Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2552

Tytuł:

sprawozdanie nr 107-I/VI/12 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 22 marca 2012r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Biłgoraj za 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-08-29
Organ wydający:Burmistrz Miasta Biłgoraj
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2552
Hasła:sprawozdanie finansowe

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 2552

SPRAWOZDANIE NR 107-I/VI/12 BURMISTRZA MIASTA BIŁGORAJ z dnia 22 marca 2012 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Biłgoraj za 2011 rok 1 Informacje ogólne na temat planu budżetu i jego zmian Budżet Miasta Biłgoraj na 2011 r. został uchwalony przez Radę Miasta Biłgoraj Uchwałą Nr IV/18/11 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok. W ciągu 2011 r. budżet Miasta Biłgoraj został zmieniony następującymi uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta: 1. Zarządzenie Nr 26-I/VI/11 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 31 marca 2011 r. 2. Zarządzenie Nr 30-I/VI/11 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 14 kwietnia 2011 r. 3. Uchwała Nr VII/39/11 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 29 kwietnia 2011 r. 4. Zarządzenie Nr 33-I/VI/11 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 18 maja 2011 r. 5. Uchwała Nr VIII/54/11 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 27 maja 2011 r. 6. Zarządzenie Nr 34-I/VI/11 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 31 maja 2011 r. 7. Zarządzenie Nr 45-I/VI/11 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 30 czerwca 2011 r. 8. Uchwała Nr X/63/11 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 29 lipca 2011 r. 9. Zarządzenie Nr 52-I/VI/11 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 30 lipca 2011 r. 10. Zarządzenie Nr 55-I/VI/11 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 3 sierpnia 2011 r. 11. Zarządzenie Nr 64-I/VI/11 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 31 sierpnia 2011 r. 12. Uchwała Nr XIII/74/11 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 30 września 2011 r. 13. Zarządzenie Nr 82-I/VI/11 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 30 września 2011 r. 14. Zarządzenie Nr 88-I/VI/11 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 31 października 2011 r. 15. Uchwała Nr XV/93/11 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 25 listopada 2011 r. 16. Zarządzenie Nr 92-I/VI/11 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 30 listopada 2011 r. 17. Zarządzenie Nr 92a-I/VI/11 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 30 listopada 2011 r. 18. Uchwała Nr XVII/103/11 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 28 grudnia 2011 r. 19. Zarządzenie Nr 100-I/VI/11 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 29 grudnia 2011 r.

15:58:36

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?2?

Poz. 2552

Wszystkie zmiany dokonywane uchwałami na bieżąco podlegały kontroli i ocenie Rady Miasta Biłgoraj, natomiast zmiany wprowadzane zarządzeniami Burmistrza Miasta Biłgoraj opierały się na upoważnieniach zawartych w ustawie o finansach publicznych oraz upoważnieniach udzielonych uchwałą Rady Miasta w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok. Legalność uchwał i zarządzeń każdorazowo sprawdzana była przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie. 24 stycznia 2012 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie podjęło uchwałę Nr 12/2012 w sprawie stwierdzenia, że uchwała Rady Miasta Biłgoraj w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok podjęta została z naruszeniem prawa. W sentencji swojej uchwały Kolegium RIO stwierdziło, że uchwała Nr XVII/103/11 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 28 grudnia 2011 r. została podjęta z naruszeniem przepisów art. 169 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w związku z art. 121 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, jednakże z uwagi na nieodwracalność skutków prawnych wskazanej uchwały Rady Miasta Biłgoraj (zakończenie roku 2011) nie stwierdzono jej nieważności. Uwaga: Niektóre dane liczbowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały podane w zaokrągleniu do pełnych złotych. Tabela Nr 1 Plan budżetu ustalony uchwałą budżetową oraz plan budżetu po zmianach na 31 grudnia 2011 r. dokonanych uchwałami Rady Miasta Biłgoraj oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Biłgoraj

Lp.

Wyszczególnienie 1

Plan wg uchwały Zmiana budżetowej +/- planu 2 81 520 615,00 6 628 725,00 20 781 811,00 15 407 122,00 3 -17 778 022,00 330 322,00 -16 938 580,00 848 061,00 -95 200,00 2 000,00 199 758,00 -2 165 383,00 -3 759 148,00 -4 426 193,00 667 045,00

Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. 4 63 742 593,00 6 959 047,00 3 843 231,00 16 255 183,00 121 000,00 354 950,00 2 000,00 2 904 758,00 33 302 424,00 10 689 948,00 10 022 903,00 667 045,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dochody ogółem, w tym: dochody związane z realizacją zadań zleconych środki otrzymane w związku z realizacją projektów współfinansowanych z EFRR oraz EFS subwencje środki z funduszy celowych dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst. dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotacje na zadania własne pozostałe dochody Przychody, w tym: przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek wolne środki z lat ubiegłych

80 000,00 41 000,00 450 150,00 0,00 2 705 000,00 35 467 807,00 14 449 096,00 14 449 096,00 0,00

13

Razem

95 969 711,00

-21 537 170,00

74 432 541,00

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?3?

Poz. 2552

14 15 16 17 18

Wydatki ogółem, a tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe Rozchody, w tym: spłata kredytów i pożyczek

88 868 031,00 52 502 502,00 36 365 529,00 7 101 680,00 7 101 680,00

-23 837 170,00 1 497 965,00 -25 335 135,00 2 300 000,00 2 300 000,00

65 030 861,00 54 000 467,00 11 030 394,00 9 401 680,00 9 401 680,00

19

Razem

95 969 711,00

-21 537 170,00 6 059 148,00

74 432 541,00

20 Deficyt/nadwyżka budżetu Miasta Biłgoraj za -7 347 416,00 2011 r.

Omówienie Tabeli Nr 1:

-1 288 268,00

AD. 2 Zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w głównej mierze spowodowane zostało otrzymaniem środków z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz wypłatę zasiłków celowych osobom dotkniętym klęską powodzi. AD. 3 Dochody związane z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) są to środki, jakie Miasto Biłgoraj pozyskuje na realizację zadań, przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i programu Rozwój Polski Wschodniej. Faktycznie jest to kwota dofinansowania do realizowanej inwestycji lub do ponoszonych wydatków bieżących ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Znaczące zmniejszenie planu tych dochodów, w szczególności nastąpiło wskutek: 1. przesunięciu w czasie - na lata 2012-2013 - realizacji zadania pn: ? Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 835 i 858 w Biłgoraju? 2. braku decyzji w kwestii dofinansowania z programu Rozwój Polski Wschodniej projektu pn: ?Budowa obwodnicy północnej Miasta Biłgoraj? ? zadanie znajduje się na liście rezerwowej, natomiast w budżecie Miasta zostało przesunięte w czasie do realizacji na lata 2013-2015, 3. nie uzyskania dofinansowania do realizacji zadania pn: Rewitalizacja Placu Wolności?.

Inwestycja, w projektowanym zakresie, nie zostanie wykonana ze środków własnych, 4. zmniejszenia zakresu rzeczowego prac wykonanych w 2011 r. w związku z realizowanym zadaniem pn: ?Rozbudowa i przebudowa Biłgorajskiego Centrum Kultury w Biłgoraju?, AD. 4 Zwiększenie subwencji nastąpiło na skutek decyzji Ministra Finansów (po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2011 r.) korygującej część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta Biłgoraj oraz na skutek otrzymania środków z rezerwy oświatowej na dofinansowanie wydatków remontowych w placówkach oświatowych. AD. 5 Zwiększenie planu dochodów z funduszy celowych nastąpiło głównie wskutek pozyskania środków na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierających azbest oraz na zagospodarowanie zieleni w pasie drogowym ul. Poniatowskiego. AD. 6 Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst obejmuje współpracę z Gminą Biłgoraj, Powiatem Biłgorajskim i Województwem Lubelskim. Korekta nastąpiła głównie wskutek zmniejszenia dofinansowania jakiego miała udzielić Gmina Biłgoraj z przeznaczeniem na realizację zadania pn: ?Kompleksowe zagospodarowanie turystyczne zalewu Bojary w Biłgoraju? ? uległo ono przesunięciu w czasie na 2012 rok.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?4?

