Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2553

Tytuł:

uchwała nr XI/73/11 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Miejska w Łaszczowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2553
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 3 września 2012 r. Poz. 2553

UCHWAŁA NR XI/73/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁASZCZOWIE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d , lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art.239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 24 738 948,52.zł, z tego dochody bieżące w kwocie 18 837 926,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 5 901 022,52 zł, zgodnie z zał. Nr 1, w tym: 1) dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 807 289,00 zł, 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 50 000,00 zł, 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30 000,00 zł. § 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 24 335 721,18 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 17 400 645,00 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 6 935 076,18 zł., zgodnie z zał. Nr 2, w tym: 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1 807 289,00.zł, 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 140 000,00 zł, 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 50 000,00 zł, 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 30 000,00 zł. § 3. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 403 227,34 zł. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody zaplanowane w zał. Nr 3, § 4. Określa się: 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 865 088,66 zł. 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 268 316 zł. 3) przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. Nr 3. § 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

08:45:17

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?2?

Poz. 2553

1) ogólną w kwocie 150 000,00 zł, 2) celową w kwocie 40 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40 000,00 zł. § 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. Nr 6. § 7. Określa się: 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4, 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z zał. Nr 5. § 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 250 000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 250 000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 8. § 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 1 700 000,00 zł. § 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 261 159,56 zł, zgodnie z zał. Nr 7. § 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 800 000,00 zł. 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w zał. Nr 3. § 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej. 2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia . § 13. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Adam Piasecki

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?3?

Poz. 2553

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?4?

Poz. 2553

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?5?

Poz. 2553

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?6?

Poz. 2553

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?7?

Poz. 2553

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?8?

Poz. 2553

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?9?

Poz. 2553

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 10 ?

Poz. 2553

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 11 ?

Poz. 2553

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 12 ?

Poz. 2553

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 13 ?

Poz. 2553

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 14 ?

Poz. 2553

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 15 ?

Poz. 2553

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 16 ?

Poz. 2553

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 17 ?

Poz. 2553

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 18 ?

Poz. 2553

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 19 ?

Poz. 2553

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 20 ?

Poz. 2553

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 21 ?

Poz. 2553

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 22 ?

Poz. 2553

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 23 ?

Poz. 2553

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 24 ?

Poz. 2553

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/73/11 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp

Nazwa zadania

dział rozdział Wartość zadania 900 700 600 900 90001 70005 60016 90003 4 413 320,18 1 722 012,91 463 250,09 146 493,00 6 745 076,18

1 Budowa gospodarki ściekowej na terenie gminy Łaszczów 2 Rewitalizacja budynku dawnej karczmy w Łaszczowie 3 Przebudowa chodników na terenie Łaszczowa 4 Zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów RAZEM

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 25 ?

Poz. 2553

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/73/11 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wykaz dotacji na 2012 rok

L.p. Dział Rozdział Paragraf

Nazwa instytucji

Dotacja przedmiotowa 0 0

Dotacja podmiotowa 0 411 734,00

Dotacja celowa 140 000,00 0

1 2

600 921

60014 92109

6620 2480

SEKTOR BUDŻETU Powiat Gminny Ośrodek Kultury SEKTOR SPOZA BUDZETU Dotacja dla klubu sportowego

1

926

92605

2360

0

0

130 000,00

RAZEM

411 734,00

270 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 26 ?

Poz. 2553

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/73/11 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.

Lp.

Nazwa zadania

Jednostka budżetowa realizująca zadania

Dział Rozdział

Kwota (w zł.)

1

2 Sołectwo Czerkasy Pogłębienie i oczyszczanie rowów odwadniających Modernizacja drogi Modernizacja terenu pod plac zabaw Sołectwo Dobużek

3

4

5

7

Gmina Gmina Gmina

1

600 600 700

60016 60016 70005 Razem

2 000,00 4 000,00 3 531,39 9 531,39

2 Budowa garażu dla OSP Dobużek

Gmina

700

70005 Razem

16 007,13 16 007,13

3

Sołectwo Domaniż Rozbudowa świetlicy Sołectwo Hopkie Doposażenie orkiestry Stowarzyszenia "Feniks" Prace romontowo-porządkowe Sołectwo Kmiczyn Gmina 700 70005 Razem 16 231,40 16 231,40

4

Gmina Gmina

750 750

75095 75095 Razem

500 12 339,34 12 839,34

5 Wyposażenie świetlicy wiejskiej 6 Sołectwo Łaszczów Kolonia

Gmina

700

70005 Razem

10 260,26 10 260,26

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 27 ?

