Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2554

Tytuł:

uchwała nr XIV/96/2012 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Miejska w Opolu Lubelskim
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2554
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 3 września 2012 r. Poz. 2554

UCHWAŁA NR XIV/96/2012 RADY MIEJSKIEJ W OPOLU LUBELSKIM z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 45.097.091 zł , z tego dochody bieżące w kwocie 39.524.553 zł i dochody majątkowe w kwocie 5.572.538 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.234.895 zł , 2) dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.800 zł , 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 290.000 zł, 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 160.000 zł . § 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 51.035.472 zł , z tego wydatki bieżące w kwocie 38.334.145 zł i wydatki majątkowe w kwocie 12.701.327 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6.234.895 zł, 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w łącznej kwocie 290.000 zł, w tym wydatki na zwalczanie narkomanii 4.000 zł, wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 286.000 zł, 3) wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 162.393 zł, 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 160.000 zł. § 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5.938.381 zł . Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3. § 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 7.282.367 zł. 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.343.986 zł. 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

08:45:01

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?2?

Poz. 2554

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 230.000 zł, 2) celowe w kwocie 188.000 zł, z przeznaczeniem na: a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 88.000 zł b) wydatki oświatowe w kwocie 100.000 zł. § 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4. § 7. Określa się: 1) wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5, 2) wydatki na programy i projekty inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6, 3) wydatki na programy i projekty nie stanowiące wydatków inwestycyjnych finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7, § 8. 1. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 730.800 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 730.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 2. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 7.803.963 zł, w tym dotacje z budżetu gminy w kwocie 150.000 zł oraz plan kosztów w kwocie 7.803.963 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. § 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 10.282.367 zł. § 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 348.468 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. § 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 3.000.000 zł. 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3. § 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej. 2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy. § 13. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Andrzej Goldman

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?3?

Poz. 2554

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/96/2012 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 30 stycznia 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody razem Część A Dochody bieżące Dochody i dotacje na zadania własne Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz.01095 Pozostała działalność § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dział 750 Administracja publiczna Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 0830 Wpływy z usług Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310 Podatek od nieruchomości § 0320 Podatek rolny § 0330 Podatek leśny § 0340 Podatek od środków transportowych § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan roku 2012 45097091 39524553 32726557 1000 1000 1000

173000 173000 83000 90000

4000 4000 4000 13191789 30000 30000 3175300

2980000 10000 90300 80000 7000 8000

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?4?

Poz. 2554

Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0310 Podatek od nieruchomości § 0320 Podatek rolny § 0330 Podatek leśny § 0340 Podatek od środków transportowych § 0360 Podatek od spadków i darowizn § 0430 Wpływy z opłaty targowej § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rozdz.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstwaie odrębnych ustaw Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych Dział 758 Różne rozliczenia Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe § 0920 Pozostałe odsetki Rozdz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz.80101 Szkoły podstawowe § 0830 Wpływy z usług Rozdz.80104 Przedszkola § 0830 Wpływy z usług Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2913000 1250000 900000 90000 240000 30000 110000 260000 8000 25000 732000 430000 3000 290000 9000 6341489 6091489 250000 17753868 10564406 10564406 6551697 6551697 50000 50000 587765 587765 225000 51000 51000 174000 174000 1214900 42000 42000 17900

17900 515000

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?5?

Poz. 2554

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Rozdz.85216 Zasiłki stałe § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej § 0830 Wpływy z usług § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Rozdz.85295 Pozostała działalność § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 Wpływy z różnych opłat Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych § 0400 Wpływy z opłaty produktowej Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE Dział 720 Informatyka Rozdz.72095 Pozostała działalność § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5.ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5,6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5.ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5,6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dział 750 Administracja publiczna Rozdz.75095 Pozostała działalność § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5.ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5,6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz.85395 Pozostała działalność § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5.ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5,6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5.ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5,6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Dział 750 Administracja publiczna Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

515000 233000 233000 336000 13000 323000 71000 71000 163000 160000 160000 3000 3000 562301 307791 307791 261622

46169

185160 185160 185160

69350 69350 60146

9204

6234895 165095 165095 165095 3400 3400 3400

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?6?