Poz. 2552

AD. 7 W I półroczu 2011 r. podpisane zostało porozumienie z Wojewodą Lubelskim w sprawie dofinansowania (kwotą 2 000 zł) utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Biłgoraj. AD. 8 Dotacje na zadania własne obejmują środki przekazywane z budżetu państwa. Ich zwiększenie (per saldo) w ciągu 2011 roku nastąpiło przede wszystkim na skutek uzyskanych dotacji przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, na dofinansowanie zakupu podręczników oraz wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla uczniów. AD. 9 ?Pozostałe dochody własne? są to wszystkie dochody budżetu Miasta Biłgoraj nie wymienione wyżej. Ich wykonanie, szczegółowa charakterystyka i podział zostanie przedstawiona w dalszej części sprawozdania. Wszelkie zmiany w planie dochodów własnych dokonywane były wyłącznie uchwałami Rady Miasta Biłgoraj. Nie mniej jednak należy wskazać, że znaczące ich zmniejszenie nastąpiło wskutek nie dokonania sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Pocztowej. AD. 11 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek są przychodami niezbędnymi do pokrycia deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a tym samym do zrównoważenia budżetu. Dokonywane korekty w ciągu roku następowały w przypadku zaistnienia takiej konieczności wskutek jednoczesnych zmian w planie wydatków, dochodów i rozchodów. AD. 12 Wolne środki z lat ubiegłych stanowią kwotę, jaka pozostała na rachunkach bankowych budżetu Miasta Biłgoraj na dzień 31 grudnia 2010 r., wynikająca z rozliczeń dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów. Kwota ta, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, może zostać przeznaczona na sfinansowanie deficytu budżetu roku następnego. Po przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r. wolne środki zostały wprowadzone do budżetu 2011 r. jako przychody. AD 15 i AD. 16 Zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych dokonywane w ciągu 2011 roku wynikały z ocenianych na bieżąco potrzeb i możliwości. Szczegółowe omówienie planu po zmianach oraz jego wykonania nastąpi w dalszej części sprawozdania. AD. 18 Plan spłaty kredytów i pożyczek wynika z harmonogramów zawartych we wcześniej podpisanych umowach. Zwiększenie rozchodów w trakcie roku nastąpiło wskutek pojawienia się możliwości ?zrolowania? zadłużenia (spłaty kredytu innym kredytem). Taka operacja okazała się bardzo korzystna finansowo dla budżetu, gdyż kredyt zaciągnięty w 2011 r. obciążony był marżą w wysokości 1,28 %, natomiast kredyt spłacany (zaciągnięty w 2009 r.) marżą w wysokości 1,88 %. Wskutek przedstawionych i omówionych zmian planowany deficyt budżetu Miasta Biłgoraj w 2011 rok uległ zmniejszeniu o kwotę 6 059 148 zł do kwoty 1 288 268 zł. 2. Analiza dochodów i przychodów budżetu Miasta Biłgoraj na dzień 31 grudnia 2011 r. Tabela Nr 2 Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r., wykonanie dochodów i przychodów, a także ich struktura w budżecie Miasta Biłgoraj

Plan po Wykonanie kwotowe Wykonanie zmianach na planu po zmianach procentowe planu po 31 grudnia na 31 grudnia 2011 zmianach na 31 2011 r. r. grudnia 2011 r. 3 63 742 593,00 6 959 047,00 3 843 231,00 16 255 183,00 121 000,00 4 64 361 894,00 6 918 108,00 3 468 745,00 16 255 183,00 123 068,00 5=4:3 100,97% 99,41% 90,26% 100,00% 101,71% Struktura planu dochodów i przychodów w budżecie ogółem 6 85,64% 9,35% 5,16% 21,84% 0,16%

Lp.

Budżet Miasta Biłgoraj 2

1 2 3 4 5

Dochody ogółem w tym: dochody związane z realizacją zadań zleconych dochody związane z realizacją projektów współfinansowanych z EFRR oraz EFS subwencje środki z funduszy celowych

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?5?

Poz. 2552

6 7

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst. dotacje na zadania własne dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej pozostałe dochody własne Przychody w tym: przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek wolne środki z lat ubiegłych

354 950,00 2 904 758,00 2 000,00 33 302 424,00 10 689 948,00 10 022 903,00 667 045,00

354 950,00 2 844 659,00

100,00% 97,93%

0,48% 3,90%

8

2 000,00

100,00%

0,00%

9 10 11 12

34 395 181,00 8 567 045,00 7 900 000,00 667 045,00

103,28% 80,14% 78,82% 100,00%

44,74% 14,36% 13,47% 0,90%

13

Razem budżet Miasta Biłgoraj

Omówienie tabeli Nr 2:

74 432 541,00

72 928 939,00

97,98%

100,00%

AD. 2 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych przebiegało zgodnie z założonym planem. Środki pieniężne były przekazywane przez Wojewodę Lubelskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków, w okresach miesięcznych. Kwoty dotacji są przekazywane z budżetu państwa do wysokości naszego zapotrzebowania wynikającego z faktycznych, zgodnych z prawem możliwości ich wydatkowania. AD. 3 Dochody związane z realizacją projektów współfinansowanych z EFRR oraz EFS są to środki, jakie kasowo wpłynęły na rachunek budżetu Miasta Biłgoraj w 2011 r. Dotyczyły one: 1. Dofinansowania zadania pn: ?Usprawnienie komunikacji i podniesienie bezpieczeństwa ruchu w Mieście Biłgoraj poprzez budowę zespołu ulic: Konopnickiej, Maczka, Cichej, Okulickiego i Wiejskiej? ? dochody zostały wykonane w wysokości - 1 924 000 zł 2. Dofinansowania projektu pn: ?Czas na zmianę. Podniesienie atrakcyjności zawodowej i społecznej niepracujących mieszkańców Biłgoraja? ? 148 760 zł. 3. Dofinansowania zadania pn: ?Rozbudowa i przebudowa budynku Biłgorajskiego Centrum Kultury w Biłgoraju? ? dochody wykonane zostały proporcjonalnie do postępu robót ? 1 141 000 zł. 4. Dofinansowanie projektu pn: ?Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych w Biłgoraju? ? 252 106 zł. AD. 4 Wykonanie dochodów zakwalifikowanych jako subwencje (część oświatowa) przebiegało prawidłowo ? środki przekazywane były w okresach miesięcznych przez Ministra Finansów. AD. 5 Dochody pochodzące ze środków z funduszy celowych wykonane zostały prawidłowo. Wskutek działań własnych pozyskane zostały środki na dofinansowanie usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest oraz dofinansowanie zagospodarowania pasa zieleni przy ul. Poniatowskiego. AD. 6 Wykonanie dochodów pochodzących z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst. również przebiegało zgodnie z założeniami. Miasto Biłgoraj między innymi uzyskało wsparcie na dofinansowanie zadań pn: ?Rozbudowa i przebudowa Biłgorajskiego Centrum Kultury w Biłgoraju? oraz ?Budowa ul. Poniatowskiego?. AD. 7 W 2011 roku Miasto Biłgoraj otrzymało dotacje z budżetu Państwa na zadania własne w zakładanej wysokości. Dotyczyły one między innymi: budowy ul. Poniatowskiego (w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych), dofinansowania utworzenia szkolnych placów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 i Miejskim Zespole Szkół, a także dofinansowania wydatków bieżących, a w szczególności zakupu podręczników szkolnych, pomocy dydaktycznych oraz wydatków związanych z pomocą społeczną.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?6?

Poz. 2552

AD. 8 Na podstawie porozumienia z Wojewodą Lubelskim, w 2011 r. Miasto Biłgoraj otrzymało i wykorzystało dotację, w wysokości 2 000 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. AD. 9 Szczegółowe omówienie pozycji ?pozostałe dochody własne? zostanie przedstawione w tabeli Nr 3. AD. 10 Analiza przychodów zostanie przedstawiona w tabeli Nr 6. Kolumna Nr 6 przedstawia procentową strukturę poszczególnych pozycji planu dochodów i przychodów w budżecie Miasta Biłgoraj ogółem (dochody + przychody). Tabela Nr 3 ?Pozostałe dochody własne? - wykonanie kwotowe i procentowe, struktura w dochodach ogółem

Lp.

