Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2556

Tytuł:

uchwała nr XVII/124/2012 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzyń Podlaski.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Radzyń Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2556
Hasła:pomoc materialna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 3 września 2012 r. Poz. 2556

UCHWAŁA NR XVII/124/2012 RADY GMINY RADZYŃ PODLASKI z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzyń Podlaski. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm) w związku z art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm) ? Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzyń Podlaski, w brzmieniu stanowiącym załącznik do mniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/172/09 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 30 października 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzyń Podlaski. ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2010 r. Nr 9, poz. 175). § 4. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Przewodniczący Rady Janusz Golec

08:44:34

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?2?

Poz. 2556

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/124/2012 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 28 czerwca 2012 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Radzyń Podlaski. § 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Radzyń Podlaski. § 2. 1. Stypendium szkolne mo e być udzielane uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. 2. Miernikiem trudnej sytuacji materialnej jest kryterium dochodowe ustalone na zasadach określonych w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z pózn. zm.). 3. Przy ustalaniu uczniom stypendium szkolnego, uwzględnia się inne okoliczności, w szczególności: 1) występowanie bezrobocia w rodzinie; 2) obecność osób niepełnosprawnych w rodzinie; 3) występowanie cię kiej lub długotrwałej choroby; 4) wielodzietność w rodzinie; 5) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych; 6) występowanie w rodzinie alkoholizmu lub narkomanii; 7) niepełność rodziny (sierota, półsierota, osoba samotnie wychowująca dzieci); 8) wystąpienie zdarzenia losowego. § 3. 1. Przy ustalaniu stypendium szkolnego kwalifikuje się ucznia do odpowiedniej grupy dochodowej: 1) Grupa I: gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia wynosi do 30% kryterium dochodowego włącznie; 2) Grupa II: gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia wynosi od 30% do 60% kryterium dochodowego włącznie; 3) Grupa III: gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia wynosi od 60% do 100% kryterium dochodowego. 2. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego zale na jest od zakwalifikowania ucznia do odpowiedniej grupy dochodowej o której mowa w ust. 1 i wynosi: 1) Grupa I: uczeń otrzymuje od 80%-200% kwoty bazowej; 2) Grupa II: uczeń otrzymuje od 80%-150% kwoty bazowej; 3) Grupa III: uczeń otrzymuje od 80%-120% kwoty bazowej. 3. Wysokość kwoty bazowej wynika z art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. Nr 228, poz. 2255, z późn.zm) 4. W przypadku wystąpienia w rodzinie ucznia co najmniej 1 okoliczności, o której mowa w § 2 ust. 3, stypendium szkolne zwiększa się o 10 %. § 4. Stypendium szkolne mo e być udzielane uczniowi w formie: 1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udziału w: a) wyrównawczych zajęciach edukacyjnych, zajęciach dla dyslektyków, zajęciach logopedycznych i innych wynikających z potrzeby wyrównania braków edukacyjnych bądź z opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?3?

Poz. 2556

b) innych przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę, jak wyjścia czy wyjazdy do kina, teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły, dodatkowe zajęcia edukacyjne itp. 2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych. 3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu: a) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych ksią ek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, multimedialnych programów edukacyjnych, b) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków i innych artykułów szkolnych, c) stroju sportowego i apelowego oraz innego wyposa enia uczniów wymaganego przez szkołę, d) innych pomocy niezbędnych do udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych. 4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w odniesieniu do słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników słu b społecznych, a tak e uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności: a) zakwaterowania w bursie, internacie, akademiku lub na stancji, b) transportu środkami komunikacji zbiorowej, c) opłat za posiłki w stołówce szkoły lub internatu, d) innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę. 5) świadczenia pienię nego, je eli Wójt Gminy uzna, biorąc pod uwagę uzasadnienie wnioskodawcy, e udzielenie stypendium w formach o których mowa w pkt 1, 2, 3, a w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej tak e w formie, o której mowa w pkt 4, nie jest mo liwe. 6) świadczenia pienię nego, je eli Wójt Gminy uzna, biorąc pod uwagę uzasadnienie wnioskodawcy, e w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników słu b społecznych forma, o której mowa w pkt 1-4, nie jest celowa. § 5. 1. Stypendia będą wypłacane na podstawie oryginalnych faktur, rachunków lub innych dokumentów wystawionych na wnioskodawcę. 2. Stypendia przyznawane w formie o której mowa w § 4 ust. 5 i 6 - gotówką w banku lub przelewem na konto osobiste wnioskodawcy. § 6. 1. Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 2. O zasiłek szkolny mo na ubiegać się uczeń w terminie nie dłu szym ni 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego. 3. O wysokości zasiłku szkolnego decyduje Wójt Gminy, kierując sie indywidualną oceną skutków trudnej sytuacji materialnej ucznia spowodowanej zdarzeniem losowym. § 7. Zasiłek szkolny mo e być przyznany w formie świadczenia pienię nego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, niezale nie od otrzymanego stypendium szkolnego.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/93/2012 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/157/12 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7324

  uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/354/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2710

  uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchowo

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2555

  uchwała nr XXIX/195/2012 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków mieszkalnych

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2554

  uchwała nr XIV/96/2012 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2553

  uchwała nr XI/73/11 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2552

  sprawozdanie nr 107-I/VI/12 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 22 marca 2012r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Biłgoraj za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2551

  porozumienie międzygminne nr 1/2012 Gminy Białopole z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Chełm zadania w zakresie zapewniania objęcia wszystkich mieszkańców Gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.