 nie 79 800

Uwagi 7 Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódz. w Lublinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie

2

600 60014 600 60016 600 60053 700 70005 700 70095 700 70095

2012

nie

14 000

3

2012

nie

12 000 Inwestor: Starostwo Powiatowe w Parczewie

4

2012

nie

60 000

5 6

2012 2012

nie nie

20 000 800 000

7

2012

nie

200 000 Inwestor: Starostwo Powiatowe w Lubartowie

8

754 75412

2012

nie

15 000

9

900 90001

2012

nie

80 000

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 24 ?

Poz. 2550

Wykonanie podjazdu dla Osób 10 Niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Rozkopaczewie Pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego na wykonanie 11 podjazdu dla Osób Niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Ostrowie Lub. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci 12 kanalizacji sanitarnej na osiedlu Gościniec w Ostrowie Lubelskim Wpłata gminy na działalność inwestycyjną ZKGZL ? 13 przygotowanie inwestycji ?Budowa ZZO? Budowa przystani i spływu dla 14 łodzi na przystępie I Jeziora Miejskiego Budowa kompleksu boisk 15 sportowych Moje Boisko Orlik 2012 przy Sz.P. w Rozkopaczewie R A Z E M:

851 85195

2012

nie

10 000 Inwestor: Starostwo Powiatowe w Lubartowie

851 85195

2012

nie

10 000

900 90001

2012

nie

42 000 Inwestor: Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej

900 90002

2012

nie

68 564

900 90095 926 92601

2012

nie

20 000

2012

nie

1 003 000 2 434 364

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 25 ?

Poz. 2550

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/89/12 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 stycznia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2012 ROKU

Lp .

Nazwa zadania

Okres realizacji

Wydatek ujęty w WPF tak/nie

Jednostka realizująca wydatek

Źródła Dział finansowania Rozdzia Wysokość wydatków w 2012 roku ł Wydatk Wydatki i majątkowe bieżące 8 9 Razem: 10

1

2 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności 1 obszarów zależnych od rybactwa poprzez remont trasy turystycznej ? Trakt Królewski

3 20122012

4

5 Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim

6

7 600 60016

nie

162 015 162 015 1 500 000 143 294 1 805 309 20 000

1) budżet 2) środki UE 3) inne środki

1 500 000 143 294 0 1 805 309 20 000

2

?Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji" ?

Koszty projektu 2011 ? nie 2012

Urząd Miejski w Ostrowie

1) budżet

720 72095

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 26 ?

Poz. 2550

Województwo Lubelskie

Lubelskim 2) środki UE 3) inne środki Koszty projektu 0 Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim 852 85295 1) budżet 2) środki UE 3) inne środki Koszty projektu 10 200 Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Ostrowie Lubelskim 853 85395 1) budżet 2) środki UE 3) inne środki Koszty projektu 5 440 960 6 400 Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim 1) budżet 2) środki UE 900 90001 690 528 894 088 690 528 894 088 0 0 5 440 960 6 400 0 20 000 0 0 20 000

Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość -promocja aktywnej 3 integracji społecznej i zawodowej w Gminie Ostrów Lubelski

20122012

nie

10 200 10 200 0 0 10 200

Wyrównywanie szans 4 edukacyjnych uczniów klas I-III z Gminy Ostrów Lubelski

2011 ? 2012

nie

Budowa kanalizacji sanitarnej etap II, cz. II miasta Ostrowa 5 Lub., wsi Bójki, wsi Jamy oraz spinki wodociągów Ostrowa Lub. i wsi Jamy

20102012

nie

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 27 ?

Poz. 2550

3) inne środki Koszty projektu Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów ? 6 Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej 2012 ? 2018 tak Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim 900 90002 1) budżet 2) środki UE 3) inne środki 0 Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim 900 90095 19 941 209 178 326 936 0 1 584 616 19 941

0 1 584 616

19 941 0 0 19 941

Koszty projektu Budowa sieci wodociągowej 7 w ulicy Nowy Świat i na osiedlu "Gościniec" w Ostrowie Lub. 20122012 nie

1) budżet 2) środki UE 3) inne środki

209 178 326 936 0 536 114 3 982 580

Koszty projektu Razem:

0 16 600

536 114 3 965 980

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 28 ?

Poz. 2550

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/89/12 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 stycznia 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012 r.

Dział, Lp. rozdział

Wyszczególnienie Nazwa zakładu budżetowego

Stan środków obrotowych na początek roku

Przychody w zł

Koszty w zł

Rozliczeni a Stan środków z budżetem obrotowych z tyt. wpłat nadwyżek na koniec roku środków za 2011 r.

Ogółem 1 1. 2 900 3 Gospdarka komunalna i ochrona środowiska Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim 4 54 567 5 1 220 890

w tym: dotacje z budżetu 6 270 497

§ 7

Zakres dotacji 8

Ogółem 9 1 219 800

w tym: wpłata do budżetu 10 11 55 657 12

90017

54 567

1 220 890

Dopłata do 2650 kosztów 270 497 wody 27.108 zł

1 219 800

55 657

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 29 ?