Poz. 2553

Doposażenie orkiestry Stowarzyszenia "Feniks" Budowa altanki Sołectwo Małoniż Wykonanie chodnika Sołectwo Muratyn Remont świetlicy z wyposażeniem 8 Zakup wieńca dożynkowego Zakup koszul dla Straży Zakup kamienia Sołectwo Nabróż Zakup zmywarki dla ZSP-G 9 Doposażenie orkiestry Stowarzyszenia "Feniks" Budowa chodnika przy drodze gminnej Rozbudowa świetlicy wiejskiej Sołectwo Nadolce Doposażenie orkiestry Stowarzyszenia "Feniks" Dofinansowanie działalności KGW Utwardzenie dróg Sołectwo Pieniany Remont świetlicy Sołectwo Pieniany Kolonia 12 Budowa zatoczki autobusowej Sołectwo Podhajce 13 Prace związane z odprowadzeniem wody przy placu zabaw

Gmina Gmina

750 750

75095 75095 Razem

1 000,00 16 044,37 17 044,37 9 839,76 9 839,76

7

Gmina

600

60016 Razem

Gmina Gmina Gmina Gmina

700 750 750 600

70005 75095 75095 60016 Razem 75095 75095 60016 70005 Razem

4 937,67 500 1 000,00 5 000,00 11 437,67 1 200,00 200 7 606,71 10 000,00 19 006,71

Gmina Gmina Gmina Gmina

750 750 600 700

Gmina Gmina Gmina

10

750 750 600

75095 75095 60016 Razem

500 1 000,00 8 726,26 10 226,26

11

Gmina

700

70005 Razem

9 503,36 9 503,36

Gmina

600

60016 Razem

7 597,08 7 597,08

Gmina 700 70005 14 469,89

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 28 ?

Poz. 2553

Doposażenie orkiestry Stowarzyszenia "Feniks" Sołectwo Podlodów 14 Zakup lamp oświetlenia ulicznego Remont świetlicy Sołectwo Pukarzów Remont świetlicy Sołectwo Ratyczów 16 Remont świetlicy Doposażenie świetlicy Sołectwo Steniatyn Remont świetlicy

Gmina

750

75095 Razem

500 14 969,89

Gmina Gmina

900 700

90015 70005 Razem

8 699,18 4 000,00 12 699,18 22 118,43 22 118,43 9 200,00 3 000,00 12 200,00 17 717,17 17 717,17

15

Gmina

700

70005 Razem 70005 70005 Razem 70005 Razem

Gmina Gmina

700 700

17

Gmina

700

Sołectwo Wólka Pukarzowska 18 Remont drogi Wyposażenie placu zabaw Sołectwo Zimno Utwardzenie wyjazdów dróg Paliwo oraz części zamienne do 19 kosiarek Remont i wyposażenie świetlicy Dofinansowanie działalności KGW RAZEM

Gmina Gmina

600 700

60016 70005 Razem 60016 75095 70005 75095 Razem

8 000,00 5 680,35 13 680,35 3 000,00 1 000,00 12 249,81 2 000,00 18 249,81 261 159,56

Gmina Gmina Gmina Gmina

600 750 700 750

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 29 ?

Poz. 2553

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/73/11 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan przychodów i wydatków wydzielonego rachunku na 2012 rok

L.p. 1

DZIAŁ ROZDZIAŁ 801 80101

NAZWA Wydzielony Rachunek przy Szkole Podstawowej w Łaszczowie

PRZYCHODY WYDATKI 250.000,00 250.000,00
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1233

  uchwała nr XIII/125/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2363

  uchwała nr XIX/159/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2539

  uchwała nr XIII/83/2012 Rady Gminy Krzywda z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2537

  uchwała nr XXIV/121/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2552

  sprawozdanie nr 107-I/VI/12 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 22 marca 2012r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Biłgoraj za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2551

  porozumienie międzygminne nr 1/2012 Gminy Białopole z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Chełm zadania w zakresie zapewniania objęcia wszystkich mieszkańców Gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2550

  uchwała nr XIV/89/12 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2549

  uchwała nr XIV/97/2012 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2548

  uchwała nr XIX/91/2012 Rady Gminy Nielisz z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Nielisz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.