Wyszczególnienie

Plan po Wykonanie Wykonanie zmianach na kwotowe planu procentowe 31 grudnia na 31 grudnia planu na 31 2011 r. 2011 r. grudnia 2011 r. 3 4 5

Struktura (wykonanie w % w dochodach wykonanych ogółem budżetu Miasta Biłgoraj) 6=4/64 361 894

2

Pozostałe dochody własne, w tym:

1

33 302 424,00

34 395 181,00

15 372 859,00 14 925 231,00 447 628,00 12 160 346,00 62 614,00 10 459 611,00 52 815,00 704 816,00 4 487,00 107 574,00 768 429,00 1 495 013,00 142 619,00 16 964,00 365 643,00 43 403,00 93 607,00 70 413,00 649 658,00 112 706,00

103,28%

101,98% 101,70% 111,91% 105,97% 104,36% 105,65% 86,58% 95,25% 99,71% 119,53% 123,94% 101,36% 101,87% 84,82% 117,95% 96,45% 104,01% 117,36% 92,81% 102,46%

53,44%

23,89% 23,19% 0,70% 18,89% 0,10% 16,25% 0,08% 1,10% 0,01% 0,17% 1,19% 2,32% 0,22% 0,03% 0,57% 0,07% 0,15% 0,11% 1,01% 0,18%

2

Udział w podatkach 15 075 stanowiących dochód budżetu 035,00 państwa, w tym: podatek dochodowy od osób 14 675 fizycznych 035,00 podatek dochodowy od osób 400 000,00 prawnych Podatki stanowiące dochód 11 475 budżetu gminy, w tym: 500,00 karta podatkowa podatek od nieruchomości podatek rolny podatek od transportowych podatek leśny podatek od spadków i darowizn środków 60 000,00 9 900 000,00 61 000,00 740 000,00 4 500,00 90 000,00

3

podatek od czynności 620 000,00 cywilnoprawnych Opłaty stanowiące dochód 1 475 budżetu gminy, w tym: 000,00 opłata targowa opłata od posiadania psów opłata adiacencka opłata planistyczna opłata za korzystanie ze środowiska opłata za udostępnienie miejsca do pochówku opłata skarbowa opłata za zajęcie pasa drogowego 140 000,00 20 000,00 310 000,00 45 000,00 90 000,00 60 000,00 700 000,00 110 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?7?

Poz. 2552

4

5

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych dochodów, a także odsetki od depozytów Dochody z majątku Miasta Biłgoraj, w tym: zarząd i użytkowanie wieczyste najem i dzierżawa nieruchomości

0,00 4 268 000,00 477 000,00 2 040 000,00 1 750 000,00

102 885,00

0,16%

4 078 997,00 460 013,00 2 085 706,00 1 527 557,00 5 721,00 494 043,00 44 006,00 175 764,00 11 554,00 359 249,00 83 935,00 16 530,00

95,57% 96,44% 102,24% 87,29% 572,10% 80,99% 125,73% 103,70% 144,43% 192,74%

6,34% 0,71% 3,24% 2,37% 0,01% 0,77% 0,07% 0,27% 0,02% 0,56% 0,13% 0,03%

6 7 8 9 10 11 12

sprzedaż składników majątkowych przekształcenie użytkowania 1 000,00 wieczystego Opłata za zezwolenia na 610 000,00 sprzedaż alkoholu Opłaty za przebywanie dzieci 35 000,00 w żłobku Wpływy z usług (usługi 169 500,00 opiekuńcze, noclegownia,) Mandaty Pozostałe dochody Wpłata nadwyżki środków obrotowych dochodów własnych Odliczony podatek VAT 8 000,00 186 389,00 0,00 0,00

Omówienie tabeli Nr 3: Pod pojęciem ?pozostałe dochody własne? zostały ujęte wszystkie dochody, przede wszystkim podatkowe, budżetu Miasta Biłgoraj nie wymienione w pozycjach od 2 do 8 Tabeli Nr 2 . Dochody te w powyższej tabeli zostały przedstawione bez podziału na poszczególne jednostki realizujące budżet. AD. 1 Miasto Biłgoraj posiada udziały procentowe (określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa (w 2011 r.: od osób fizycznych ? 37,12% podatku od podatników zamieszkałych na obszarze Miasta Biłgoraj, od osób prawnych ? 6,71% podatku od podatników posiadających siedzibę na obszarze Miasta Biłgoraj). Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalany jest w oparciu o informację przekazywaną przez Ministra Finansów. Na jego wykonanie gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Na przestrzeni lat 2005-2008 wykonanie tego podatku każdorazowo było wyższe od prognozy ministerialnej ? co związane było z okresem stałego wzrostu gospodarczego, wzrostu zatrudnienia i rosnących wynagrodzeń. W latach 2009-2010 nastąpiło znaczne zmniejszenie dochodów, natomiast w roku 2011 znaczący wzrost. Szczegóły kształtowania się dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2004-2011 zostały przedstawione na wykresie poniżej:

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?8?

Poz. 2552

Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ustalany jest przede wszystkim w oparciu o wykonanie w latach ubiegłych przy uwzględnieniu spodziewanego wzrostu gospodarczego oraz dostępnych informacji o sytuacji finansowej i zamiarach inwestycyjnych podatników mających siedzibę na terenie Miasta. Również na dochody z tego tytułu gmina nie ma bezpośredniego wpływu ? stąd bardzo trudno było je realnie oszacować, a szczególnie w ostatnich latach. W tym miejscu można wskazać, że udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2007 r. wyniosły 1 515 000 zł, w 2008 r. ? 925 000 zł, w 2009 r. ? 582 000 zł, w 2010 r. ? 588 000 zł zaś w 2011 r. ?jedynie? 448 000 zł. AD. 2 Podatki wymienione w tym punkcie w całości stanowią dochód budżetu gminy. W planie finansowym podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych oraz od czynności cywilnoprawnych występują w dwóch różnych rozdziałach, tj. 75615 ? od osób prawnych oraz w 75616 ? od osób fizycznych. Ze względu na ich jednolity charakter oraz konieczność przejrzystego i całościowego opisania zostaną one ujęte łącznie, zarówno w zakresie planu jak i jego wykonania. Podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn i podatek od czynności cywilnoprawnych pobierane są przez Urzędy Skarbowe ? gmina nie ma żadnego wpływu na ich wysokość. Plany dochodów z tych tytułów prognozowane są głównie na podstawie wykonania w latach poprzednich. Odnosząc się do wykonania podatków lokalnych, należy stwierdzić, że zostały one zrealizowane prawidłowo. Wyższe niż zakładano wykonanie podatku od nieruchomości, w stosunku do planu, (pomimo obowiązywania takich samych stawek podatkowych od 2008 r.) jest wynikiem zwiększającej się liczby podatników (sklepy wielkopowierzchniowe), aktualizacji wymiaru tego podatku będącego skutkiem dokonanej modernizacji ewidencji gruntów i budynków przez Starostę Biłgorajskiego, a także prowadzonej egzekucji. Wykonanie pozostałych podatków jest w zasadzie porównywalne do wykonania w roku 2010 i niższe niż w bardzo korzystnym dla budżetu Miasta roku 2008 ? np. wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych w 2008 r. wynosiło 1 646 000 zł. Należy uznać, że jest to z całą pewnością efekt trwającego od 2009 r. ?kryzysu? ? przede wszystkim znacząco zmniejszył się obrót nieruchomościami oraz znacząco zmalała liczba ustanowionych hipotek w wyniku zmniejszającej się liczby udzielanych kredytów mieszkaniowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?9?