Poz. 2554

Dział 752 Obrona narodowa Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Dział 600 Transport i łączność Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Część B Dochody majątkowe Dochody i dotacje na zadania własne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków. o których mowa w art.5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

600 600 600 6065800 6055000 6055000 10800

10800 800 800 800 800 5572538 903500 903500 903500 3500 900000 4664038 1067744 1067744 1067744

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?7?

Poz. 2554

Dział 720 Informatyka Rozdz.72095 Pozostała działalność § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków. o których mowa w art.5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków. o których mowa w art.5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz.90095 Pozostała działalność § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków. o których mowa w art.5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków. o których mowa w art.5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków. o których mowa w art.5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Rozdz.92195 Pozostała działalność § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków. o których mowa w art.5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dział 926 Kultura fizyczna Rozdz.92695 Pozostała działalność § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków. o których mowa w art.5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków eurropejskich Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz.90095 Pozostała działalność § 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

773670 773670 657620

116050

1593675 1593675 1593675

994062 817332 817332

14280 14280

162450 162450

234887 234887 234887

5000 5000 5000 5000

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?8?

Poz. 2554

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/96/2012 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 30 stycznia 2012 r.

Plan wydatków budżetu na 2012 rok

plan roku 2012

Wydatki razem

Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na realizację zadań statutowych dotacje obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. dotacje na inwestycje zakupy inwestycyjne

51 035 472

38 334 145 20 251 118 8 197 450 7 935 872 1 439 705 510 000 12 701 327 11 792 022 706 747 202 558

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na realizację zadań statutowych dotacje obsługa długu

38 334 145

38 334 145 20 251 118 8 197 450 7 935 872 1 439 705 510 000

Wydatki na zadania własne

Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na realizację zadań statutowych dotacje obsługa długu Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych

31 471 091

31 471 091 19 768 456 2 408 450 7 394 480 1 389 705 510 000 18 000 18 000 18 000

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?9?

Poz. 2554

Rozdz.01030

Izby rolnicze Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych

18 000 18 000 18 000 659 319 659 319 659 319 659 319 659 319 659 319 256 400 256 400 20 000 236 400 143 000 143 000 143 000 41 900 41 900 41 900 71 500 71 500 20 000 51 500 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 3 781 400 3 781 400 2 809 700 250 300 721 400 216 000 216 000 214 800 1 200 3 341 300 3 341 300 2 750 700 9 000 581 600

Dział 600

Transport i łączność Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych

Rozdz.60016

Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych

Rozdz.70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych

Rozdz.70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych

Rozdz.70095

Pozostała działalność Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych

Dział 710

Działalność usługowa Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych

Rozdz.71004

Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych

Dział 750

Administracja publiczna Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na realizację zadań statutowych

Rozdz.75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na realizację zadań statutowych

Rozdz.75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na realizację zadań statutowych

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 10 ?

Poz. 2554

Rozdz.75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych

37 000 37 000 2 000 35 000 187 100 187 100 57 000 26 500 103 600 244 071 244 071 68 500 12 000 163 571 156 071 156 071 68 500 12 000 75 571 88 000 88 000 88 000 510 000 510 000 510 000 510 000 510 000 510 000 333 000 333 000 333 000 3 000 3 000 3 000 330 000 330 000 330 000 18 571 390 18 571 390 15 158 920 343 000 3 029 765 39 705 10 129 100

Rozdz.75095

Pozostała działalność Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na realizację zadań statutowych

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na realizację zadań statutowych

Rozdz.75412

Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na realizację zadań statutowych

Rozdz.75421

Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych

Dział 757

Obsługa długu publicznego Wydatki bieżące obsługa długu

Rozdz.75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące obsługa długu

Dział 758

Różne rozliczenia Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych

Rozdz.75814

Różne rozliczenia finansowe Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych

Rozdz.75818

Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych

Dział 801

Oświata i wychowanie Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na realizację zadań statutowych dotacje

Rozdz.80101

Szkoły podstawowe

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 11 ?

