Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2551

Tytuł:

porozumienie międzygminne nr 1/2012 Gminy Białopole z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Chełm zadania w zakresie zapewniania objęcia wszystkich mieszkańców Gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-08-29
Organ wydający:Gmina Białopole
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2551
Hasła:porozumienia

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 2551

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR 1/2012 GMINY BIAŁOPOLE z dnia 27 sierpnia 2012 r. zawarto porozumienie pomiędzy Miastem Chełm, reprezentowanym przez: Panią Agatę Fisz -Prezydenta Miasta Chełm, zwanym dalej Miastem, a Gminą Białopole reprezentowaną przez: Pana Henryka Maruszewskiego - Wójta Gminy Białopole zwaną dalej Gminą w sprawie powierzenia Miastu zadania w zakresie zapewniania objęcia wszystkich mieszkańców Gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych. Na podstawie art. 7, art. 10 ust.1, art. 74 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art.16a pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm. ) oraz uchwał organów stanowiących Stron Porozumienia: - uchwała Nr XVI/184/12 Rady Miasta Chełm z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zawarcia porozumień pomiędzy Miastem Chełm, a Gminami: Chełm, Białopole, Kamień, Wierzbica, Sawin, Żmudź w przedmiocie gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie zapewnienia objęcia wszystkich mieszkańców gmin zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych - uchwała Nr XI/52/11 Rady Gminy Białopole z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Chełm w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w przedmiocie zapewnienia objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych Miasto oraz Gmina zawierają Porozumienie następującej treści: § 1. Gmina oświadcza, że powierza, a Miasto oświadcza, że przyjmuje realizację zadania publicznego jakim jest gospodarka odpadami komunalnymi w zakresie zapewniania objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych w oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami na warunkach określonych odrębnymi umowami . § 2. Miasto przyjmuje prawa i obowiązki Gminy związane z realizacją zadania określonego w § 1. § 3. Miasto Chełm realizować będzie powierzone zadanie poprzez miejską spółkę komunalną Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chełmie z siedzibą pod adresem 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57. § 4. W ramach realizacji powierzonego zadania MPGK Spółka z o.o. będzie odbierać odpady komunalne z terenu gminy Białopole i przekazywał odebrane odpady komunalne w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.

16:00:19

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?2?

Poz. 2551

§ 5. Na terenie Gminy obowiązywać będą opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości uwzględniający koszt systemu gospodarowania odpadami tj. unieszkodliwiania oraz usługi związanej z odbiorem i dostarczeniem odpadów. § 6. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony. 2. Strony mogą wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. § 7. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. § 9. Porozumienie sporządzone zostało w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron. § 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Prezydent Miasta Chełm Agata Fisz

Wójt Gminy Białopole Henryk Maruszewski
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie międzygminne Gminy Chełm z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie realizacji zadania publicznego jakim jest gospodarka odpadami komunalnymi w zakresie zapewniania objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.

 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie międzygminne nr 2/2012 Gminy Kamień i Miasta Chełm z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Chełm zadania w zakresie zapewniania objęcia wszystkich mieszkańców Gminy Kamień zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.

 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie międzygminne nr B/KI/11/2012 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia Miastu zadania w zakresie zapewnienia objęcia wszystkich mieszkańców Gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.

 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie międzygminne Wójta Gminy Sawin z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie realizacji zadania publicznego jakim jest gospodarka odpadami komunalnymi w zakresie zapewnienia objęcia wszystkich mieszkańców gminy Sawin zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych

 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie Gminy Chełm z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Chełm zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmie dla osób z terenu Gminy Chełm.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2550

  uchwała nr XIV/89/12 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2549

  uchwała nr XIV/97/2012 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2548

  uchwała nr XIX/91/2012 Rady Gminy Nielisz z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Nielisz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2547

  uchwała nr XXI/127/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 11 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2546

  uchwała nr 82/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Terespol.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.