Poz. 2550

Dopłata do oczyszczalni ścieków 243.389 zł 54 567 1 220 890 270 497 1 219 800 55 657

Kalkulacja dotacji: 1. Dopłata do kosztów wody: 125.500 mł x 0,20 zł/mł + 8% VAT= 27.108 zł 2. Dopłata do oczyszczalni ścieków: 56.340 mł x 4,00 zł/mł + 8% VAT = 243.389 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 30 ?

Poz. 2550

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/89/12 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 stycznia 2012 r.

PLAN dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 r.

L.p. 1

Dz. rozdz. 2

1.

801-80101

2.

801-80101

3.

801 - 80101

4.

801 - 80101

5.

801 - 80104

6.

801 - 80110

7.

801-80114

Wyszczególnienie Źródło dochodów 3 Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie Szkoła Podstawowa w Ostrowie Lubelskim Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie Szkoła Podstawowa w Kaznowie Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie Szkoła Podstawowa w Kolechowicach Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie Szkoła Podstawowa w Rozkopaczewie Odpłatność za wyżywienie i czesne Przedszkole Samorządowe w Ostrowie Lubelskim Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie Gimnazjum w Ostrowie Lubelskim Wynajęcie autobusu i odsetki bankowe Zespół Obsługi Oświaty Samorządowejw Ostrowie Lubelskim RAZEM:

Dochody (w zł) 4

Wydatki (w zł) 5

7 000

7 000

7 000

7 000

6 000

6 000

15 000

15 000

70 000

70 000

12 000

12 000

3 200 120 200

3200 120 200

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 31 ?

Poz. 2550

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/89/12 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 stycznia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ SOŁECKI W 2012 r.

L.p. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Dz. rozdz. 2 600 60016 900 90095 754 75412 600 60016 600 60016 600 60016 900 90095 600 60016 600 60016 754 75412 754 75412 600 60016 600 60016

Nazwa sołectwa 3 Bójki Jamy Kaznów Kaznów-Kolonia Kolechowice I Kolechowice II Kolechowice-Folwark Kolechowice-Kolonia

Nazwa zadania 4 Remont drogi przez wieś Bójki ? nawiezienie tłucznia i pospółki Plac zabaw dla dzieci we wsi Jamy Modernizacja świetlicy wiejskiej Utwardzenie drogi kruszywem Modernizacja drogi nr 103624L w Kolechowicach poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa drogowego Utwardzenie drogi nr 1267 kruszywem dolomitowym Plac zabaw dla dzieci i młodzieży we wsi Kolechowice Folwark Remonty cząstkowe gminnych dróg w Sołectwie Kolechowice Kolonia poprzez nawiezienie pospółki Remont dróg gminnych w sołectwie Rozkopaczew I Budowa szamba w świetlicy wiejskiej

Plan wydatków /zł/ 5 5 772,38 11 039,94 10 359,55 11 456,96 10 008,38 9 679,16 9 064,61 9 240,19 17 007,14 2 000,00 13 015,28

9

Rozkopaczew I

10.

Rozkopaczew II

11

Rudka Kijańska

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP Rozkopaczew II Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w Rudce Kijańskiej Remont dróg pospółką

5 000,00 2 089,27 9 964,48

12.

600 60016

Wólka Stara Kijańska

Modernizacja drogi gminnej o numerze geodezyjnym 625 kruszywem drogowym (dolomitowym)

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 32 ?

Poz. 2550

13.

600 60016 600 60016 600 60016

Ostrów Lubelski Dzielnica Partyzantów Ostrów Lubelski Dzielnica Kościuszki Ostrów Lubelski Dzielnica Lubelska i Śródmieście

14. 15.

Wykonanie projektu na budowę dróg gminnych (dróg osiedlowych) ulic: Leśnej, Poprzecznej, Księżycowej, Wrzosowej, Piaskowej, Pięknej, Gęsiej Remont chodnika przy drodze gminnej przy ul. Czerwonego Krzyża Remont drogi gminnej ? ulica Króla Zygmunta, dzielnica Zamoście

21 948,20

16 965,96 21 640,93 186 252,43

RAZEM:
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1233

  uchwała nr XIII/125/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2363

  uchwała nr XIX/159/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2539

  uchwała nr XIII/83/2012 Rady Gminy Krzywda z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2537

  uchwała nr XXIV/121/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2549

  uchwała nr XIV/97/2012 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2548

  uchwała nr XIX/91/2012 Rady Gminy Nielisz z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Nielisz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2547

  uchwała nr XXI/127/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 11 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2546

  uchwała nr 82/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Terespol.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2545

  uchwała nr XVII/ 108 /12 Rady Gminy Terespol z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.