Poz. 2554

Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.80104 Przedszkola Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych dotacje Rozdz.80110 Gimnazja Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.80148 Stołówki szkolne przedszkolne Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.80195 Pozostała działalność Wydatki bieżące

10 129 100 8 261 750 243 900 1 623 450 1 041 120 1 041 120 959 820 31 200 50 100 1 374 718 1 374 718 1 187 640 5 200 181 878 52 705 52 705 13 000 39 705 4 516 450 4 516 450 3 826 700 61 100 628 650 402 000 402 000 5 000 397 000 698 650 698 650 596 000 1 600 101 050 18 730 18 730 18 730 324 135 324 135 311 360 12 775 13 782 13 782

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 12 ?

Poz. 2554

wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Dział 851 Ochrona zdrowia Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Dział 852 Pomoc społeczna Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacene za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz.85216 Zasiłki stałe Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych

10 650 3 132 290 000 290 000 108 700 181 300 4 000 4 000 4 000 286 000 286 000 108 700 177 300 3 050 776 3 050 776 964 936 1 803 150 282 690 3 300 3 300 3 300 100 000 100 000 100 000 32 000 32 000 32 000 17 900 17 900 17 900 785 000 785 000 785 000 640 000 640 000 640 000 233 000 233 000 233 000 1 102 826 1 102 826 964 936 8 400

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 13 ?

Poz. 2554

wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.85295 Pozostała działalność Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.85401 Świetlice szkolne Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych dotacje Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.90002 Gospodarka odpadami Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej Wydatki bieżące dotacje Rozdz.90095 Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych

129 490 136 750 136 750 136 750 674 800 674 800 637 700 37 100 674 800 674 800 637 700 37 100 1 711 347 1 711 347 1 561 347 150 000 65 000 65 000 65 000 40 000 40 000 40 000 318 000 318 000 318 000 110 000 110 000 110 000 20 000 20 000 20 000 678 047 678 047 678 047 150 000 150 000 150 000 330 300 330 300 330 300 1 026 521 1 026 521 106 521

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 14 ?

Poz. 2554

dotacje Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych dotacje Rozdz.92116 Biblioteki Wydatki bieżące dotacje Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Dział 926 Kultura fizyczna Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych dotacje Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące dotacje Rozdz.92695 Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych

920 000 697 521 697 521 92 521 605 000 315 000 315 000 315 000 14 000 14 000 14 000 309 067 309 067 29 067 280 000 280 000 280 000 280 000 29 067 29 067 29 067

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Dział 720 Informatyka Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.72095 Pozostała działalność Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Dział 750 Administracja publiczna Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.75095 Pozostała działalność Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Dział 801 Oświata i wychowanie Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych

478 159

478 159 93 297 384 862 265 523 265 523 17 500 248 023 265 523 265 523 17 500 248 023 143 286 143 286 41 397 101 889 143 286 143 286 41 397 101 889 69 350 69 350 34 400 34 950

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 15 ?

Poz. 2554

Rozdz.80195

Pozostała działalność Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych

69 350 69 350 34 400 34 950

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na realizację zadań statutowych Dział 750 Administracja publiczna Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.75011z Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki Rozdz.75101z Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki Dział 752 Obrona narodowa Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.75212z Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Dział 852 Pomoc społeczna Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.85212z Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.85213z Składki na ubezpiecznie zdrowotne opłacene za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące

6 234 895

6 234 895 389 365 5 789 000 56 530 165 095 165 095 152 733 12 362 165 095 165 095 152 733 12 362 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 600 600 600 600 600 600 6 065 800 6 065 800 233 232 5 789 000 43 568 6 055 000 6 055 000 233 232 5 789 000 32 768 10 800 10 800

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 16 ?

Poz. 2554

wydatki na realizację zadań statutowych

10 800

Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych dotacje Dział 600 Transport i łączność Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych dotacje Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe Wydatki bieżące dotacje

150 000

150 000 100 000 50 000 150 000 150 000 100 000 50 000 100 000 100 000 100 000 50 000 50 000 50 000

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. dotacje na inwestycje zakupy inwestycyjne

12 701 327

12 701 327 11 792 022 706 747 202 558

Wydatki na zadania własne

Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. dotacje na inwestycje zakupy inwestycyjne Dział 600 Transport i łączność Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. zakupy inwestycyjne Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki majątkowe zakupy inwestycyjne Rozdz.70095 Pozostała działalność Wydatki majątkowe

2 796 162

2 796 162 1 899 250 694 354 202 558 1 115 000 1 115 000 1 115 000 1 115 000 1 115 000 1 115 000 400 000 400 000 250 000 150 000 150 000 150 000 150 000 250 000 250 000

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 17 ?