Poz. 2552

AD. 3 Opłaty ujęte w tym punkcie w całości stanowią dochody budżetu Miasta. Ich wysokość ustalana jest przez Radę Miasta, bądź też przez ustawodawcę (np. opłata skarbowa). Opłata planistyczna pobierana jest na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i związana jest z uchwaleniem lub zmiana planu miejscowego. W konsekwencji tych faktów, jeśli wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel ją zbywa to jest obowiązany do wniesienia opłaty planistycznej. Dochody z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego realizowane są przez Miejską Służbę Drogową. Są one związane z faktem umieszczenia w pasach dróg gminnych wielu urządzeń w latach wcześniejszych. Konsekwencją jest obowiązek ponoszenia corocznych opłat przez właścicieli tych urządzeń. Opłata za korzystanie ze środowiska pobierana jest za różne formy korzystania z tegoż środowiska i w całości musi zostać przeznaczona na wydatki związane z jego ochroną. Znaczącą pozycję dochodów w 2011 r. stanowiła opłata adiacencka, która jest ściśle związana z ilością i rodzajem wykonywanych inwestycji ? obowiązek jej wniesienia powstaje w wyniku zwiększenia wartości działek. Dochody z tytułu wszystkich pozostałych opłat stanowiących dochody budżetu gminy zrealizowane zostały prawidłowo. AD. 4 Odsetki za nieterminowe wpłaty podatków, opłat i innych dochodów, a także odsetek od depozytów wykonanie uzależnione jest od terminów, w jakich zobowiązani regulują swoje należności na rzecz budżetu Miasta Biłgoraj. AD. 5 Dochody z majątku Miasta Biłgoraj obejmują dochody, które uzyskiwane są w związku z różnymi formami dysponowania i zarządzania majątkiem trwałym stanowiącym własność Miasta Biłgoraj. Dochody z tego tytułu w części dotyczącej sprzedaży i przekształcenia użytkowania wieczystego, są nieporównywalne rok do roku ? wiele zależy od decyzji Rady Miasta oraz ilości wniosków składanych przez zainteresowanych. Dochody z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego wnoszone są, zgodnie z właściwymi przepisami, do 31 marca. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy dotyczą garaży, gruntów, lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych. Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych w 2011 r. w całości wpłacane były do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, które to wykonuje wszystkie czynności związane z ewidencją czynszów i opłat za media najemców zasobu mieszkaniowego Miasta Biłgoraj. Sprzedaż nieruchomych składników majątkowych Miasta Biłgoraj odbywa się zgodnie z uchwałą Rady Miasta Biłgoraj (głównie są to lokale mieszkalne stanowiące zasób mieszkaniowy Miasta). AD. 6 Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu pobierana jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i w całości przeznaczana jest na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Wykonanie uzależnione jest od ilości wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu. AD. 7 Opłaty za przebywanie dzieci w żłobku ustalane są przez Radę Miasta Biłgoraj. Wykonanie dochodów z tego tytułu uzależnione jest od liczby dzieci uczęszczających. AD. 8 Wpływy z usług ? pod tą pozycją zostały ujęte dochody, jakie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje tytułem częściowej odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych oraz jako odpłatność za pobyt w noclegowni (kwota odpłatności ponoszona przez podopiecznych uzależniona jest od wysokości posiadanego dochodu). Odpłatne usługi są również świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji ? wypożyczalnia sprzętu sportowego oraz organizacja imprez. AD. 9 Mandaty są nakładane przez Straż Miejską i w całości stanowią dochód budżetu Miasta. AD. 10 W tej pozycji ujęte są wszystkie dochody nie wymienione w odrębnych pozycjach w omawianej tabeli, a w szczególności rozliczenia dotacji z lat wcześniejszych, procentowy udział w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań zleconych, dochody ze sprzedaży ruchomości. AD. 11 Pozycja wpłata nadwyżki środków obrotowych dochodów własnych jest wynikiem utworzenia przy jednostkach budżetowych działających w oparciu o ustawę o systemie oświaty wyodrębnionych rachunków dochodów. Zgodnie z właściwymi przepisami saldo, jakie pozostało na poszczególnych rachunkach bankowych jest wpłacane do budżetu.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 10 ?

Poz. 2552

AD. 12 Począwszy od 2009 r. rozpoczęliśmy dokonywanie odliczenia podatku VAT w przypadkach, gdy zakupy są związane z dokonywaną sprzedażą (zgodnie z właściwymi przepisami w tym zakresie). Należy wskazać, że Miasto Biłgoraj, korzystając z przysługujących podatnikowi tego podatku praw, dokonuje stosownych korekt aż do okresu przedawnienia.

Kolumna 6 omawianej tabeli ukazuje procentowy udział (faktyczne ich znaczenie) poszczególnych pozycji dochodów (wykonanych) w wykonanych dochodach budżetu Miasta Biłgoraj ogółem. Informacje uzupełniające: Po uchwaleniu budżetu Miasta Biłgoraj na 2011 rok zostały ustalone dochody realizowane przez poszczególne jednostki. W zasadzie ok. 100% dochodów budżetu Miasta Biłgoraj ogółem, realizowanych jest przez Urząd Miasta. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej gromadzi dochody z tytułu częściowej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze oraz za pobyt w noclegowni. Żłobek pobiera opłatę za przebywanie dzieci. Dochody otrzymywane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji związane są z wynajmem hali sportowo widowiskowej oraz innych pomieszczeń, natomiast Miejska Służba Drogowa pobiera opłaty za zajęcie pasa drogowego. Tabela Nr 4 Skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień w trybie uchwał Rady Miasta Biłgoraj oraz skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta Biłgoraj na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta Biłgoraj do 31 grudnia 2011 r. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez Rozłożenie ulg i zwolnień na raty, Umorzenie zaległości ustawowych) odroczenie podatkowych terminu płatności

5 6 7

Plan po zmianach Wykonani Lp. Wyszczególnien na 31 e ie grudnia kwotowe 2011 r.

1 2 3

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

4

1 2 3 4

Podatek rolny Podatek od nieruchomości Podatek leśny Podatek od środków transportowych

61 000,00 52 815,00 9 900 000,00 4 500,00 740 000,00 10 459 611,00 4 487,00

26 147,00 3 127 495,00 0,00 461 759,00 338,00 4 400,00

144,00 165 019,00 0,00 1 548,00 27 103,00 0,00 0,00

704 588 515,00 816,00

Razem

10 705 500,00

11 221 729,00

3 742 157,00

466 497,00

166 711,00

27 103,00

Omówienie Tabeli Nr 4: Tabela Nr 4 przedstawia skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień w trybie uchwał Rady Miasta Biłgoraj oraz skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta Biłgoraj na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa Kolumna Nr 3 przedstawia wykonanie kwotowe podatków na 31 grudnia 2011 r. Kolumna Nr 4 przedstawia kwotowe skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy (od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) - dodatkowa kwota, jaka byłaby należnością budżetu Miasta Biłgoraj gdyby zostały uchwalone maksymalne stawki podatkowe dopuszczone prawem. Kolumna Nr 5 ? przedstawia kwotowo udzielone ulgi na podstawie uchwały Nr XI/85/07 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku leśnego (ulgi dotyczą przede wszystkim nieruchomości Gminy Miasto Biłgoraj) oraz uchwały Nr XL/335/09 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 11 ?

Poz. 2552

podatku od nieruchomości w związku z nową inwestycją i utworzeniem nowych miejsc pracy w wyniku nowej inwestycji (ulga dotyczy przedsiębiorców). Kolumna Nr 6 i 7 przedstawia kwoty udzielonych przez Burmistrza Miasta Biłgoraj umorzeń i innych ulg zastosowanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa. Tabela Nr 5 Informacja o stanie należności i zaległości budżetu Miasta Biłgoraj na 31 grudnia 2011 r.

Saldo początkowe (zaległości) na 1 stycznia 2011 r. (zł) 1 1 Podatek nieruchomości od 2 668 391,01 332 129,65 336 261,36 48 575,28 0,00 48 575,28 3 445,47 40,00 3 405,47 43,83 0,00 6 025,01 472 953,37 4 937,18 109 878,75 1 293,55 356 843,89 35 447,39 4 074,03 561,16 Dochody wykonane na 31 grudnia 2011 r. (zł) 4 10 458 307,89 7 509 121,85 2 949 186,04 704 816,09 220 531,00 484 285,09 54 124,88 508,00 53 616,88 4 486,52 142 618,50 11 554,01 1 968 910,07 124 831,23 519 469,71 13 038,39 1 311 570,74 365 643,11 43 402,50 5 720,93 Procentowe wykonanie (dochody wykonane/należn ości) % 5=4/3 Saldo zaległości na 31 grudnia 2011 r. (zł) 6 94% 591 448,81 97% 232 725,27 88% 358 723,54 94% 101% 91% 105% 96% 105% 97% 100% 66% 56 669,81 0,00 56 669,81 1 915,89 20,00 1 895,89 308,82 0,00 6 071,00

Lp.

Tytuł podatku / opłaty

Należności 2011 roku (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) (zł) 3 11 085 430,45 7 741 794,77 3 343 635,68 749 618,60 219 142,00 530 476,60 51 421,16 528,00 50 893,16 4 646,21 142 618,50 17 625,01 2 594 858,68 128 592,28 639 190,26 13 987,39 1 813 088,75 463 383,95 48 317,03 6 236,07

1.1 Osoby prawne 1.2 Osoby fizyczne 2 Podatek od środków transportowych

2.1 Osoby prawne 2.2 Osoby fizyczne 3 Podatek rolny

3.1 Osoby prawne 3.2 Osoby fizyczne 4 5 6 7 Podatek leśny Opłata targowa Mandaty kredytowe Dzierżawa i najem

76% 486 146,74 97% 3 861,04

7.1 Gruntów 7.2 Lokali użytkowych 7.3 Garaże 7.4 8 9 10 Czynsze mieszkaniowe Opłata adiacencka Opłata planistyczna Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo

81% 111 913,92 93% 949,00

72% 369 422,78 79% 90% 92% 76 653,09 4 914,53 515,14

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 12 ?