Poz. 2554

inwestycje J.S.T. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki majątkowe zakupy inwestycyjne Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne Wydatki majątkowe zakupy inwestycyjne Dział 801 Oświata i wychowanie Wydatki majątkowe zakupy inwestycyjne Rozdz.80195 Pozostała działalność Wydatki majątkowe zakupy inwestycyjne Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. dotacje na inwestycje zakupy inwestycyjne Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. Rozdz.90002 Gospodarka odpadami Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje Rozdz.90095 Pozostała działalność Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. zakupy inwestycyjne Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. zakupy inwestycyjne Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. zakupy inwestycyjne Dział 926 Kultura fizyczna Wydatki majątkowe zakupy inwestycyjne Rozdz.92695 Pozostała działalność Wydatki majątkowe zakupy inwestycyjne

250 000 18 992 18 992 18 992 18 992 18 992 18 992 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 1 208 704 1 208 704 510 250 694 354 4 100 460 250 460 250 460 250 694 354 694 354 694 354 54 100 54 100 50 000 4 100 32 200 32 200 24 000 8 200 32 200 32 200 24 000 8 200 15 766 15 766 15 766 15 766 15 766 15 766

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

Wydatki majątkowe

9 892 772

9 892

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 18 ?

Poz. 2554

772 inwestycje J.S.T. Dział 720 Informatyka Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. Rozdz.72095 Pozostała działalność Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. Rozdz.90095 Pozostała działalność Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. Rozdz.92195 Pozostała działalność Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. 9 892 772 910 200 910 200 910 200 910 200 910 200 910 200 3 367 283 3 367 283 3 367 283 3 367 283 3 367 283 3 367 283 5 615 289 5 615 289 5 615 289 5 285 289 5 285 289 5 285 289 30 000 30 000 30 000 300 000 300 000 300 000

Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje Dział 720 Informatyka Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje Rozdz.72095 Pozostała działalność Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje

12 393

12 393 12 393 12 393 12 393 12 393 12 393 12 393 12 393

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 19 ?

Poz. 2554

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/96/2012 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 30 stycznia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2012 rok

plan po zmianach 2012

Przychody razem

Przych. i rozch. związane z fin. niedoboru i rozdysp. nadwyżki budżet. Rozdz.0055 Pożyczki krajowe § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

7282367

7282367 7282367 7282367

Rozchody razem

Przych. i rozch. związane z fin. niedoboru i rozdysp. nadwyżki budżet. Rozdz.0055 Pożyczki krajowe § 982 Wykup innych papierów wartościowych § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

1343986

1343986 1343986 440000 903986

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 20 ?

Poz. 2554

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/96/2012 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 30 stycznia 2012 r.

Zestawienie planowanych w 2012 roku kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

I.

I.1 Lp.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje podmiotowe Jednostki dotowane MGOK-Kultura

1 906 747

Dział Rozdział 921 92109 921 92116 926 92605

Kwota dotacji

605 000

1.

MGOK-Biblioteka

315 000

MGOK-Sport Razem dotacje podmiotowe I.2 Lp. 1. Dotacje przedmiotowe Jednostki dotowane ZGKiM Razem dotacje przedmiotowe I.3 Lp. 1. Dotacje celowe na wydatki bieżące Jednostki dotowane Starostwo Powiatowe Razem dotacje celowe na wydatki bieżące I.4 Lp. 1. 2. Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne Jednostki dotowane Celowy Związek Gmin PROEKOB Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Razem celowe na wydatki inwestycyjne

80 000 1 000 000

Dział Rozdział 900 90017

Kwota dotacji

150 000 150 000

Dział Rozdział 600 60014

Kwota dotacji

50 000 50 000

Dział Rozdział 900 90002 720 72095

Kwota dotacji

694 354 12 393

706 747

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 21 ?

Poz. 2554

II. II.1

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje podmiotowe Jednostki dotowane Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Promyczek" Razem dotacje podmiotowe Dział Rozdział 801 80106

239 705

Lp. 1.

Kwota dotacji 39 705 39 705

II.2 Lp.