Poz. 2552

własności

11 12

Opłata od posiadania psów Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Opłata udostępnienie miejsca pochówku Wieczyste użytkowanie Opłata za zarząd za do

0,00 0,00

16 959,00 494 042,94

16 963,80 494 042,94

100% 100%

0,00 0,00

13

47,93

76 046,19

70 413,06

93%

47,93

14 15

30 540,40 184,78

480 632,06 17 052,01

442 961,42 17 052,01

92% 100%

38 296,23 0,00

RAZEM

1 270 289,66

16 248 887,86

14 801 017,73

91%

1 262 987,99

Omówienie Tabeli Nr 5 Tabela Nr 5 przedstawia stan należności roku 2011 i zaległości budżetu Miasta Biłgoraj na 31 grudnia 2011 r.z tytułu podatków i opłat oraz dochodów z majątku gminy pobieranych przez Urząd Miasta Biłgoraj. W kolumnie Nr 6 wykazane są kwoty stanowiące zaległości wobec budżetu Miasta z poszczególnych tytułów na dzień 31 grudnia 2011 r. Kolumna Nr 5 wskazuje procentowe wykonanie należności (obejmujących również saldo zaległości z lat poprzednich) w 2011 r. AD. 1 W stosunku do zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na bieżąco podejmowane są czynności egzekucyjne. Dokonując oceny stanu faktycznego należy podkreślić, że na większość spraw jest na etapie postępowania komorniczego, częstokroć trwającego kilka miesięcy (brak jest informacji z Urzędu Skarbowego o umorzeniu postępowania, brak też jest wpłat zaległości). Nie mniej jednak wiele spraw wymaga indywidualnego "podejścia?. Często brak jest majątku dłużników, są duże trudności z ustaleniem miejsca pobytu zobowiązanych (wyjazdy za granicę), śmierć bez formalnie ustalonego kręgu spadkobierców ? w takich sytuacjach szukana jest możliwość orzeczenia o odpowiedzialności osób trzecich lub ujawnieniem majątku, z którego mogłaby być prowadzona egzekucja.Wciąż również powiększa się grono podatników uciążliwie nie wykonujących swoich zobowiązań wobec budżetu Miasta Biłgoraj, a także podatników "kredytujących się? należnościami budżetowymi. W przypadku osób prawnych zaległości wynikają często z opóźnienia jedno lub dwu miesięcznego w regulowaniu należności. Wobec wszystkich dłużników są podejmowane stałe, systematyczne działania egzekucyjne. AD. 2 W części dotyczącej osób prawnych brak jest zaległości, natomiast wobec zaległości od osób fizycznych są podejmowane czynności egzekucyjne. Należy wskazać, że istnieją duże problemy z terminowym wyegzekwowaniem obowiązku składania deklaracji na podatek od środków transportowych. W celu ustalenia prawidłowego przypisu na 2011 rok na bieżąco była analizowana informacja z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, wysłane są upomnienia, wystawiane wezwania do złożenia deklaracji oraz postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania podatkowego, wystawiane decyzje w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Omawiając zaległości z tytułu podatku od środków transportowych należy podkreślić, że ta sfera działalności gospodarczej wciąż bardzo dotkliwie ponosi skutki kryzysu finansowego?. AD. 7 i Ad. 14 Zaległości z tytułu dzierżawy i najmu oraz z tytułu użytkowania wieczystego egzekwowane są w trybie egzekucji sądowej. Należy podkreślić, że w zasadzie w stosunku do wszystkich dłużników zostały podjęte działania w celu uzyskania sądowych nakazów zapłaty. Niestety, również w tych przypadkach stałą praktyką jest dokonywanie płatności z opóźnieniem 1 lub 2 miesięcznym. Oczywiście w takiej sytuacji naliczane i pobierane są odsetki za zwłokę.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 13 ?

Poz. 2552

Szczególne problemy występują z zaległościami z tytułu czynszów mieszkaniowych oraz odpłatności za media, które to są dochodami bardzo trudnymi do wyegzekwowania. Gmina ma obowiązek ponoszenia kosztów za swoich najemców, a w przypadku gdy nie płacą, do eksmisji ? przy jednoczesnym zapewnieniu lokalu socjalnego. Najczęściej jakakolwiek egzekucja jest bezskuteczna. Należy również wskazać, że sporą pozycję zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych (83 tys. zł) stanowi roszczenie Miasta w stosunku do spółki, w której trwa postępowanie likwidacyjne. Dokonując podsumowania stanu zaległości należy podkreślić, że są one na bieżąco monitorowane. Również systematycznie podejmowane są czynności mające na celu ich wyegzekwowanie. Należy także raz jeszcze podkreślić, iż istnieje praktyka, szczególnie często mająca miejsce w roku ubiegłym jak i w bieżącym, dokonywania wpłat z opóźnieniem ? bez wątpienia powodem tego jest nie najlepszą sytuacja gospodarcza kraju, a co za tym idzie pogorszenie sytuacji finansowej gospodarstw domowych. Tabela nr 6 Przychody budżetu Miasta Biłgoraj

Plan po Wykonanie kwotowe Wykonanie zmianach na 31 planu na 31 grudnia procentowe planu na grudnia 2011 r. 2011 r, 31 grudnia 2011 r. 2 10 022 903,00 10 022 903,00 667 045,00 667 045,00 3 7 900 000,00 7 900 000,00 667 045,00 667 045,00 4 78,82% 78,82% 100,00% 100,00%

Lp.

Wyszczególnienie 1

1

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 2011 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

2

Nadwyżki z lat ubiegłych, w tym: wolne środki za 2010 r.

Razem

Omówienie tabeli Nr 6:

10 689 948,00

8 567 045,00

80,14%

Tabela Nr 6 przedstawia plan przychodów po zmianach ustalony na dzień 31 grudnia 2011 r., ich wykonanie kwotowe oraz wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu po zmianach. AD. 1 W 2011 r., dla zbilansowania budżetu konieczne było zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego 2011 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ?jedynie? w wysokości 7 900 000 zł, zamiast planowanej kwoty 10 022 903 zł. Kredyt został udzielony przez Bank PKO BP SA Oddział w Zamościu. AD. 2 Wolne środki z roku 2010 zostały potraktowane jako przychody roku 2011 i zostały przeznaczone, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, na pokrycie deficytu (występującego w budżecie w momencie ujmowania tej pozycji w przychodach). Stąd też wykonanie wynosi 100%. Szczegółowe dane o planie dochodów i ich wykonaniu w podziale na jednostki realizujące budżet Miasta Biłgoraj oraz na grupy dochodów zawarte są w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania. 3. Analiza wydatków i rozchodów budżetu Miasta Biłgoraj na 31 grudnia 2011 r. Uwaga: Szczegółowe dane o planie wydatków i ich wykonaniu w podziale na jednostki realizujące budżet Miasta Biłgoraj oraz na grupy wydatków zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Tabela nr 7 Zestawienie wydatków według jednostek budżetowych realizujących budżet Miasta Biłgoraj

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 14 ?

Poz. 2552

Lp.