Dotacje celowe na wydatki bieżące Jednostki dotowane jednostki uprawnione na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Razem dotacje celowe na wydatki bieżące

Dział Rozdział 926 92605

Kwota dotacji

1.

200 000

200 000

Ogółem zestawienie planowanych dotacji udzielanych w roku 2012

2 146 452

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 22 ?

Poz. 2554

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/96/2012 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 30 stycznia 2012 r.

WYKAZ ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2012

Lp. I. 1. Zakupy inwestycyjne Zakup wyposażenia

Nazwa zakupu

Dział Rozdział

Plan wydatków w zł

18 992 5 500 4 100 8 200 15 766 150 000

754/75412 801/80195 900/90095 921/92109 926/92695 700 70005

2.

Zakup gruntów i nieruchomości

Razem zakupy inwestycyjne

202 558

II. Zadania inwestycyjne 1. Budowa przyłącza kanalizacyjnego z szambem do budynku świetlicy wiejskiej w Wólce Komaszyckiej 2. Zaprojektowanie i budowa przyłącza energetycznego do budynku świetlicy wiejskiej w Emilcinie Budowa kanalizacji deszczowej w Opolu Lubelskim

Budowa parkingu na terenie miasta Opole Lubelskie przy ul.Kraszewskiego

921 92109

15 000

921 92109 900 90001 600 60016 600 60016 600 60016 600 60016 900 90095 700 70095

9 000

3. 4. 5.

460 250 200 000

Budowa drogi gminnej od ulicy Fabrycznej na działce nr 199 (osiedle mieszkaniowe po byłej cukrowni) Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenach wiejskich gminy Opole Lubelskie: Zosin, Stary Franciszków, Grabówka, Kamionka Przebudowa ulicy Szpitalnej w Opolu Lubelskim

Przebudowa targowiska miejskiego w Opolu Lubelskim wraz z wyposażeniem Budowa budynków mieszkalnych (lokale socjalne) w systemie kontenerowym

200 000

6.

640 000

7. 8. 9.

75 000 50 000 250 000 1 899 250

Razem zadania inwestycyjne

Ogółem wydatki inwestycyjne

2 101 808

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 23 ?

Poz. 2554

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/96/2012 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 30 stycznia 2012 r.

Wydatki na programy i projekty inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku

Dział Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Opole Lubelskim Utworzenie strefy turystycznej na terenie zabytkowego parku miejskiego w Opolu Lubelskimetap I Rozbudowa budynku kina Opolanka w Opolu Lubelskim Rozdział Jednostka realizująca

720/72095 Urząd Miejski w Opolu Lubelskim 900/90095 Urząd Miejski w Opolu Lubelskim 921/92105 Urząd Miejski w Opolu Lubelskim 921/92109 Urząd Miejski w Opolu Lubelskim 921/92195 Urząd Miejski w Opolu Lubelskim

Wysokość wydatków w 2012 r. ogółem wydatki udział budżetu gminy udział środków zagranicznych

1.

910 200

136 530

773 670

2.

3 367 283

1 217 672

2 149 611

3.

5 285 289

3 102 850

2 182 439

4.

Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Zadole

30 000

15 720

14 280

5.

Odnowa centrum wsi Wrzelowiec oraz odtworzenie źródła rzeki Wrzelowianki Razem

300 000

137 550

162 450

9 892 772

4 610 322

5 282 450

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 24 ?

Poz. 2554

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/96/2012 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 30 stycznia 2012 r.

Programy i projekty nie stanowiące wydatków inwestycyjnych finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku

Lp.

Tytuł projektu/ nazwa programu

Dział Rozdział Jednostka realizująca

Łączne nakłady w roku Środki z EFS Budżet państwa

Plan 2012 Środki z RPOWL/ POIG Budżet gminy

1.

Projekt "Zintegrowany system promocji jako podstawa rozwoju sektora turystycznego w gminie Opole Lubelskie" w ramach programu Regionalnego Programu Operayjnego Województwa Lubelskiego Projekt "Dziecięca wyspa zabaw-przyjazne przedszkole w gminie Opole Lubelskie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Opole Lubelskie" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Ogółem:

750 75095

Gmina Opole Lubelskie

143 286

x

x

100 300

42 986

2.

801 80195 720 72095 x

Żłobek i Przedszkole Miejskie w Opolu Lubelskim

69 350

60 146

9 204

x

x

3.

Gmina Opole Lubelskie

x

265 523 478 159 60 146

28 919 38 123

163 870 264 170

72 734 115 720

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 25 ?

Poz. 2554

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/96/2012 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 30 stycznia 2012 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2012

Lp.

Nazwa jednostki

Rozdział 80101 80148

Dochody 26 000 350 000 376 000

Wydatki 26 000 350 000 376 000 20 000 166 000 186 000 168 800 730 800

1.

Zespół Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim

Razem: 80101 80148

2.

Zespół Szkół nr 2 w Opolu Lubelskim

20 000 166 000 186 000

Razem: 3. Żłobek i Przedszkole Miejskie w Opolu Lubelskim Ogółem: 80148

168 800 730 800

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 26 ?

Poz. 2554

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/96/2012 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 30 stycznia 2012 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 rok

Lp.

Dział Rozdział 900

Nazwa zakładu budżetowego

Przychody

Koszty

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7 803 963

7 803 963

1.

90017

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w tym dotacje: dowóz dzieci do szkół

7 803 963 150 000

7 803 963

Razem

7 803 963

7 803 963

Zakres i kalkulacja stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej Dotacja na dowóz dzieci do szkół - 150.000 zł Stawka za 1 km przebiegu 3,26 zł x przewidywany przebieg w km 46.000

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 27 ?

Poz. 2554

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/96/2012 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 30 stycznia 2012 r.

Fundusz sołecki na 2012 rok

L.p 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Nazwa sołectwa Białowoda Ćwiętalka- Świdry Darowne Dąbrowa Godowska Elżbieta Emilcin Górna Owczarnia Góry Kluczkowickie Góry Opolskie Grabówka Jankowa Pomorze Kamionka Kazimierzów Kieszki Kluczkowice Komaszyce Stare Leonin Ludwików Majdan Trzebieski

Dział 600 926 926 600 921 921 921 600 600 600 600 600 600 921 600 921 921 921 600 921 921 926 600 754 801 600

Rozdział 60016 92695 92695 60016 92109 92109 92109 60016 60016 60016 60016 60016 60016 92109 60016 92109 92109 92109 60016 92109 92109 92695 60016 75412 80195 60016 75412 92109 92109 60016 60016 60016 75412 92109

Kwota 5 270 8 966 7 929 1 674 4 000 14 665 9 012 7 951 9 766 9 571 8 494 6 572 8 405 10 110 5 766 16 507 6 935 5 800 3 410 4 850 3 000 4 367 10 974 1 135 5 500 1 690 4 400 3 000 8 599 11 235 8 901 1 800 283 5 500

20.

Niezdów

21. 22. 23. 24. 25.

Nowe Komaszyce Ożarów Puszno Godowskie Puszno Skokowskie Rozalin

754 921 921 600 600 600 754 921

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 28 ?

Poz. 2554

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Ruda Godowska Sewerynówka Skoków Stanisławów Stary Franciszków Truszków Trzebiesza Wandalin Wandalin - Widły Wola Rudzka Wólka Komaszycka Wrzelowiec Zajączków Zosin Razem

926 900 600 801 921 600 600 600 926 754 600 600 921 921 600 754 900 600 926

92695 90015 60016 80195 92109 60016 60016 60016 92695 75412 60016 60016 92109 92109 60016 75412 90095 60016 92695

6 719 5 747 3 952 3 132 2 530 7 195 9 145 6 696 9 052 18 992 5 146 1 592 6 213 9 053 6 200 2 253 4 100 6 914 7 800 348 468
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1233

  uchwała nr XIII/125/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2363

  uchwała nr XIX/159/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2539

  uchwała nr XIII/83/2012 Rady Gminy Krzywda z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2537

  uchwała nr XXIV/121/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2553

  uchwała nr XI/73/11 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2552

  sprawozdanie nr 107-I/VI/12 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 22 marca 2012r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Biłgoraj za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2551

  porozumienie międzygminne nr 1/2012 Gminy Białopole z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Chełm zadania w zakresie zapewniania objęcia wszystkich mieszkańców Gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2550

  uchwała nr XIV/89/12 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2549

  uchwała nr XIV/97/2012 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.