Jednostka budżetowa

Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r. 2 28 549 652,00

Wykonanie kwotowe na 31 grudnia 2011 r. 3 26 574 063,28

Zobowiązani Wykonanie Struktura wydatków a na 31 procentowe na wykonanych jednostki grudnia 2011 31 grudnia w wydatkach wykonanych r. 2011 r. ogółem 4 2 580 075,26 749 223,15 1 830 852,11 60 933,73 105 638,33 41 826,96 2 149 452,24 50 004,30 234 707,92 137 335,94 451 921,36 195 524,79 178 143,46 127 405,93 400 697,72 95 428,99 247 987,94 30 293,89 5 93,08% 6 42,49%

1

1 Urząd Miasta Biłgoraj (z wyjątkiem Referatu Obsługi Oświaty), w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe

2 3 4 5 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)

Miejska Drogowa

Służba

17 969 16 648 258,00 143,17 10 580 9 925 920,11 394,00 1 106 1 096 935,79 800,00 10 074 9 787 333,99 532,00 1 291 1 288 159,50 100,00 24 008 777,00 491 200,00 2 648 997,00 1 519 058,00 5 045 790,00 2 055 000,00 1 845 512,00 1 323 857,00 4 427 235,00 1 248 072,00 2 956 463,00 447 593,00 23 797 990,15 478 346,30 2 610 613,17 1 501 204,83 5 008 498,90 2 045 408,98 1 839 117,31 1 320 061,41 4 416 005,19 1 230 488,68 2 931 111,17 417 134,21

92,65% 93,81% 99,11% 97,15% 99,77% 99,12% 97,38% 98,55% 98,82% 99,26% 99,53% 99,65% 99,71% 99,75% 98,59% 99,14% 93,19%

26,62% 15,87% 1,75% 15,65% 2,06% 38,05% 0,76% 4,17% 2,40% 8,01% 3,27% 2,94% 2,11% 7,06% 1,97% 4,69% 0,67%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek i Rekreacji Sportu

Placówki oświatowowychowawcze, w tym: Referat Obsługi Finansowej Oświaty Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 2 Miejski Zespół Szkół Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr 2 Przedszkole Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 4 Szkoła Podstawowa Nr 5 Żłobek Nr 1

Razem:

65 030 861,00

62 544 482,71

4 937 926,52

96,18%

100,00%

Omówienie Tabeli Nr 7:

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 15 ?

Poz. 2552

AD. 1 Urząd Miasta Biłgoraj - wydatki objęte planem finansowym Urzędu Miasta zostały podzielone na dwie pozycje: bieżące oraz majątkowe. Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Miasta Biłgoraj na 2011 r. w około 99% realizowane są przez Urząd Miasta Biłgoraj. Ich szczegółowa analiza zostanie przedstawiona w Tabeli Nr 11. Wydatki w ciągu 2011 r. zrealizowane zostały bez większych zakłóceń (zarówno bieżące jak i majątkowe). Można przyjąć, że w ramach posiadanych środków, przy uwzględnieniu zasad racjonalnej i oszczędnej gospodarki finansowej obowiązkowe zadania własne gminy były realizowane prawidłowo. W planie finansowym Urzędu Miasta umieszczone zostały wszystkie wydatki budżetowe nie ujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych, w tym również dotacje udzielane z budżetu Miasta Biłgoraj, wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego oraz wydatki związane z realizacją porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Należy wskazać, że wydatki bieżące dokonywane były w miarę potrzeb (z wyjątkiem wydatków mających charakter ?sztywny?) ? w związku z tym niższe niż planowane wykonanie w poszczególnych pozycjach planu nie stanowi nieprawidłowości. Pracownicy Urzędu Miasta Biłgoraj analizowali konieczność ich wydatkowania i przedstawiali do akceptacji Burmistrzowi Miasta. Poniżej zostanie przedstawiona informacja z wykonania wydatków w podziale na referaty i stanowiska pracy merytoryczne wyodrębnione regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta Biłgoraj. 1. Referat finansowy (FN) ? w jego zakresie pozostają głównie wydatki związane z kosztami egzekucji, różnymi opłatami i składkami, ubezpieczeniami, prowizją za opłatę skarbową. Ponadto, w oparciu o dane uzyskiwane z referatu organizacyjnego (służba pracownicza) wypłacane są wynagrodzenia oraz odprowadzane składki i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wszystkie wydatki zostały zrealizowane prawidłowo i w miarę potrzeb. Ponadto FN dokonuje wydatkowania wszystkich dotacji ujętych w planie finansowym Urzędu Miasta Biłgoraj. 2. Referat gospodarki przestrzennej, terenami i rolnictwa (PTR) ? zajmuje się szeroko pojętą gospodarką nieruchomościami Gminy Miasto Biłgoraj. W zakresie wydatków największe pozycję stanowią odszkodowania za nabywane grunty, środki przeznaczone na wykup nieruchomości pod inwestycje miejskie oraz środki przeznaczone na sporządzanie operatów szacunkowych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 3. Referat gospodarki komunalnej i inwestycji (GKI) - zajmujący się największym rzeczowym obszarem realizacji zadań własnych gminy, począwszy do utrzymania cmentarzy, zieleni i parków miejskich, poprzez gospodarkę zasobem mieszkaniowym gminy, a skończywszy na dużych inwestycjach w infrastrukturę miejską. Również w tym wypadku wydatki zrealizowane zostały zgodnie z założeniami i w miarę potrzeb. 4. Referat organizacyjno ? administracyjny i służby pracowniczej (OR) ? do jego zadań należy szeroko pojęta organizacja pracy Urzędu Miasta Biłgoraj oraz utrzymanie obiektów. W zasadzie wszystkie zadania wykonane zostały prawidłowo. 5. Straż Miejska (SM) ? wydatki dotyczą w zasadzie jedynie wynagrodzeń oraz środków na utrzymanie posiadanego samochodu służbowego. 6. Stanowisko pracy ds. kultury i współpracy zagranicznej (KZ) oraz stanowisko pracy ds. społecznych i kultury fizycznej (SKF) ? większość wydatków realizowanych jest w trybie udzielania dotacji w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie (stowarzyszeniom i fundacjom kulturalnym i sportowym). KZ ponosi również wydatki związane z promocją Miasta Biłgoraj oraz organizowaniem współpracy z miastami partnerskimi. Wszystkie wydatki zrealizowane zostały zgodnie z przyjętym harmonogramem i w miarę potrzeb. 7. Stanowisko pracy ds. oświaty i wychowania (OW) ? w zakresie jego działania pozostają sprawy organizacyjne i nadzór nad placówkami oświatowymi. Wydatki zostały wykonane w niezbędnym zakresie. 8. Referat obsługi finansowej oświaty (OFO) - w jego zakresie pozostaje obsługa ekonomiczno-finansowa placówek oświatowych Miasta Biłgoraj oraz żłobka. Dla pełnego zobrazowania, jaka część budżetu przeznaczana jest na szeroko pojętą oświatę w omawianej tabeli wydatki przeznaczane na wynagrodzenia osobowe tegoż referatu zostały wyodrębnione z planu finansowego Urzędu Miasta Biłgoraj i zaprezentowane w pkt 5a,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 16 ?

Poz. 2552

9. Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej (MIOC) ? zajmuje się zadaniami zleconymi z zakresu obronności oraz zarządzaniem kryzysowym. W zasadzie, poza wynagrodzeniami, brak jest większych kwot wydatków. W zakresie właściwości MIOC leży również udzielanie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne i Ekologiczne. 10. Urząd Stanu Cywilnego ? wydatki (w zasadzie tylko osobowe) wykonane zostały prawidłowo. Analizując wydatki bieżące ponoszone z planu finansowego Urzędu Miasta Biłgoraj należy wskazać, że w zasadzie, mając na uwadze kwotowe wykonanie planu, zostały one wykonane prawidłowo. Na dzień 31 grudnia 2011 r. pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 43 109 zł, rezerwa oświatowa w kwocie 37 313 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 r. Urząd Miasta Biłgoraj posiadał 2 630 079,56 zł zobowiązań (w całości niewymagalnych). Dotyczyły one przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok, pochodnych od wynagrodzeń płatnych do 5 stycznia 2012 r., zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 stycznia 2012 r., a także zapłaty za wykonanie roboty budowlane związane z realizacja zadania pn:? Rozbudowa i przebudowa Biłgorajskiego Centrum Kultury w Biłgoraju?. AD. 2 Miejska Służba Drogowa ? na dzień 31 grudnia 2011 r.

plan finansowy Miejskiej Służby Drogowej w Biłgoraju wykonany został prawidłowo i zgodnie z bieżącymi potrzebami. W zasadzie brak jest odstępstw od założonego planu. Wszystkie zadania były realizowane w zadowalającym stopniu, oczywiście z uwzględnieniem wysokości środków, jakie jednostka miała do dyspozycji. Do zadań Miejskiej Służby Drogowej należy w szczególności szeroko rozumiane administrowanie, zarządzanie i bieżące utrzymanie dróg gminnych i ciągów pieszo jezdnych na terenie Miasta Biłgoraj. Na dzień 31 grudnia 2011 r. Miejska Służba Drogowa nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok, pochodnych od wynagrodzeń płatnych do 5 stycznia 2012 r. oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 stycznia 2012 r. AD. 3 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ? wykonuje zadania własne oraz zlecone z zakresu pomocy społecznej, a także realizuje część zadań dotyczących przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii przewidzianych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W 2011 roku plan finansowy wykonany został prawidłowo. MOPS w Biłgoraju w ramach swoich kompetencji wykonuje zadania własne gminy (m.in. zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe, specjalistyczne usługi opiekuńcze) oraz zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (zasiłki okresowe, pomoc państwa w zakresie dożywiania). Oprócz środków przeznaczanych na ściśle rozumianą pomoc społeczną dużą część wydatków MOPS stanowią koszty utrzymania ośrodka (istnieje zależność między ilością wykonywanych zadań a liczbą etatów i wysokością kosztów rzeczowych). Przy prezentowaniu pomocy społecznej udzielanej przez MOPS należy zaznaczyć, że jest ona dokonywana w oparciu o kryteria ustawowe. W związku z tym zdarzają się wypadki odmowy jej udzielenia. Ponadto przesłanką odmowy jest również brak współpracy przez podopiecznych. Do najważniejszych wykonywanych zadań przez MOPS w 2011 r. należy zaliczyć: 1. realizowanie programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?, 2. kwalifikowanie podopiecznych do umieszczenia w Domach Pomocy Społecznej, 3. udzielanie zasiłków i pomocy w naturze (pokrycie kosztów zakupu art. żywnościowych, obuwia, art. szkolnych, pokrycie kosztów energii), 4. przyznawanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, 5. udzielenie świadczeń rodzinnych i wypłacanie zaliczki alimentacyjnej,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 17 ?

Poz. 2552

6. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uprawnione do tego świadczenia osoby, Ponadto MOPS w Biłgoraju prowadzi również noclegownię ?Samarytanin? udzielając schronienia bezdomnym mężczyznom, od kliku lat realizuje Program Grupy Wsparcia ?Mamy Wyjście?, a także program dofinansowywane ze środków z budżetu UE pn: ?Czas na zmianę. Podniesienie atrakcyjności zawodowej i społecznej niepracujących mieszkańców Biłgoraja?. Na dzień 31 grudnia 2011 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok, pochodnych od wynagrodzeń płatnych do 5 stycznia 2012 r. oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 stycznia 2012 r. AD. 4 Ośrodek Sportu i Rekreacji ? na dzień 31 grudnia 2011 r. plan finansowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Biłgoraju wykonany został prawidłowo i zgodnie z bieżącymi potrzebami. W zasadzie brak jest odstępstw od założonego planu. Wszystkie zadania były realizowane w zadowalającym stopniu, oczywiście z uwzględnieniem wysokości środków, jakie jednostka miała do dyspozycji. OSiR w Biłgoraju jest jednostką budżetową realizującą obowiązkowe zadania własne Miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu. W ciągu 2011 roku OSiR wykonywał swoje zadania statutowe organizując m. in. 1. Biłgorajską Ligę Siatkówki, 2. Biłgorajską Ligę Osiedlową w Piłce Nożnej, 3. Igrzyska Szkolnego Związku Sportowego organizowane na stadionie OSiR, 4. Bal Sportowca Biłgoraja roku 2010, 5. kilkadziesiąt meczy szkółki piłkarskiej OSiR, OSiR wydatkował na realizację umów zlecenia z instruktorami i trenerami różnych dyscyplin sportowych ponad 78 700 zł, dokonał zakupów wyposażenia dla zespołów sportowych za ponad 10 600 zł i wyposażenia obiektów sportowych za ponad 150 000 zł. Natomiast organizacja imprez i zawodów sportowych kosztowała w 2011 r. ponad 57 000 zł. Do najważniejszych rzeczowych wydatków związanych z utrzymaniem drużyn szkółki piłkarskiej należy zaliczyć: koszty przejazdów na mecze, zakupy sprzętu sportowego, napoje, wyżywienie oraz ubezpieczenie zawodników.

Ze środków OSiR finansowano również przygotowanie obiektów sportowych do zawodów oraz zalewu miejskiego do sezonu letniego. Na dzień 31 grudnia 2011 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne dotyczyły głównie pochodnych od wynagrodzeń płatnych do 5 stycznia 2012 r. oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 stycznia 2012 r. AD. 5 Placówki oświatowe ? w tej pozycji zostały zebrane informacje o wydatkach jednostek budżetowych Miasta Biłgoraj związanych z szeroko pojętym systemem oświaty, łącznie z jednostką obsługi finansowoksięgowej (OFO) oraz zakładem opieki zdrowotnej ? żłobkiem. W związku z faktem, iż plany finansowe, na dzień 31 grudnia 2011 roku zostały wykonane prawidłowo oraz biorąc pod uwagę, że w każdej z tych jednostek wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią największą część planów finansowych nie będą one omawiane oddzielnie. Na dzień 31 grudnia 2011 r. wszystkie jednostki nie posiadały zobowiązań wymagalnych. Natomiast zobowiązania niewymagalne dotyczyły przede wszystkim pochodnych od wynagrodzeń płatnych do 5 stycznia 2012 r. oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 stycznia 2012 r. Jako zobowiązania niewymagalne zostały również ujęte dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2011 płatne do końca marca 2012 r. Dokonując analizy wydatków budżetu Miasta Biłgoraj ponoszonych na szeroko pojętą oświatę (jednostki subwencjonowane, przedszkola publiczne i niepubliczne, żłobek, jednostka obsługi ekonomicznoadministracyjnej) należy wskazać, że wydatki bieżące rosną w sposób niewspółmierny do dochodów, a w szczególności do subwencji ogólnej w części oświatowej. Poniżej zostały przedstawione szczegóły i porównanie lat 2008 - 2011. Tabela Nr 8

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 18 ?

Poz. 2552

Dochody i wydatki bieżące w szeroko rozumianej oświacie w latach 2008 - 2011.

Różnica w porównaniu roku 2008 i 2011 5=4-1

Rok 2008 1 Wydatki wykonane (wg planów finansowych jednostek budżetowych) Wypłacona dotacja dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż jst

Rok 2009 2

Rok 2010 3

Rok 2011 4

Wydatki

19 110 20 819 22 604 23 797 184,00 481,00 418,00 990,00 193 185 608 1 425 114,00 927,00 833,00 538,00 19 303 21 005 23 213 25 223 298,00 408,00 251,00 528,00 4 687 806,00 1 232 424,00 5 920 230,00

Razem

Dochody

Subwencja ogólna (część oświatowa) Wpłata nadwyżki środków obrotowych 12 337 13 210 13 837 15 398 273,00 977,00 558,00 833,00 159 237 258 83 630,00 400,00 705,00 935,00 12 496 13 448 14 096 15 482 903,00 377,00 263,00 768,00 3 061 560,00 -75 695,00 2 985 865,00

Razem

Różnica /dochody-wydatki/ w danym roku -7 557 -9 116 -9 740 -6 806 (pokryta ze środków własnych budżetu 031,0 988,0 760,0 395,00 Miasta Biłgoraj) 0 0 0

-2 934 365,00

Niezależnie od powyższych danych, w styczniu 2012 r. wypłacone zostało wyrównanie dla nauczycieli za rok 2011, w kwocie brutto ponad 900 000 zł, którzy w 2011 r. nie osiągnęli odpowiednich średnich. Podkreślenia wymaga również fakt, że w zasadzie w każdym roku budżetowym Miasto Biłgoraj oprócz wydatków bieżących, ponosiło także wydatki klasyfikowane jako wydatki majątkowe na obiekty oświatowe. Dla ukazania pełnego obrazu źródeł finansowania oświaty w Mieście Biłgoraj w kolejnej tabeli zostało przedstawione rozliczenie wydatków bieżących jednostek, które otrzymują subwencję ? część oświatową w podziale na poszczególne szkoły podstawowe i gimnazja, przy uwzględnieniu kosztu utrzymania jednego ucznia w poszczególnych placówkach. Należy zaznaczyć, że wykazane wykonanie wydatków przez poszczególne jednostki nie uwzględnia środków będących w ich planach finansowych, lecz niepochodzących z budżetu Miasta Biłgoraj (sytuacja taka występuje przy realizacji zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa). Tabela Nr 9 Rozliczenie subwencji ogólnej części oświatowej w 2011 r.

Rozliczenie subwencji oświatowej na poszczególne jednostki w 2011 r.

Wyszczególnienie Liczb a uczni ów 767 105 Wysokość subwencji i jej podział 3 892 509,98 527 802,92 Wydatki wykonane w 2011 .r 4 275 624,85 1 157 226,74 Różnica między wykonanymi wydatkami a otrzymaną subwencją -383 114,87 -629 423,82 Miasto "dopłaca" do 1 ucznia rocznie -499,50 -5 994,51

Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 4

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 19 ?

Poz. 2552

Szkoła Podstawowa Nr 5 Miejski Zespół Szkół Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 2 Dowożenie uczniów Środki z rezerwy przeznaczone na dofinansowanie remontów w SP 1 Dokształcanie nauczycieli Otrzymana subwencja za niepełnosprawnych uczniów w przedszkolach

427 601 371 217 x

2 180 130,08 4 862 303,53 1 938 709,99 1 119 469,48 0,00

2 694 692,36 4 989 698,90 2 610 613,17 1 669 468,56 8 429,17

-514 562,28 -127 395,37 -671 903,18 -549 999,08 -8 429,17

-1 205,06 -211,97 -1 811,06 -2 534,56 x

x

86 389,00

86 389,00

0,00

x

x

0,00

20 190,70

-20 190,70

x

x

791 518,55

791 518,55

0,00

x

Razem

2488

15 398 833,53

18 303 852,00

-2 905 018,47

-1 167,61

Zgodnie z w/w danymi Miasto Biłgoraj ze środków własnych ?dopłaca? do 1 ucznia średnio 1 167,61 zł rocznie (w roku 2010 była to kwota 1 137,02, zaś w 2009 - 813,13 zł).

W tabeli nie zostały ujęte wydatki związane z obsługą finansowo księgową szkół i gimnazjów. Odnosząc się natomiast do liczby uczniów to zgodnie z danymi wykazanymi w systemie informacji oświatowej dla potrzeb wyliczenia subwencji na 2011 rok była to liczba 2 488 (w 2010 ? 2 516, zaś w 2009 ? 2 605). Tabela Nr 10 Wydatki budżetu Miasta Biłgoraj oraz ich wykonanie na 31 grudnia 2011 r. według ważniejszych rodzajów

Lp.

Rodzaj wydatku

Plan po zmianach na 31 grudnia 2011 r.

Wykonanie Wykonanie kwotowe na 31 procentowe na 31 grudnia 2011 r. grudnia 2011 r. 3 52 171 409,00 28 327 692,00 4 96,61% 98,51%

Struktura wykonania danego rodzaju wydatku w wydatkach wykonanych budżetu Miasta Biłgoraj ogółem 5 83,41% 45,29%

I 1

2

3 4 5 6

1 2 Wydatki 54 000 467,00 bieżące, w tym: wynagrodzenia 28 756 812,00 i pochodne Zakładowy Fundusz 1 111 012,00 Świadczeń Socjalnych zakup usług 592 201,00 remontowych zakup usług 3 570 535,00 pozostałych zakup energii zakup materiałów i wyposażenia 2 682 170,00 1 163 448,00

1 110 055,00

99,91%

1,77%

548 801,00 3 262 415,00 2 491 317,00 1 018 922,00

92,67% 91,37% 92,88% 87,58%

0,88% 5,22% 3,98% 1,63%

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 20 ?

Poz. 2552

7

8 9 10 11 II

dotacje z budżetu (na zadania bieżące) obsługa długu publicznego rezerwy świadczenia społeczne pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe

4 160 750,00

4 028 480,00

96,82%

6,44%

1 350 000,00 145 422,00 8 066 701,00 2 401 416,00 11 030 394,00

1 314 380,00

97,36% 0,00%

2,10% 0,00% 12,83% 3,27% 16,59%

8 024 853,00 2 044 494,00 10 373 074,00

99,48% 85,14% 94,04%

Razem (I + II)

65 030 861,00

62 544 483,00

96,18%

100,00%

Omówienie Tabeli Nr 10: W niniejszej tabeli wydatki budżetu Miasta Biłgoraj zostały podzielone według ważniejszych rodzajów wydatków bez względu na jednostkę, która je realizuje oraz dział klasyfikacji budżetowej. W kolumnie Nr 5 przedstawiony został udział procentowy wykonania poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach wykonanych budżetu Miasta Biłgoraj ogółem. Biorąc pod uwagę podział na wydatki bieżące i majątkowe to wynoszą one odpowiednio 83,41% i 16,59%. AD. 1 Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują wynagrodzenia pracownicze brutto, obligatoryjne składki ponoszone przez pracodawców, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2010 oraz umowy zlecenia i umowy o dzieło. Niniejsze wydatki zrealizowane zostały zgodnie z założonym planem ? wypłaty były dokonywane w oparciu o obowiązujące umowy o pracę. AD. 2 Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) są wydatkami obligatoryjnymi zgodnie z ustawą o ZFŚS. Wysokość wydatków uzależniona jest od liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty. AD. 3 Wydatki remontowe w głównej mierze dotyczą remontów dróg i chodników oraz niezbędnych prac w placówkach oświatowych. Istotna pozycję stanowią także wydatki na remonty związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej zasobów lokalowych Miasta Biłgoraj oraz z prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego. W zasadzie (w ramach bieżących potrzeb i aktualnych możliwości finansowych) wydatki zostały wykonane prawidłowo. AD. 4 Wydatki zakwalifikowane jako zakup usług pozostałych obejmują wszystkie wydatki nie ujęte w pozostałych punktach niniejszej tabeli, a dotyczące zlecania wykonania prac podmiotom zewnętrznym w stosunku do jednostki wykonującej budżet. Realizacja tych wydatków przebiegała zgodnie z założonym planem i aktualnymi potrzebami. Największe pozycje tych wydatków dotyczyły kosztów: utrzymanie czystości na terenie Miasta Biłgoraj udzielanej dopłaty do ścieków mieszkańcom Miasta Biłgoraj, opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i sporządzania operatów szacunkowych, opłat pocztowych oraz zakupu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. AD. 5 Wydatki na energię dotyczą zakupu energii elektrycznej, w tym przeznaczonej na oświetlenie uliczne, energii cieplnej, gazu oraz wody. Płatności za dostarczoną energię są dokonywane w oparciu o wskazania licznikowe w poszczególnych jednostkach. AD. 6 Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia realizowane były w miarę potrzeb i w niezbędnym zakresie. Rodzaj dokonywanych zakupów uzależniony jest od charakteru prowadzonej działalności przez jednostkę zakupującą. Generalnie największe pozycje dotyczyły zakupu materiałów budowlanych do remontów dróg i chodników oraz wszelkiego rodzaju materiały związane z bieżącą działalnością jednostki.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 21 ?

Poz. 2552

AD. 7 Dotacje z budżetu na zadania bieżące obejmują dotacje udzielane stowarzyszeniom i fundacjom na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego oraz dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne i Ekologiczne.

Udzielanie dotacji przebiegało zgodnie z planem, według przyjętego harmonogramu i w oparciu o właściwe przepisy. AD. 8 Wydatki związane z obsługą długu publicznego dotyczą odsetek płaconych za zaciągnięte kredyty i pożyczki na rynku krajowym. Wydatki są dokonywane w oparciu o informacje właściwych instytucji, które udzieliły kredytów lub pożyczek. AD. 9 W budżecie Miasta Biłgoraj na 2011 r. nie zostały rozdysponowane następujące rezerwy (nie zaistniała potrzeba ich uruchamiania): a) rezerwa ogólna w kwocie 43 109 zł b) rezerwa oświatowa w kwocie 37 313 zł c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000 zł AD. 10 Świadczenia spo
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/70/11 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 30 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Osiedlu Śródmieście na terenie miasta Biłgoraj

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/66/11 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Osiedlu Nadstawna na terenie miasta Biłgoraj

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/65/11 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Osiedlu Nadstawna na terenie miasta Biłgoraj.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/32/11 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 25 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w osiedlu Piaski na terenie miasta Biłgoraj.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/33/11 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 25 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w osiedlu Sitarska-Kępy na terenie miasta Biłgoraj.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2551

  porozumienie międzygminne nr 1/2012 Gminy Białopole z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Chełm zadania w zakresie zapewniania objęcia wszystkich mieszkańców Gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2550

  uchwała nr XIV/89/12 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2549

  uchwała nr XIV/97/2012 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2548

  uchwała nr XIX/91/2012 Rady Gminy Nielisz z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Nielisz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2547

  uchwała nr XXI/127/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 11 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.